České dějiny

Český dvou­o­casý lev se obje­vuje s jis­to­tou od doby Pře­mysla Otakara II. (1247). Morava a Slez­sko pou­ží­vají orlici.

Tato stránka obsa­huje seznam kapi­tol, které pojed­ná­vají o čes­kých ději­nách – tedy zemí tvo­ří­cích sou­časné Česko. Začí­náme v období pra­věku a sta­ro­věku, kde jsou zevrubně popsáni i Kel­tové a Ger­máni síd­lící na našem území, přes pří­chod Slo­vanů a první slo­van­skou říši fran­ského kupce Sáma postou­píme do období stře­do­věku – vlády Pře­mys­lovců, Lucem­burků, pře­jdeme přes rušné období husit­ské revo­luce k vládě Jagellonců a Habsburků. V kapi­to­lách věnu­jí­cích se již dva­cá­tému sto­letí pak budeme pokra­čo­vat ději­nami čes­kých zemí za první svě­tové války, v mezi­vá­leč­ném období, během druhé svě­tové války, krát­kém období po druhé svě­tové válce až k nástupu komu­nis­tic­kého režimu, pro­jdeme přes období praž­ského jara 1968, same­to­vou revo­luci 1989, první pore­vo­luční roky, roz­dě­lení Čes­ko­slo­ven­ska a skon­číme něko­lika nej­dů­le­ži­těj­šími udá­lostmi až do roku 2013.

 

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht