Tábory pro Němce a řádný odsun 1945–6

Československo a Česká republika po roce 1946.

Ten­dence shro­maž­ďo­vat Němce do táborů, tzn. míst, kde by je bylo možné snáze kon­t­ro­lo­vat, se obje­vují již od konce války. Řek­­neme-li tábor, jde o poměrně neur­čitý pojem, jeli­kož jich exis­to­valo více druhů. Z původ­ních kon­cen­t­rač­ních táborů, urče­ných čistě jen pro sou­stře­dění vět­šího počtu Němců na jed­nom místě, ve velmi krát­kém období (do konce roku 1945) vykrys­ta­li­zo­valy tábory […]

Divoké odsuny Němců

Československo a Česká republika po roce 1946.

Odsun Němců, často a ne neo­práv­něně nazý­ván i jako vyhnání, je a ještě dlouho bude poměrně kon­tro­verz­ním a bolest­ným téma­tem v čes­kých ději­nách a ještě více v česko-němec­­kých vzta­zích. Jeho následky v prv­ních pová­leč­ných letech byly velmi citel­ným zása­hem do života mnoha lidí i obcí jako tako­vých. Zále­želo samo­zřejmě na podílu německé popu­lace v jed­not­li­vých měs­tech a dal­ších síd­lech – pokud obec byla z větší části nebo […]

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht