Citáty

Alea iacta est.
Kostky jsou vrženy. (Cae­sar při pře­kro­čení říčky Rubi­kon roku 49 před Kristem.)
Ars longa, vita brevis.
Učení je dlouhé, život krátký.
Auda­ces for­tuna iuvat.
Odváž­nému štěstí přeje. (Ver­gi­lius)
Ave Cae­sar, mori­turi te salutant!
Buď zdráv, Césare (císaři), jdoucí na smrt Tě zdraví! (Obvyklý pozdar gla­di­á­torů před začát­kem souboje.)

Beati pau­peres spiritu.
Bla­ho­sla­vení chudí duchem. (Bible, Nový zákon, Lukáš 6:20 – Beati pau­peres spi­ritu, quo­niam ipso­rum est reg­num cae­lo­rum – Bla­ho­sla­vení chudí duchem, neboť jejich je krá­lov­ství nebeské.)
Bis dat, qui cito dat.
Kdo rychle dává, dva­krát dává. (Seneca)

Cete­rum ex aliis nego­tiis, quae inge­nio exer­cen­tur, in pri­mis magno usui est memo­ria rerum gestarum
Ostatně z růz­ných čin­ností, jimiž se zabývá lid­ský duch, při­náší pře­de­vším velký uži­tek his­to­rie. (Sallus­tius)
Cogito, ergo sum
Mys­lím, tedy jsem (René Descartes)
Cuius regio, eius religio.
Čí země, toho nábo­žen­ství (Augbur­ské vyznání víry)

Delenda Carthago.
Kar­tágo je nutno zni­čit. (M. Por­cius Cato starší)
De omni­bus dubitan­dum est.
O všem se má pochy­bo­vat. (Aris­to­te­les)
Dějiny jsou jako moře. Z dálky vypa­dají monu­men­tálně, ale když jste upro­střed, zvedá se vám žaludek.
(Gab­riel Laub)
Dějiny jsou svědky časů, svět­lem pravdy, živou pamětí, uči­tel­kou života a pos­lem minulosti.
His­to­ria vero tes­tis tem­po­rum, lux veri­ta­tis, vita memo­riae, magis­tra vitae, nun­tia vetusta­tis. (Mar­cus Tul­lius Cicero)
Dějiny lid­stva nejsou ničím jiným než dra­ma­tic­kým zápa­sem toho lep­šího v nás s tím hor­ším v nás.
(Vác­lav Havel)
Dějiny učí, že demo­kra­cie bez hod­not se snadno pro­mění ve zjev­nou nebo kamuflo­va­nou totalitu.
(Jan Pavel II.)
Diem per­didi
Ztra­til jsem den (Fla­vius Vespa­si­a­nus Titus)
Divide et impera
Roz­děl a panuj
Divi­tiae apud sapi­e­nem in ser­vi­tute, apud stul­tum in imperio.
Bohat­ství moud­rému slouží, hloupému vládne. (Seneca)

Errare huma­num est
Chy­bo­vati je lid­ské (Seneca)
Et tu, Brute
I Ty, Brute (Cae­sar)

Fes­tina lente!
Pospí­chej pomalu! (Sue­to­nius)
Fiat lux!
Budiž světlo! (Starý Zákon, kniha Gene­sis 1:3)

Gau­de­a­mus igi­tur, iuve­nes dum sumus
Radujme se tedy, dokud jsme mladí (stu­dent­ská hymna)
Gra­vis­si­mum est impe­rium consuetudinis
Zvyk je železná košile (Pub­li­lius Syrus)

