Atentát na R. Heydricha

Československo za druhé světové války.

Zamě­říme se na 40. léta 20. sto­letí na našem území v době Pro­tek­to­rátu Čechy a Morava. Kolem roku 1941 zde vzniká a postupně sílí pro­ti­fa­šis­tické odbo­jové hnutí – lidé se bouří a stáv­kují. „Růst orga­ni­zo­va­ného odbo­jo­vého hnutí nacisty silně zne­po­ko­juje.“[1] Na místo neschop­ného pro­tek­tora Kon­stan­tina von Neu­ratha je jme­no­ván Reinhard Heyd­rich. „Jako zastu­pu­jící říš­ský pro­tek­tor pro­sa­zo­val poli­tiku cukru a biče […]

Protoindové a příchod Árjů

Dálný východ.

Dávné civi­li­zace, které vznikly v povodí řeky Indu, jsou plné záhad. Nee­xis­tují písemná svě­dec­tví o jejich ději­nách. První seri­ózní záznamy pochá­zejí až z doby po smrti Buddhy (kolem roku 486 před Kris­tem), který bývá pova­žo­ván za první his­to­ric­kou osob­nost Indie. Zna­losti dějin se proto zaklá­dají na pra­me­nech, které se obvykle při­jí­mají jen jako pomocná his­to­rická svě­dec­tví; na archeologii, […]

Vilém Dobyvatel

Raný středověk.

14. října 1066 zví­tě­zil osmatři­ce­ti­letý Vilém Doby­va­tel v bitvě u Has­tings, čímž polo­žil základy k nor­man­skému ovlád­nutí Ang­lie. Ang­lii pak vládl ještě dal­ších jed­n­a­dva­cet let. Více se můžete dočíst zde.

Industriae Tuae

Středověk a české země.

V červnu 880 vydal papež Jan VIII. bulu Industriae Tuae, v níž infor­mo­val morav­ského kní­žete Sva­to­pluka o výsledku synody konané v Římě, před kte­rou byl před­vo­lán morav­ský arci­bis­kup Meto­děj. Text buly se můžete dočíst zde.

Divoký odsun

Československo a Česká republika po roce 1946.

Hlavní sna­hou ve vztahu k němec­kým oby­va­te­lům Čes­ko­slo­ven­ska po skon­čení války byla jejich kon­t­rola a urych­lené vysíd­lení. Jak tento divoký odsun téměř bez jakých­ko­liv pra­vi­del pro­bí­hal? Více si můžete pře­číst zde.

Alexandr Veliký

Antické Řecko.

Ale­xandr Veliký (Make­don­ský), nej­ú­spěš­nější voje­vůdce v his­to­rii, se nedo­žil ani 33 let. Více se můžete dozvě­dět zde.

Pyramidy

Staroorientální státy.

V Egyptě dosud exis­tuje asi stovka pyra­mid, z toho nej­zná­mější jsou tři pyra­midy v Gíze (Chu­fu­ova, Rache­fova, Men­kau­re­ova). Více se můžete dočíst zde.

Oppidum

Pravěk.

Oppida byla kelt­ská stře­diska řeme­sel; nej­zná­mější jsou Závist u Prahy (u Zbraslavi) a Stra­do­nice u Berouna. Více se můžete dočíst zde.

Australský svaz

Devatenácté století.

1. ledna 2015 uply­nulo již sto pat­náct let od zalo­žení Aus­tral­ského svazu (1901). Více infor­mací si můžete pře­číst v článku Vytvo­ření Aus­tral­ského svazu.

Vytvoření Australského svazu

Devatenácté století.

Západní a severní aus­tral­ské pobřeží mapo­vali již během 17. sto­letí nizo­zemští moře­plavci – zemi nazvali Novým Holand­skem. O sto­letí poz­ději mapo­val východní aus­tral­ské pobřeží brit­ský moře­pla­vec James Cook – zemi nazval Nový Jižní Wales. První osada byla zalo­žena 26. ledna 1788 flo­ti­lou nazva­nou First Fleet (první flo­tila).  Osada byla pojme­no­vána Port Jackson. V roce 1859 na aus­tral­ské pevnině […]

© 1997 - 2023, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht