Antické olympijské hry

Antické Řecko.

Mís­tem, kde se zro­dily nej­starší spor­tovní slav­nosti, byla sta­ro­řecká Olym­pia. Tento posvátný okrsek ležící na polo­ostrově Pelo­ponés, kam pout­níci původně při­chá­zeli uctí­vat svého nej­vyš­šího boha Dia (Zeus) a jeho man­želku, krá­lovnu nebes Héru, dal jméno nej­slav­něj­ším ze vše­řec­kých her. Tyto hry vznikly jako dopl­nění k nábo­žen­ským prů­vo­dům, růz­ným umě­lec­kým výstu­pům, diva­del­ním hrám či sou­tě­žím. Přesný původ olym­pij­ských her je nejasný. […]

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version