Tomáš Garrigue Masaryk

Vznik Československa.

Tomáš Garri­gue Masa­ryk byl bez­po­chyby jed­nou z nej­vět­ších postav naší his­to­rie. Nebyl jen naším his­to­ricky prv­ním pre­zi­den­tem, ale byl i význam­ným filo­zo­fem a peda­go­gem. Je vše­o­becně znám jako mimo­řádně popu­lární pre­zi­dent nově vytvo­řené repub­liky, ale je třeba zdů­raz­nit, že byly i období, kdy vět­šina spo­leč­nosti stála proti němu. Bylo to dáno tím, že se nebál stát si za svým […]

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version