Úvod do dějin antického Řecka

Období antiky je v jisté formě vyvr­cho­le­ním sta­ro­věku. Samotný pojem antika pochází z latin­ského antiqui­tas, což zna­mená mj. starý věk nebo stará doba. Časově toto období spadá zhruba do období 1000 před Kris­tem – 500 po Kristu. Pojmem antika chá­peme nejen dějiny sta­ro­vě­kého Řecka a Říma, ale také dějiny zemí, které byly pod jejich vlivem.

Je třeba si uvě­do­mit, že nebýt antic­kého světa, nee­xis­to­vala by ani dnešní civi­li­zace, jak ji známe. Antika měla značný vliv na kul­turu, myš­lení a další oblasti života i po svém zániku. Homér, Sofo­k­lés, Eurí­pi­dés, Sapfó z Myti­lény, Pla­tón, Héro­do­tos z Hali­kar­ná­ssu, Solón, Pytha­go­ras ze Samu, Aris­to­te­lés ze Stage­iry, Pub­lius Ver­gi­lius Maro, Lucius Anna­eus Seneca, Pub­lius Ovi­dius Naso či Mar­cus Tul­lius Cicero, to jsou jen některá jména řec­kých a řím­ských spi­so­va­telů, jejichž díla ovliv­ňo­vala gene­race a gene­race a která známe dodnes. Z řečtiny, ale pře­de­vším z latiny, máme pře­vzato spoustu slov – nej­více z román­ských jazyků, ale ostatní nevy­jí­maje. Dobrá polo­vina kul­tur­ních slohů vznik­lých po zániku antic­kých států na ně nava­zuje. A tak bychom mohli pokra­čo­vat dále a dále.

Pří­klady slov pou­ží­va­ných v čes­kém jazyce původně z řečtiny
slovo původní význam
demo­kra­cie vláda lidu
gym­ná­zium tělo­cvična
hypo­téza před­po­klad
kos­mos svět, vesmír
filo­so­fie láska k moudrosti
teo­lo­gie nauka o Bohu
psy­cho­lo­gie nauka o duši

Chceme-li tedy poro­zu­mět běhu svě­to­vých dějin, je nezbytné znát dějiny antic­kého světa. Ale­spoň o základní poznání se v těchto skrom­ných člán­cích pokusíme.

Charakteristika z hlediska ekonomiky

Na počátku se v antic­kém Řecku upev­ňo­valo sou­kromé vlast­nic­tví (hlavně vlast­nic­tví půdy), dochá­zelo k roz­voji řemesla a obchodu, rostl význam řeme­sl­níků a obchod­níků i v poli­tic­kém životě, což vedlo k osla­bení moci aris­to­kra­cie. Postupně rostl podíl otrocké práce; ta měla celo­spo­le­čen­ský cha­rak­ter. Význam­nou část pra­covní síly tvo­řili otroci, kteří byli často zajatci z válek. Ti pra­co­vali jak v země­děl­ství a v řemeslech, tak i dolech, nebo mohli být úřed­níky, písaři, slu­žeb­níky a někdy zastá­vali i funkci vychovatele.

Státní zřízení

V prů­běhu vývoje Řecka byla tři státní zří­zení, a to:

  • krá­lov­ství,
  • vláda aris­to­kra­cie a
  • otro­kář­ská demokracie.

Tyto formy se měnily a vyví­jely v závis­losti na poli­tic­kých, eko­no­mic­kých a soci­ál­ních pod­mín­kách dané doby.

Důležitá data

kolem 800 před Kristem Vznik měst­ských států (polis).
776 před Kristem První sta­ro­věké olym­pij­ské hry.
490 před Kristem Bitva u Marathónu, řecké vítěz­ství nad Peršany.
480 před Kristem Bitva u Ther­mo­pyl a námořní bitva u Salamíny.
431 – 404 před Kristem Pelo­ponéská válka mezi Athé­nami a Spartou.
338 před Kristem Bitva u Chairó­neie, Make­do­nie poráží řecké měst­ské státy.
336 – 323 před Kristem Vláda Ale­xan­dra Velikého.
146 před Kristem Řím­ské dobytí Řecka, konec řecké nezávislosti.
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht