Zopakujte si z raného středověku

Středověk a české země.

Jak se nazývá první před­chůdce stát­ního útvaru na našem území?  Odkud (z jaké země) pochá­zel první panov­ník? Datujte vznik, trvání a zánik. Z jakého důvodu tento útvar vznikl? Jak se nazývá první státní zří­zení na našem území a kde se nachá­zela? Jak se jme­no­val první his­to­ricky dolo­žený kníže tohoto stát­ního útvaru a jakou dynastii zalo­žil? Jak tam vypa­dalo původní […]

Zopakujte si z pravěku

Pravěk.

Jak se jme­no­val první známý kmen (včetně etnika), který osíd­lil naše území a jak bys ho cha­rak­te­ri­zo­val? Jaký kmen při­šel na naše území kolem pře­lomu leto­počtu?  Jak se nazý­valy kmeny a jejich vůdce? Uveďte jejich cha­rak­te­ris­tiku. Jaký kmen při­šel na naše území v 5. sto­letí?  Kde původně žili? Uveďte jejich cha­rak­te­ris­tiku. Kdo je vojen­sky ohrožoval?

Lidé z německých zemí byli na území Česka již od 13. století

Středověk a české země.

Kolo­ni­zaci méně atrak­tiv­ních částí území zemí koruny české (výše polo­žená území, pohra­niční oblasti) můžeme dělit na kolo­ni­zaci vnitřní, která pro­bí­hala za pomoci stá­va­jí­cích oby­va­tel nížin a na kolo­ni­zaci vnější, kdy bylo potřeba zapo­jit oby­va­tele sou­sed­ních zemí. Z časo­vého pohledu můžeme říci, že vnitřní kolo­ni­zace začala dříve, ale pokra­čo­vala ply­nule i v době, kdy dochá­zelo ke kolo­ni­zaci vnější. Počátek […]

Východořímská říše přežila západořímskou o téměř tisíc let

Antický Řím.

Jak známo, za zánik říše zápa­do­řím­ské pova­žu­jeme rok 476, kdy Odo­akar, půvo­dem Visi­gót (ger­mán), voje­vůdce řím­ské armády, sesa­dil posled­ního (lout­ko­vého) zápa­do­řím­ského císaře Romula Augustula. Výcho­do­řím­ská říše s cen­t­rem v Konn­stan­ti­no­poli ale klidně pře­ží­vala až do roku 1453, kdy byla dobyta a vyple­něna. Byzant­ská říše, již delší dobu sko­mí­ra­jící a postupně ztrá­ce­jící svou někdejší slávu i území, tím padla defi­ni­tivně. Poslední byzant­ský císař, Kon­stan­tin XI. […]

Vlak svobody

Československo a Česká republika po roce 1946.

Celo­svě­tový ohlas vyvo­lal úspěšný pokus o pře­kro­čení tzv. železné opony mezi Čes­ko­slo­ven­skem a Bavor­skem (západ­ním Němec­kem) dne 11. září 1951. Vlak číslo 3717 z Chebu do Aše měl podle plánu zasta­vit v Aši, namísto toho však rychle pokra­čo­val až k pře­kro­čení hra­nice se Spol­ko­vou repub­li­kou Německo a skon­čil až v Selbu. Na Západ se tak vět­ši­nou neče­kaně dostalo cel­kem 110 občanů Československa. […]

Markomani a Kvádové

Pravěk.

Zhruba na pře­lomu leto­počtu se na našem území začí­nají obje­vo­vat ger­mán­ské kmeny Mar­ko­manů (na dneš­ním území Čech) a Kvádů (na dneš­ním území Moravy a Slo­ven­ska). Nevíme zcela jistě, jestli jejich pří­chod ze severu byl dopro­vá­zen vytla­če­ním původ­ního kelt­ského oby­va­tel­stva (Bójů) nebo jestli kel­tové zůstali a ger­mán­ské kmeny je podle slov Petra Hory Hořejše jed­no­duše „pře­vrst­vili“. Mar­ko­mani pat­řili do […]

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht