Citáty

Alea iacta est.
Kostky jsou vrženy. (Caesar při překročení říčky Rubikon roku 49 před Kristem.)
Ars longa, vita brevis.
Učení je dlouhé, život krátký.
Audaces fortuna iuvat.
Odvážnému štěstí přeje. (Vergilius)
Ave Caesar, morituri te salutant!
Buď zdráv, Césare (císaři), jdoucí na smrt Tě zdraví! (Obvyklý pozdar gladiátorů před začátkem souboje.)

Beati pauperes spiritu.
Blahoslavení chudí duchem. (Bible, Nový zákon, Lukáš 6:20 – Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum – Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.)
Bis dat, qui cito dat.
Kdo rychle dává, dvakrát dává. (Seneca)

Ceterum ex aliis negotiis, quae ingenio exercentur, in primis magno usui est memoria rerum gestarum
Ostatně z různých činností, jimiž se zabývá lidský duch, přináší především velký užitek historie. (Sallustius)
Cogito, ergo sum
Myslím, tedy jsem (René Descartes)
Cuius regio, eius religio.
Čí země, toho náboženství (Augburské vyznání víry)

Delenda Carthago.
Kartágo je nutno zničit. (M. Porcius Cato starší)
De omnibus dubitandum est.
O všem se má pochybovat. (Aristoteles)
Dějiny jsou jako moře. Z dálky vypadají monumentálně, ale když jste uprostřed, zvedá se vám žaludek.
(Gabriel Laub)
Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. (Marcus Tullius Cicero)
Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás.
(Václav Havel)
Dějiny učí, že demokracie bez hodnot se snadno promění ve zjevnou nebo kamuflovanou totalitu.
(Jan Pavel II.)
Diem perdidi
Ztratil jsem den (Flavius Vespasianus Titus)
Divide et impera
Rozděl a panuj
Divitiae apud sapienem in servitute, apud stultum in imperio.
Bohatství moudrému slouží, hloupému vládne. (Seneca)

Errare humanum est
Chybovati je lidské (Seneca)
Et tu, Brute
I Ty, Brute (Caesar)

Festina lente!
Pospíchej pomalu! (Suetonius)
Fiat lux!
Budiž světlo! (Starý Zákon, kniha Genesis 1:3)

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus
Radujme se tedy, dokud jsme mladí (studentská hymna)
Gravissimum est imperium consuetudinis
Zvyk je železná košile (Publilius Syrus)

Hannibal ante portas
Hannibal před branami (Cicero)
Historia magistra vitae
Historie učitelka života (Cicero)
Historie je neustálý dialog mezi minulostí a přítomností.
(Arthur Schlesinger)
Historie má totiž tu důležitou vlastnost, že trvá dlouho.
(Ondřej Neff)
Historie nás učí, že lidé a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti.
(Abba Eban)
Homo proponit, Deus disponit.
Člověk míní, Pán Bůh mění (Tomáš Kempenský)
Homo sum – humani nihil a me alienum puto.
Jsem člověk – nic lidského mi není cizí
Honores mutant mores.
Poctami se mění mravy. (Zenobius)

Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.
(George Orwell)
Kdyby se praobyvatel jeskyň uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak.
(Oscar Wilde)

Laus Deo
Chvála Bohu
Libenter homines id quod volunt credunt.
Lidé věří tomu, čemu chtějí věřit (Caesar, Zápisky o válce galské)

Malesuada fames
Hlad je špatným rádcem (Vergilius, Aeneis)

Nulla dies sine linea
Každý den alespoň řádku (Plinius ml.)

Oderint dum metuant.
Ať mne nenávidí, jen když se bojí! (Cicero)
Odi et amo.
Nenávidím a zároveň miluji. (Catullus)

Ó tempora, ó mores!
Ach časy, ach mravy! (M. Tullius Cicero, Řeč proti Catilinovi)

Pax tecum.
Pokoj s Tebou.
Panem et circenses
Chléb a hry
Pecunia non olet
Peníze nesmrdí
Plaudite amici, comedia finita est
Tleskejte, přátelé, představení skončilo

Quod cito fit, cito perit.
Co chytře vzniká, chytře také zaniká.
Quod Erat Demonstrandum (Q.E.D.)
Což mělo býti dokázáno (Euklides, takto obvykle zakončoval své důkazy)
Quod licet Iovi, non licet bovi.
Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi. (přísloví)
Quod non dedit fortuna, non eripit.
Co osud nedal, nebere. (Seneca ml.)
Quot homines, tot sententiae.
Kolik lidí, tolik názorů (Terentius)

Salus populi suprema lex esto
Prospěch (záchrana) lidu má být nejvyšším zákonem (Cicero)
Sancte simplicitas!
Svatá prostoto! (Jan Hus vida postarší ženu přikládající poleno k jeho hranici)
Si vis pacem, para bellum.
Kdo chce mír, chystá se na válku. (Vegetius)
Sol lucet omnibus.
Slunce svítí pro všechny. (Petronius)
Synoida emautó úden epistamentó.
Vím, že nic nevím. (Sokratés)

Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.
(George Santayana)
Timeo Danaos et dona ferentes
Bojím se Danajských, kteří přínášejí dary. (Láokoón, trójský kněz)

Ubi bene, ibi patria.
Kde je dobře, tam je domov. (Aristofanés)
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
Vytvářejí pustinu a nazývají to mírem. (Tacitus)

Vade in pace.
Běž v pokoji.
Veni, vidi, vici.
Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. (Caesar, ohlašující senátu své vítězství nad Farnakem II., králem pontským (47 př.n.l.))
Vinum et musica laetifant cor.
Víno a hudba rozveselí srdce.

Z historie se učíme, že se z historie neučíme.
(Georg W. F. Hegel)
© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version