Han­ni­bal ante portas
Han­ni­bal před bra­nami (Cicero)
His­to­ria magis­tra vitae
His­to­rie uči­telka života (Cicero)
His­to­rie je neu­stálý dia­log mezi minu­lostí a přítomností.
(Arthur Schlesin­ger)
His­to­rie má totiž tu důle­ži­tou vlast­nost, že trvá dlouho.
(Ondřej Neff)
His­to­rie nás učí, že lidé a národy se cho­vají moudře teprve tehdy, když vyčer­pali všechny ostatní možnosti.
(Abba Eban)
Homo pro­po­nit, Deus disponit.
Člo­věk míní, Pán Bůh mění (Tomáš Kempenský)
Homo sum – humani nihil a me ali­e­num puto.
Jsem člo­věk – nic lid­ského mi není cizí
Hono­res mutant mores.
Poctami se mění mravy. (Zeno­bius)

Kdo ovládá minu­lost, ovládá budouc­nost. Kdo ovládá pří­tom­nost, ovládá minulost.
(George Orwell)
Kdyby se pra­oby­va­tel jes­kyň uměl smát, dějiny by se vyví­jely jinak.
(Oscar Wilde)

Laus Deo
Chvála Bohu
Liben­ter homi­nes id quod volunt credunt.
Lidé věří tomu, čemu chtějí věřit (Cae­sar, Zápisky o válce galské)

Male­su­ada fames
Hlad je špat­ným rád­cem (Ver­gi­lius, Aeneis)

Nulla dies sine linea
Každý den ale­spoň řádku (Pli­nius ml.)

Ode­rint dum metuant.
Ať mne nená­vidí, jen když se bojí! (Cicero)
Odi et amo.
Nená­vi­dím a záro­veň miluji. (Catullus)

Ó tem­pora, ó mores!
Ach časy, ach mravy! (M. Tul­lius Cicero, Řeč proti Catilinovi)

Pax tecum.
Pokoj s Tebou.
Panem et circenses
Chléb a hry
Pecunia non olet
Peníze nesmrdí
Plau­dite amici, come­dia finita est
Tles­kejte, přá­telé, před­sta­vení skončilo

Quod cito fit, cito perit.
Co chytře vzniká, chytře také zaniká.
Quod Erat Demon­stran­dum (Q.E.D.)
Což mělo býti doká­záno (Eukli­des, takto obvykle zakon­čo­val své důkazy)
Quod licet Iovi, non licet bovi.
Co je dovo­leno Bohovi, není dovo­leno volovi. (pří­sloví)
Quod non dedit for­tuna, non eripit.
Co osud nedal, nebere. (Seneca ml.)
Quot homi­nes, tot sententiae.
Kolik lidí, tolik názorů (Teren­tius)

Salus populi suprema lex esto
Pro­spěch (záchrana) lidu má být nej­vyš­ším záko­nem (Cicero)
Sancte sim­pli­ci­tas!
Svatá pro­s­toto! (Jan Hus vida postarší ženu při­klá­da­jící poleno k jeho hranici)
Si vis pacem, para bellum.
Kdo chce mír, chystá se na válku. (Vege­tius)
Sol lucet omnibus.
Slunce svítí pro všechny. (Pet­ro­nius)
Syno­ida emautó úden epistamentó.
Vím, že nic nevím. (Sokra­tés)

Ti, kdo si nepa­ma­tují minu­lost, jsou odsou­zeni k tomu, aby si ji zopakovali.
(George San­ta­yana)
Timeo Danaos et dona ferentes
Bojím se Danaj­ských, kteří pří­ná­šejí dary. (Láo­koón, trój­ský kněz)

Ubi bene, ibi patria.
Kde je dobře, tam je domov. (Aris­to­fa­nés)
Ubi soli­tu­di­nem faciunt, pacem appellant.
Vytvá­řejí pus­tinu a nazý­vají to mírem. (Taci­tus)

Vade in pace.
Běž v pokoji.
Veni, vidi, vici.
Při­šel jsem, viděl jsem, zví­tě­zil jsem. (Cae­sar, ohla­šu­jící senátu své vítěz­ství nad Far­na­kem II., krá­lem pont­ským (47 př.n.l.))
Vinum et musica lae­ti­fant cor.
Víno a hudba roz­ve­selí srdce.

Z his­to­rie se učíme, že se z his­to­rie neučíme.
(Georg W. F. Hegel)
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht