Deklarace nezávislosti

Když se v běhu lid­ských životů stane pro některý národ nezbyt­ným roz­vá­zat poli­tické svazky, které jej pou­taly k jinému národu, a zaujmout mezi moc­nostmi světa oddě­lené a rov­no­cenné posta­vení, k jakému jej oprav­ňují zákony pří­rody a boha pří­rody, pak prostá úcta k názo­rům lid­stva vyža­duje, aby vyhlá­sil pří­činy, které jej vedou k odtržení.

Poklá­dáme za samo­zřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvo­řeni sobě rovni a jsou nadáni jis­tými nez­ci­zi­tel­nými právy, mezi něž patří právo na život, svo­bodu a budo­vání osob­ního štěstí. Že k zajiš­tění těchto práv se usta­vují mezi lidmi vlády, odvo­zu­jící svou opráv­ně­nou moc ze sou­hlasu těch, jimž vlád­nou. Že kdy­koli počne být některá vláda těmto cílům na pře­kážku, má lid právo ji změ­nit nebo zru­šit a usta­vit vládu novou, která by byla zalo­žena na tako­vých zása­dách a měla svou pra­vo­moc upra­venu tako­vým způ­so­bem, jak uzná lid za vhodné pro zajiš­tění své bez­peč­nosti a svého štěstí. Je pravda, že pro­zí­ra­vost velí, aby se vlády již usta­no­vené nemě­nily z pří­čin nepa­tr­ných ani pře­chod­ných, a i všechna zku­še­nost uká­zala, že lidé, je-li zlo sne­si­telné, jsou spíše naklo­něni je sná­šet, než aby se domohli svých práv tím, že zruší životní formy, na něž si zvykli. Avšak, když dlouhá řada pří­padů zne­u­žití moci a skutků bez­práví, sle­du­jí­cích neu­stále ten­týž cíl, svědčí o úmyslu podro­bit je napros­tou kru­to­vlá­dou, pak je jejich prá­vem, a přímo povin­ností, tako­vou vládu svrh­nout a posta­rat se o nové strážce své příští bez­peč­nosti. Takové bylo trpě­livé utr­pení těchto kolo­nií; a taková je nyní nut­nost, která od nich vyža­duje, aby změ­nily své dří­vější sys­témy vlády. Dějiny opa­ko­va­ných bez­práví a uchva­co­vání mají všechny za přímý cíl usta­vení abso­lutní nad­vlády tyrana nad těmito státy. Na důkaz toho nechť jsou upřím­nému světu před­lo­ženy skutečnosti.

Odmí­tal schvá­lit zákony nej­pro­spěš­nější a nej­nut­nější pro obecné blaho.

Zaka­zo­val svým guver­né­rům schvá­lit zákony neod­klad­ného a nalé­ha­vého významu, nebo když bylo jejich pro­vá­dění poza­sta­veno, pokud nebude zís­kán jeho sou­hlas, úplně opo­mí­jel se jim věnovat.

Odmítl schvá­lit jiné zákony pro zao­pat­ření vel­kých lidmi obý­va­ných oblastí, pokud by se tito lidé nevzdali práva na zastou­pení v záko­no­dár­ných sbo­rech, což je právo pro lid neo­ce­ni­telné a nebez­pečné jenom pro tyrany.

Svo­lá­val záko­no­dárná tělesa na neob­vyk­lých, nepo­ho­dl­ných mís­tech, vzdá­le­ných od veřej­ných archívů, jenom proto, aby je una­vil a uči­nil povol­nými ke svým opatřením.

Opě­tovně roz­pouš­těl záko­no­dárné sbory, pro­tože se mužně a pevně sta­věly proti jeho zása­hům do práv lidu. Po tako­vých roz­puš­tě­ních odnmí­tal po dlou­hou dobu povo­lit, aby byly zvo­leny jiné a aby se tak záko­no­dárná moc, jíž nelze zni­čit, vrá­tila k lidu a mohla být jím svo­bodně vyko­ná­vána. Stát zůstá­val mezi­tím vysta­ven nebez­pe­čím zásahů zvenčí a zvratů zevnitř.

Usi­lo­val o zabrá­nění zalid­ňo­vání těchto států; za tím úče­lem vytvá­řel pře­kážky pro zákony na pod­poru při­stě­ho­va­lec­tví a ztě­žo­val pod­mínky pro nová při­svo­jení pozemků.

Pře­ká­žel výkonu spra­ve­dl­nosti tím, že odpí­ral svůj sou­hlas záko­nům pro zří­zení soud­ních orgánů.

Vytvo­řil závis­lost soudců pouze na své vůli pokud jde o držení jejich úřadů a výši pla­cení jejich platů.

Zří­dil množ­ství nových úřadů a poslal sem houfy úřed­níků, aby seký­ro­vali náš lid a ují­dali z jeho majetku.

Udr­žo­val mezi námi v době míru stálá voj­ska bez sou­hlasu naší legislativy.

Uči­nil vojen­skou moc nezá­vis­lou na občan­ské moci a jí nadřazenou.

(…)

Vyvo­lal mezi námi vnitřní vzpoury a sna­žil se poštvat proti oby­va­te­lům našich hra­nic kruté indi­án­ské divo­chy, jejichž zná­mým váleč­ným pra­vi­dlem je ničení všech poko­lení bez roz­dílu věku, pohlaví a postavení.

V každé etapě těchto útisků jsme nej­po­kor­něj­šími slovy žádali o nápravu: naše opě­to­vané prosby měly za násle­dek jenom opě­to­vané křivdy. Panov­ník, jehož cha­rak­ter je tak pozna­me­naný činy, jimiž se vyzna­čuje tyran, je nezpů­so­bilý býti vlád­cem svo­bod­ného lidu.

Ani vůči našim brit­ským brat­řím jsme nebyli nepo­zor­nými. Upo­zor­ňo­vali jsme je čas od času na pokusy jejich legisla­tivy posti­ho­vat nás nespra­ved­li­vou jurisdikcí. Při­po­mí­nali jsme jim okol­nosti naší emi­grace a našeho spo­leč­ného pří­bu­zen­ství, aby odmítli tyto neo­práv­něné zásahy, které by nevy­hnu­telně přervaly naše svazky a styky. Proto se musíme podří­dit nut­nosti, jež vyža­duje naše odtr­žení, a musíme je pova­žo­vat, tak jako ostatní část lid­stva, za nepřá­tele ve válce a za přá­tele v míru.

Proto my, před­sta­vi­telé Spo­je­ných států ame­ric­kých, shro­máž­dění ve Vše­o­bec­ném Kon­gresu, dovo­lá­va­jíce se u nej­vy­šího soudce světa správ­nosti svých úmyslů, jmé­nem a z moci dob­rého lidu těchto kolo­nií, slav­nostně zve­řej­ňu­jeme a pro­hla­šu­jeme, že tyto kolo­nie jsou a po právu mají býti svo­bod­nými a nezá­vis­lými státy, že jsou zproš­těny veš­keré pod­da­nosti brit­ské koruně, a že poli­tické svazky mezi nimi a stá­tem Velké Bri­tá­nie jsou a mají býti úplně roz­vá­zány. A že jako svo­bodné a nezá­vislé státy mají plnou moc vypo­ví­dat válku, uza­ví­rat mír, sjed­ná­vat spo­je­nec­tví, zři­zo­vat obchod a pro­vá­dět všechny ostatní úkony a věci, jež nezá­vislé státy mohou po právu činit. A na pod­poru tohoto pro­hlá­šení, pevně spo­lé­ha­jíce na ochranu bož­ské pro­zře­tel­nosti, navzá­jem a jeden dru­hému zaru­ču­jeme své životy, své statky a svou nedo­tknu­tel­nou čest.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht