Košický vládní program

Program československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijatý 5. dubna 1945 v Košicích, tzv. Košický vládní program

I

Po více než šesti letech cizácké poroby při­šel čas, kdy nad naší těžce zkou­še­nou vlastí vzchází slunce svo­body. Na své slavné vítězné cestě na západ osvo­bo­dila Rudá armáda první části Čes­ko­slo­ven­ské repub­liky. Tak bylo umož­něno díky našemu vel­kému spo­jenci, Sovět­skému svazu, že na osvo­bo­zené území se vrá­til pre­zi­dent repub­liky a byla zde, opět na domácí půdě, vytvo­řena nová čes­ko­slo­ven­ská vláda.

Nová vláda má býti vlá­dou široké Národní fronty Čechů a Slo­váků a tvoří ji před­sta­vi­telé všech soci­ál­ních slo­žek a poli­tic­kých směrů, které doma i za hra­ni­cemi vedly národně osvo­bo­ze­necký zápas za svr­žení německé a maďar­ské tyra­nie. Nová vláda pova­žuje za svůj úkol, aby po boku Sovět­ského svazu a ostat­ních spo­jenců dovedla tento zápas do konce, do úpl­ného osvo­bo­zení repub­liky, při­spěla všemi silami čes­kého a slo­ven­ského národa k plné porážce hit­le­rov­ského Německa a uči­nila první kroky pro vybu­do­vání nového, šťast­něj­šího života našich národů v osvo­bo­zené vlasti.

Vláda při nyněj­ším svém slo­žení pova­žuje své poslání za časově ohra­ni­čené. Po osvo­bo­zení ostat­ních částí repub­liky a zejména pak čes­kých zemí bude ve smyslu ústav­ního dekretu pre­zi­denta repub­liky na pod­kladě národ­ních výborů zvo­leno a svo­láno Pro­za­tímní národní shro­máž­dění. Pro­za­tímní národní shro­máž­dění potvrdí pre­zi­denta repub­liky v jeho funkci až do řádné volby a pre­zi­dent jme­nuje novou vládu s ohle­dem na při­mě­řené zastou­pení všech slo­žek našeho národ­ního odboje doma i za hra­ni­cemi. Tato vláda a Pro­za­tímní národní shro­máž­dění při­praví a pro­ve­dou pak v nej­kratší možné lhůtě vše­o­becné, tajné a přímé volby do Ústa­vo­dár­ného shro­máž­dění, které vypra­cuje novou ústavu repub­liky a položí její budouc­nost na pevný ústavní základ.

II

Ještě však pro­bíhá válečná fronta na území naší repub­liky, ještě řádí smr­telně zra­něný, ale nicméně zou­fale se brá­nící nepří­tel na západ­ním Slo­ven­sku a v čes­kých zemích, ještě čekají mili­óny našich bratří a sester na vysvo­bo­zení z nesne­si­tel­ného jařma. Za těchto okol­ností hlav­ním úko­lem vlády, jemuž musí býti pod­ří­zeno všechno ostatní, bude vše­možné stup­ňo­vání váleč­ného úsilí Čes­ko­slo­ven­ska až do osvo­bo­zení celé země a úplné porážky hit­le­rov­ského Německa.

Proto vláda bude pod­po­ro­vat všemi dostup­nými jí pro­středky postu­pu­jící Rudou armádu – bude pro­vá­dět rych­lou opravu roz­ru­še­ných želez­nic, sil­nic, mostů, jakož i tele­graf­ních a tele­fon­ních spojů a pod­po­ro­vat válečný trans­port, sta­rat se o vhodné uby­to­vání sovět­ských vojsk a jejich týlo­vých insti­tucí, pečo­vat o raněné rudo­ar­mejce a při­spí­vat k záso­bo­vání částí Rudé armády potra­vi­nami, krmi­vem a jinými potře­bami. Plnění těchto úkolů bude vláda důrazně poža­do­vat i na národ­ních výbo­rech a ostat­ních orgá­nech. Potře­bám dal­šího vedení války budou pod­ří­zena také všechna poli­tická, hos­po­dář­ská, soci­ální a kul­turní opat­ření, která budou pro­vá­děna na osvo­bo­ze­ném území.

Na osvo­bo­ze­ném území bude vláda pokra­čo­vati v mobi­li­zaci zbra­ně­schop­ných občanů Čes­ko­slo­ven­ska, for­mo­vati kolem 1. čs. sboru novou čes­ko­slo­ven­skou armádu, sta­rat se o urych­lený výcvik, výstroj a výzbroj nových čes­ko­slo­ven­ských jed­no­tek a jejich brzké zasa­zení na frontě. Vláda se také postará o pře­sun čes­ko­slo­ven­ských pozem­ních i letec­kých jed­no­tek ze západu na osvo­bo­zené území.

V zázemí nepří­tele bude vláda orga­ni­zo­vat vše­ná­rodní boj nej­šir­ších vrs­tev národa proti oku­pan­tům, bude půso­bit k tomu, aby český lid obě­tavě stup­ňo­val svůj dosa­vadní hrdinný boj, aby po pří­kladu Slo­váků a par­ty­zán­ských sku­pin v čes­kých zemích vysoko zvedl pra­por národní par­ty­zán­ské války v týlu nepří­tele, aby všemi pro­středky ochro­mo­val němec­kou váleč­nou výrobu, dopravu a záso­bo­vání a při­spěl tak ke zkrá­ceni utr­pení cizácké oku­pace a k úpl­nému a brz­kému vyhnání okupantů.

III

Vláda oce­ňu­jíc výji­mečné zásluhy Rudé armády o naše osvo­bo­zení i její roz­ho­du­jící úlohu v zajiš­tění naší budouc­nosti a vzdá­va­jíc hold nedo­stiž­nému vojen­skému umění, bez­pří­kladné sebe­obě­ta­vosti a bez­mez­nému hrdin­ství jejích pří­sluš­níků – chce ještě více upev­ňo­vat bojo­vou spo­lu­práci čs. armády s Rudou armá­dou a vidí v ní vzor pro budo­vání nové, sku­tečně demo­kra­tické, anti­fa­šis­tické čs. armády.

Aby byla umož­něna co nej­užší bojová spo­lu­práce s Rudou armá­dou, nutná v zájmu vítěz­ství i naší budouc­nosti, budou orga­ni­zace, výzbroj a výcvik nové čs. branné moci stejné jako orga­ni­zace, výzbroj a výcvik Rudé armády. Tím bude sou­časně umož­něna účinná pomoc Rudé armády a dosa­ženo doko­na­lého vyu­žití jejích neo­ce­ni­tel­ných bojo­vých zkušeností.

Vláda ve svém úsilí mobi­li­zo­vat co nej­rych­leji na osvo­bo­ze­ném území všechny síly lidu do orga­ni­zo­va­ného ozbro­je­ného boje proti našim nepřá­te­lům je si vědoma, že veliké poslání v nyněj­ším zápasu za svo­bodu i při budou­cím zajiš­tění repub­liky je s to plnit jedině důsledně anti­fa­šis­tická, národně osvo­bo­ze­necká armáda, armáda sku­tečně demo­kra­tická, usku­teč­ňu­jící vůli lidu, spjatá s lidem, těšící se důvěře lidu, a proto zahr­no­vaná veš­ke­rou jeho lás­kou a péčí. Vláda proto učiní vše, aby při budo­vání nové čes­ko­slo­ven­ské branné moci byl zalo­žen, utvr­zen a dále pro­hlu­bo­ván lidový, demo­kra­tický ráz armády.

Nová čs. armáda se zro­dila v boji proti hit­le­rismu a jejím zákla­dem jsou a budou aktivně se zbraní v rukou boju­jící složky bran­ných sil našich národů doma i za hra­ni­cemi (1. čs. sbor v SSSR, naši letci, čs. obr­něná bri­gáda ve Fran­cii, slo­ven­ští a čeští par­ty­záni, povsta­lecká voj­ska na Slo­ven­sku). Kolem tohoto základu, zejména kolem 1. čs. sboru v SSSR, bude tvo­řena nová čs. branná moc.

Nová čs. armáda bude budo­vána pro oka­mžitý boj na frontě, a to ihned během boje, který ještě trvá, a její nově vycvi­čené a vyzbro­jené jed­notky budou co nej­rych­leji zasa­zo­vány do boje po boku Rudé armády.

Aby nová čs. armáda byla mohut­ným a ost­rým nástro­jem anti­fa­šis­tic­kého boje, musí být zalo­žena na železné, ale demo­kra­tické vojen­ské kázni, na kázni vyš­šího stupně, kázni uvě­do­mělé, vyplý­va­jící z jas­ného vědomí národ­ních povin­ností a plného pocho­pení daných úkolů.

Aby naše armáda byla vycho­vá­vána v duchu stát­ním, demo­kra­tic­kém a anti­fa­šis­tic­kém, chce vláda jed­nou pro­vždy skon­co­vat s tzv. “nepo­li­tič­ností” armády, u vědomí, že pod touto “nepo­li­tič­ností” se skrývá pod­ce­ňo­vání morál­ního fak­toru v boji a že pod její rouš­kou bují reakční, anti­de­mo­kra­tické a kapi­tu­lant­ské ten­dence. Nao­pak je třeba, aby každý čs. voják byl uvě­do­mě­lým bojov­ní­kem za svo­bodu národa a uvě­do­mě­lým obrán­cem jeho svo­body v budoucnosti.

Aby byla mezi všemi pří­sluš­níky branné moci vypěs­to­vána a udr­žena i za nej­těž­ších bojo­vých pod­mí­nek a zkou­šek vysoká bojová morálka a vysoký anti­fa­šis­tický demo­kra­tický duch, bude ve všech vojen­ských jed­not­kách, slož­kách a ústa­vech zří­zena insti­tuce “osvě­to­vých důstoj­níků”, kteří budou zástupci pří­sluš­ných veli­telů v oboru výchovy a osvěty a u vyš­ších veli­tel­ství budou řídit oddě­lení výchovy a osvěty. Řídí­cím výchov­ným orgá­nem bude v rámci MNO “hlavní správa výchovy a osvěty”, jejíž náčel­ník bude přímo pod­ří­zen minis­tru národní obrany a jeho zástupci a bude jme­no­ván na návrh minis­tra národní obrany a jeho zástupce vlá­dou. Osvě­to­vým důstoj­ní­kům budou zajiš­těny pod­mínky pro úspěšné plnění jejich úkolů v boji i mimo boje. Zvláštní pozor­nost nutno věno­vat výchově a uvě­do­mění veli­tel­ských kádrů, pře­de­vším též osvě­to­vých důstojníků.

Vláda zdů­raz­ňuje, že veli­tel­ská místa v nové čs. armádě mohou zastá­vati jen důstoj­níci upřímně demo­kra­tic­kého, sku­tečně anti­fa­šis­tic­kého smýš­lení. Čs. armáda může být hrda na sta a tisíce svých důstoj­níků, kteří, věrni své pří­saze repub­lice, sta­tečně a nebo­jácně vedli a vedou boj proti němec­kým tyra­nům doma i za hra­ni­cemi, umí­rali za vlast na popra­viš­tích a na bojiš­tích a skvěle osvěd­čili své vlas­te­necké, demo­kra­tické smýš­lení. Sou­časně však je nutno, aby byla co nej­rych­leji pro­ve­dena opat­ření k nej­rych­lejší očistě armády od všech zrád­cov­ských, kola­bo­rant­ských, anti­de­mo­kra­tic­kých a pro­ti­li­do­vých živlů, a bude dbáno, aby takové živly nemohly pro­nik­nout na veli­tel­ská místa. Zkou­máni poli­tické a národní spo­leh­li­vosti důstoj­nic­kého sboru v pře­chod­ném období bude pro­vá­děno pří­sluš­nými vojen­skými instan­cemi za sou­čin­nosti lido­vých orgánů, tj. národ­ních výborů a Slo­ven­ské národní rady, jakož i přímo zvlášť k tomu účelu vlá­dou jme­no­va­nými orgány. Odpo­vědná úloha tu při­padá apa­rátu “obran­ného zpra­vo­daj­ství”, který musí být vybu­do­ván z nej­spo­leh­li­věj­ších lidí v samo­statný orgán, odpo­vědný vyš­ším velitelům.

Vláda věnuje mimo­řád­nou pozor­nost ško­lení demo­kra­tic­kého anti­fa­šis­tic­kého důstoj­nic­kého sboru. Bude dbát o to, aby důstoj­níci si osvo­jili co nej­více bojové zku­še­nosti Rudé armády i našich boju­jí­cích jed­no­tek, vyžádá si pro pře­chod­nou dobu pro­fe­sory a instruk­tory od Rudé armády pro vlastní vojen­ské škol­ství. Bude usi­lo­vat o poslání co nej­vět­šího počtu nej­schop­něj­ších důstoj­níků do sovět­ských vojen­ských škol až po nej­vyšší vojen­ská uči­liště a akademie.

Stup­nice důstoj­nic­kých hod­ností bude zjed­no­du­šena, mate­ri­ální poměry důstoj­níků zlep­šeny. Při sta­no­vení požitků bude při­hlí­ženo nejen k dosa­žené hod­nosti, nýbrž také ke sku­tečně zastá­vané funkci. Spe­ci­álně kva­li­fi­ko­va­ným pří­sluš­ní­kům branné moci (léka­řům, lékár­ní­kům, inže­ný­rům atd.) budou při­znány odpo­ví­da­jící důstoj­nické hod­nosti. Jme­no­vání a povy­šo­vání důstoj­níků nebude pod­mí­něno jen for­mál­ními pra­vi­dly, nýbrž bude pod­po­ro­ván mimo­řádný rych­lejší postup (resp. jme­no­vání) nej­schop­něj­ších, pře­de­vším těch, kteří se osvěd­čili na frontě v boji.

Vláda se postará o to, aby v nové čs. armádě bylo plně respek­to­váno stá­to­právní posta­vení Čechů a Slo­váků podle zásady “rovný s rov­ným” a aby Slo­vá­kům se dostalo ve všech ústřed­ních insti­tu­cích při­mě­ře­ného zastou­pení. V jed­notné čs. armádě bude zave­dena plná rov­no­práv­nost a rov­no­cen­nost slo­ven­štiny a češ­tiny jako jazyků velí­cích a slu­žeb­ních. V rámci jed­notné čs. branné moci a při zacho­váni plné jed­not­nosti velení a armádní orga­ni­zace budou tvo­řeny slo­ven­ské národní vojen­ské jed­notky, jak se o tom podrob­něji mluví ve zvláštní hlavě o sta­no­visku vlády ke slo­ven­ské otázce. V armádě budou zacho­vány a pěs­to­vány bojové tra­dice našich národů, zejména bojové tra­dice našich boju­jí­cích vojen­ských jed­no­tek a partyzánů.

Čin­nost v par­ty­zán­ských oddí­lech se uznává po pro­zkou­mání v plném roz­sahu za službu v nové čs. armádě. Důstoj­nické hod­nosti v par­ty­zán­ských oddí­lech se při­zná­vají v nové čs. armádě po pře­zkou­šení, event. po ukon­čení krát­kého kursu.

Vláda zřídí nová bojová čs. vyzna­me­nání, řády a medaile, odpo­ví­da­jící duchu a bojo­vým tra­di­cím našich národů.

Při řešení vojen­ské otázky je vláda odhod­lána uči­nit vše, co bude napo­má­hat nej­rych­lejší a nej­ú­čin­nější mobi­li­zaci bran­ných sil lidu, jejich zasa­zení do boje na frontě a úspěš­nému vedení boje až do koneč­ného vítězství.

IV

Vyja­dřu­jíc nesko­na­lou vděč­nost čes­kého a slo­ven­ského národa k Sovět­skému svazu, bude vláda poklá­dat za neo­chvěj­nou vůdčí linii čes­ko­slo­ven­ské zahra­niční poli­tiky nej­těs­nější spo­je­nec­tví s vítěz­nou slo­van­skou vel­mocí na východě. Smlouva čes­ko­slo­ven­sko-sovět­ská z 12. pro­since 1943 o vzá­jemné pomoci, přá­tel­ství a pová­lečné spo­lu­práci bude určo­vat pro veš­ke­rou budouc­nost zahra­ničně poli­tic­kou pozici našeho státu. S pomocí Sovět­ského svazu bude dovr­šeno osvo­bo­zení Čes­ko­slo­ven­ské repub­liky, aby tak s jeho opo­rou byla navždy zajiš­těna její svo­boda a bez­peč­nost a aby za vše­stranné sou­čin­nosti se Sovět­ským sva­zem byl náro­dům Čes­ko­slo­ven­ska zabez­pe­čen pokojný roz­voj a šťastná budoucnost.

Vláda bude od počátku uplat­ňo­vat prak­tic­kou sou­čin­nost se Sovět­ským sva­zem, a to ve všech smě­rech – vojen­sky, poli­ticky, hos­po­dář­sky, kul­turně – při­čemž si přeje usku­teč­nit vzá­jem­nou výměnu zástupců a vzá­jemný styk se sou­se­dící sva­zo­vou sovět­skou repub­li­kou ukra­jin­skou. Sna­hou vlády bude, aby při koneč­ném roz­dr­cení hit­le­rov­ského Německa, při výkonu trestu nad Němec­kem, při uklá­dání repa­rací Německu, při určo­vání nových hra­nic a orga­ni­zaci budou­cího míru ‚Čes­ko­slo­ven­sko stálo co nej­těs­něji po boku Sovět­ského svazu a v jedné řadě s ostat­ními slo­van­skými a demo­kra­tic­kými státy.

Vláda bude spat­řo­vati důle­žitý svůj úkol v tom, usku­teč­niti pevný spo­je­necký sva­zek s novým demo­kra­tic­kým Pol­skem, aby co nejdříve bylo také možno pro­vésti před­po­klá­dané roz­ší­ření čes­ko­slo­ven­sko – sovět­ské smlouvy z 12. pro­since 1943 v troj­stranný pakt, který by stvr­dil spo­je­nec­tví Čes­ko­slo­ven­ska, Pol­ska a Sovět­ského svazu proti německé výboj­nosti. Pokud jde o Pol­sko, vláda se vynasnaží, aby bylo zapo­me­nuto neblahé minu­losti a aby poměr Čes­ko­slo­ven­ska k nové Pol­sce byl od počátku posta­ven na nový základ, na základ slo­van­ského bratrství.

Slo­van­skou linii své zahra­niční poli­tiky bude vláda sle­do­vati i tím, že naváže nej­přá­tel­štější spo­jení s novou Jugo­slá­vií a že nalezne formu nových styků i se slo­van­ským Bulharskem.

V poměru k Maďar­sku vyu­žije vláda plně stavu pří­měří, které zvláště díky pomoci Sovět­ského svazu vyznělo tak významně ve pro­spěch Čes­ko­slo­ven­ska, aby poz­ději po napra­vení všech křivd a zlo­činů, spácha­ných maďar­skými oku­panty, pod­po­ro­vala snahy o při­blí­žení nového a sku­tečně demo­kra­tic­kého Maďar­ska stejně jako nezá­vis­lého a demo­kra­tic­kého Rakouska k okol­ním slo­van­ským náro­dům a státům.

Tuto hlavní ori­en­taci čes­ko­slo­ven­ské zahra­niční poli­tiky, nese­nou duchem slo­van­ského přá­tel­ství, postaví vláda na širší základ vše­o­bec­ných přá­tel­ských vztahů k demo­kra­tic­kým západ­ním moc­nos­tem a ke všem demo­kra­tic­kým stá­tům, sto­jí­cím v pro­ti­na­cis­tické frontě spo­je­ných národů. Přá­tel­ské vztahy k Ang­lii, jejíž pomoci za války vysoce ceníme, jakož i k USA, bude vláda utu­žo­vat podobně jako zvlášť úzké přá­tel­ství k Fran­cii, při­čemž bude její sna­hou, aby se Čes­ko­slo­ven­sko stalo aktivní slož­kou při budo­vání nového pořádku v osvo­bo­zené, demo­kra­tické Evropě.

V

Ve své domácí poli­tice bude vláda vychá­zet ze základ­ního článku čes­ko­slo­ven­ské ústavy, že lid je jedi­ným zdro­jem státní moci. Proto vláda bude budo­vati veš­kerý veřejný život na pod­kladě široce demo­kra­tic­kém, zabez­pečí lidu všechna poli­tická práva a povede neú­prosný boj za vymý­cení všech fašis­tic­kých prvků.

Na roz­díl od dří­věj­šího byro­kra­tic­kého, lidu vzdá­le­ného správ­ního apa­rátu tvoří se v obcích, okre­sech a zemích, jakožto nové orgány státní a veřejné správy, lidem volené národní výbory. Tyto lidem volené, pod neu­stá­lou kon­t­ro­lou lidu sto­jící a až na další lidem odvo­la­telné národní výbory budou v obvodu své působ­nosti spra­vo­vat všechny veřejné zále­ži­tosti a dbát vedle orgánů ústřed­ních o veřej­nou bez­peč­nost a zřídí si pod­ří­zený jim demo­kra­tický úřed­nický apa­rát. Vláda bude svou poli­tiku usku­teč­ňo­vat přes národní výbory a plně se o ně opí­rati. Všechny správní a násil­nické orgány a insti­tuce, vytvo­řené býva­lými režimy oku­pantů a zrádců, se zru­šují. Pro pro­za­tímní správu obcí a okresů s vět­ši­nou státně nespo­leh­li­vého, neslo­van­ského oby­va­tel­stva budou určeny správní funkce.

Osvo­bo­zený lid vyšle do národ­ních výborů své nej­lepší před­sta­vi­tele, nehledě i na to, jsou-li nebo nejsou-li pří­sluš­níky některé poli­tické strany, kteří se však osvěd­čili v boji proti cizác­kým vetřel­cům a zrád­cům a svými činy doká­zali a doka­zují sku­tečné vlas­te­necké cítění a demo­kra­tické pře­svěd­čení. Záro­veň však bude lid a vláda bed­livě stře­žit, aby se do národ­ních výborů neve­třely živly, které spo­lu­pra­co­valy s oku­panty, pod­po­ro­valy zrádce a ve služ­bách nepří­tele si zís­kaly mrzké osobní výhody.

Vláda bude plně pod­po­ro­vat tvůrčí ini­ci­a­tivu a veřej­nou čin­nost nej­šir­ších lido­vých vrs­tev. Vedle přímé účasti na správě a řízení stát­ních a veřej­ných zále­ži­tostí pro­střed­nic­tvím národ­ních výborů bude lid míti právo na tvo­ření dob­ro­vol­ných orga­ni­zaci růz­ného druhu – poli­tic­kých, odbo­ro­vých, druž­stev­ních, kul­tur­ních, spor­tov­ních a jiných – a usku­teč­ňo­vat pro­střed­nic­tvím těchto svá demo­kra­tická práva. Při­tom však nebude při­puš­těno, aby do těchto orga­ni­zací pro­nikli zrádci národa, fašisté a jiní zjevní nebo zamas­ko­vaní nepřá­telé lidu.

Bude pro­ve­deno důsledné zrov­no­práv­nění žen ve všech oblas­tech poli­tic­kého, hos­po­dář­ského i kul­tur­ního života. Bude zave­deno vše­o­becné volební právo mužů i žen počí­naje 18. rokem věku a roz­ší­řeno i na pří­sluš­níky branné moci. Aktiv­ního i pasiv­ního voleb­ního práva ve smyslu dekretu pre­zi­denta repub­liky o potres­tání váleč­ných viníků, zrádců a kola­bo­rantů a usta­vení lido­vých soudů budou však zba­veni všichni zrádci národa a poma­hači nepří­tele. Zaru­čeny budou plně ústavní svo­body, zejména svo­boda osobní, shro­maž­ďo­vací, spol­čo­vací, pro­jevu mínění slo­vem, tis­kem i pís­mem, domovní, lis­tovní tajem­ství, svo­boda učení a svě­domí a nábo­žen­ského vyznáni. Dis­kri­mi­nace občanů repub­liky z důvodů raso­vých nebude připuštěna.

VI

Vláda se bude jako první domácí vláda repub­liky poklá­dat za ztě­les­nění čes­ko­slo­ven­ského stát­ního spo­le­čen­ství, zalo­že­ného na nových zása­dách. Učiní konec všem sta­rým spo­rům a vychá­ze­jíc z uznání Slo­váků jako naci­o­nálně své­byt­ného národa, bude vláda od prv­ních svých kroků důsledně se sna­žit, aby v česko-slo­ven­ském poměru byla usku­teč­něna zásada “rovný s rov­ným” a aby tak bylo uplat­něno sku­tečné bra­tr­ství mezi oběma národy.

Uzná­va­jíc, že Slo­váci mají býti pány ve své slo­ven­ské zemi, stejně jako Češi ve své české národní domo­vině, a že repub­lika bude obno­vo­vána jako spo­lečný stát rov­no­práv­ných národů, čes­kého a slo­ven­ského, vyjá­dří vláda toto uznání důle­ži­tými státně poli­tic­kými akty. Bude spat­řo­vat ve Slo­ven­ské národní radě, opí­ra­jící se o národní výbory v obcích a okre­sech, nejen opráv­ně­nou před­sta­vi­telku samobyt­ného slo­ven­ského národa, nýbrž i nosi­telku státní moci na území Slo­ven­ska (moci záko­no­dárné, vládní a výkonné), jak to odpo­vídá zvláštní dohodě Slo­ven­ské národní rady s pre­zi­den­tem repub­liky a s čes­ko­slo­ven­skou vlá­dou v Lon­dýně. Spo­lečné státní úkoly bude vláda jako cen­t­rální vláda repub­liky pro­vá­dět v nej­užší sou­čin­nosti se Slo­ven­skou národní radou a se sbo­rem slo­ven­ských národ­ních pově­řenců jako výkon­ným vlád­ním orgá­nem Slo­ven­ské národní rady.

V rámci nově budo­vané jed­notné čes­ko­slo­ven­ské branné moci a na základě jed­not­ných slu­žeb­ních řádů budou tvo­řeny národní a slo­ven­ské vojen­ské útvary (pluky, divize atd.), slo­žené pře­vážně z muž­stva, pod­dů­stoj­nic­tva a důstoj­nic­tva slo­ven­ské národ­nosti a pou­ží­va­jící velící a slu­žební řeči slo­ven­ské. Důstoj­níci a gážisté bývalé slo­ven­ské armády, pokud se nepro­hře­šili proti národní cti Slo­váka a nebu­dou pod­lé­hati trest­nímu stí­hání pro svou čin­nost za býva­lého zrád­cov­ského režimu, pře­vez­mou se do čs. armády ve své dosa­vadní hod­nosti, při­čemž bude smě­ro­datné dob­rozdání a dopo­ru­čení Slo­ven­ské národní rady.

Nová vláda repub­liky bude se sta­rat o to, aby při ústav­ním řešení poměru národa slo­ven­ského a čes­kého byly kon­sti­tu­o­vány slo­ven­ské orgány moci záko­no­dárné, vládní a výkonné, tak jako je má dnes slo­ven­ský národ ve Slo­ven­ské národní radě.

O budou­cím roz­dě­lení kom­pe­tence mezi orgány ústřední a slo­ven­ské dohod­nou se legi­timní zástupci národa čes­kého a slo­ven­ského. V ústřed­ních stát­ních úřa­dech, insti­tu­cích a v hos­po­dář­ských orgá­nech celo­stát­ního významu bude Slo­vá­kům zabez­pe­čeno při­mě­řené zastou­pení co do počtu i co do významu.

VII

Vláda se bude sta­rat o to, aby byla co nejdříve vyře­šena otázka Zakar­pat­ské Ukra­jiny, posta­vená samým oby­va­tel­stvem této země. Vláda si přeje, aby otázka tato byla vyře­šena podle demo­kra­ticky pro­je­vené vůle kar­pa­tou­kra­jin­ského lidu a v plném přá­tel­ství mezi Čes­ko­slo­ven­skem a Sovět­ským sva­zem, a jest pře­svěd­čena, že tomu tak sku­tečně bude. Vláda učiní v tomto smyslu všechny nutné přípravy.

VIII

Strašné zku­še­nosti, jichž se Češi a Slo­váci dožili s němec­kou a maďar­skou men­ši­nou, které se z velké části staly povol­ným nástro­jem doby­vačné poli­tiky proti repub­lice zvenčí a z nichž se zejména čes­ko­slo­ven­ští Němci pro­půj­čili přímo k vyhla­zo­va­címu tažení proti čes­kému a slo­ven­skému národu, nutí obno­vené Čes­ko­slo­ven­sko k hlu­bo­kému a trva­lému zásahu. Repub­lika nechce a nebude posti­ho­vat své loa­jální německé a maďar­ské občany a zejména ne ty, kteří i v dobách nej­těž­ších zacho­vali k ní věr­nost, s viníky však bude postu­po­vat přísně a neú­prosně, jak to vyža­duje svě­domí našich národů, svatá památka nesčet­ných našich mučed­níků, klid a bez­peč­nost budou­cích poko­lení. Vláda se proto bude při­dr­žo­vat těchto pravidel:

Z občanů Čes­ko­slo­ven­ské repub­liky německé a maďar­ské národ­nosti, kteří měli čes­ko­slo­ven­ské státní občan­ství před Mni­cho­vem 1938, bude státní občan­ství potvr­zeno a event. návrat do repub­liky zajiš­těn u anti­na­cistů a anti­fa­šistů, u těch, kteří vedli už před Mni­cho­vem aktivní boj proti Hen­lei­novi a proti maďar­ským ire­den­tis­tic­kým stra­nám a za Čes­ko­slo­ven­skou repub­liku, kteří po Mni­chově a po 15. březnu byli němec­kou a maďar­skou státní mocí pro svůj odpor a boj proti tam­nímu režimu a za věr­nost k Čes­ko­slo­ven­ské repub­lice pro­ná­sle­do­váni a uvr­ženi do žalářů a kon­cen­t­rač­ních táborů anebo kteří museli před němec­kým a maďar­ským tero­rem uprch­nout za hra­nice a tam se účast­nili aktiv­ního boje za obno­vení Československa.

U ostat­ních čes­ko­slo­ven­ských občanů německé a maďar­ské národ­nosti bude čes­ko­slo­ven­ské státní občan­ství zru­šeno. Tito občané mohou znovu opto­vat pro Čes­ko­slo­ven­sko, při­čemž si úřady repub­liky pone­chá­vají právo indi­vi­du­ál­ního roz­hod­nutí o každé žádosti. Ti Němci a Maďaři, kteří budou sou­zeni a odsou­zeni pro zlo­čin proti repub­lice a proti čes­kému a slo­ven­skému národu, budou zba­veni čes­ko­slo­ven­ského občan­ství a vypo­vě­zeni z repub­liky navždy, pokud je nestihne trest hrdelní.

Němci a Maďaři, kteří se při­stě­ho­vali na území Čes­ko­slo­ven­ské repub­liky po Mni­chovu 1938, budou z repub­liky vyká­záni ihned, pokud nepod­lé­hají trest­nímu stí­hání. Výjimku činí osoby, které pra­co­valy ve pro­spěch Československa.

IX

Vláda bude poklá­dat za svůj nej­výš odpo­vědný úkol a za svou mravní povin­nost před čes­kým a slo­ven­ským náro­dem postih­nouti a vydati soudu a trestu všechny válečné pro­vi­nilce, všechny zrádce, všechny vědomé a aktivní pomoc­níky němec­kých nebo maďar­ských utla­čo­va­telů. Tento úkol bude vláda pro­vá­děti bez všech prů­tahů, bez kolísání a bez sho­ví­va­vosti vůči komukoliv.

Pokud jde o německé a maďar­ské válečné pro­vi­nilce, postará se vláda o jejich oka­mžité zne­škod­nění, uvěz­nění a pře­dání mimo­řád­ným lido­vým soudům. Při tom nebu­dou u těchto němec­kých a maďar­ských pro­vi­nilců vyšet­řo­vány a tres­tány jen zlo­činy spáchané na náro­dech Čes­ko­slo­ven­ska a na čes­ko­slo­ven­ském území, nýbrž i jejich zlo­činy spáchané na dru­hých náro­dech, pře­de­vším na spo­je­nec­kém Sovět­ském svazu. Zjiš­tění němečtí a maďar­ští pro­vi­nilci tohoto druhu budou pře­dáni sovět­ským orgá­nům. Budou zří­zeny tábory pro kon­fi­no­vání němec­kých a maďar­ských pří­sluš­níků, jež měli jakou­ko­liv spo­ji­tost s nacis­tic­kými a fašis­tic­kými orga­ni­za­cemi, s jejich apa­rá­tem a s jejich ozbro­je­nými a tero­ris­tic­kými formacemi.

Zvláštní opat­ření pro­vede vláda v zájmu toho, aby bylo zajiš­těno sou­zení a potres­tání zrádců, kola­bo­rantů a fašis­tic­kých živlů z řad čes­kého a slo­ven­ského národa. Ve spo­jení s národ­ními výbory budou všude uve­deny v čin­nost mimo­řádné lidové soudy, při­čemž jejich pří­sluš­nost bude určena míst­ním okru­hem a pova­hou pro­vi­nění. Pro zvláštní pří­pady týka­jící se zná­mých a zvlášť odpo­věd­ných pro­vi­nilců bude zří­zen Národní soud v čes­kých zemích a na Slo­ven­sku. Pro trestní stí­hání zrádců a kola­bo­rantů budou vše­o­becně slou­žit za pod­klady usta­no­vení dekretu pre­zi­denta repub­liky o potres­tání váleč­ných zločinců.

Jako vele­zrádce repub­liky postaví vláda před Národní soud pro­tek­to­rát­ního pre­zi­denta Háchu a všechny členy Bera­novy vlády, kteří dali sou­hlas k Háchovu pod­pisu tzv. ber­lín­ské smlouvy z 15. března 1939 a kteří vítali Hit­lera při pří­chodu do Prahy 16. března 1939. Vláda se postará, aby byli posta­veni před soud všichni čle­nové pro­tek­to­rát­ních vlád od 16. března 1939 stejně jako Tiso a čle­nové tzv. slo­ven­ských vlád od 14. března 1939, jakož i tzv. slo­ven­ského sněmu. Dále poli­tičtí a úřední pomoc­níci Háchy, jakož i odpo­vědní vedoucí úřed­níci pro­tek­to­rátní správy. Zúčto­váno bude se zrád­nými novi­náři, kteří se zapro­dali a slou­žili Něm­cům. Stí­háni budou funk­ci­o­náři “Kura­to­ria pro výchovu české mlá­deže”, čle­nové “Vlajky”, čle­nové výboru a funk­ci­o­náři “České ligy proti bol­še­vismu”, vedoucí funk­ci­o­náři “Národní odbo­rové ústředny zaměst­na­necké”, “Svazu země­děl­ství a les­nic­tví” a podob­ných orga­ni­zací, které slou­žily Něm­cům, a dále činov­níci, kteří vydá­vali české a slo­ven­ské lidi do rukou gestapa, kteří se aktivně účast­nili odvlé­kání Slo­váků a Čechů na nucené práce do Německa, aktivně pod­po­ro­vali eva­ku­aci čes­ko­slo­ven­ského oby­va­tel­stva apod. Na Slo­ven­sku budou pohnáni před soud aktivní poma­hači tisov­ského a zrád­cov­ského režimu, pocho­pové Hlin­kovy gardy, slo­ven­ského gestapa, nástroje Gašpa­rovy nacis­tické pro­pa­gandy a zejména pak, kteří aktivně a zákeřně vystou­pili proti Slo­ven­skému národ­nímu povstání a zúčast­nili se jakým­ko­liv způ­so­bem násilí a zvěr­stev Němců proti slo­ven­skému národu.

Vláda požene s veš­ke­rou roz­hod­ností před soud zrádce z řad ban­kov­ních, prů­mys­lo­vých a země­děl­ských mag­nátů, kteří za německé nad­vlády pomá­hali v ban­kov­ních, prů­mys­lo­vých, obchod­ních, země­děl­ských pod­ni­cích a hos­po­dář­ských orga­ni­za­cích všeho druhu němec­kému dran­co­vání a němec­kému vedení války.

I když pouhé zaměst­nání ve stát­ním a veřej­ném apa­rátu býva­lých oku­pač­ních a zrád­cov­ských režimů nebude pova­žo­váno samo o sobě za trestné, bude pod demo­kra­tic­kou kon­t­ro­lou pro­ve­deno indi­vi­du­ální zkou­mání čin­nosti kaž­dého jed­not­livce a vláda učiní všechna opat­ření, aby nový státní apa­rát byl plně očiš­těn od všech živlů, které se pro­vi­nily na repub­lice a národu, od všech živlů fašis­tic­kých a pro­fa­šis­tic­kých, od všech živlů, jež v kri­tic­kých udá­los­tech roku 1938 a 1939 a v době německé a maďar­ské oku­pace pro­je­vily vůči národu a státu věro­lom­nost, pro­ká­zaly nespo­leh­li­vost a zba­bě­lost. Stejně tak budou vyšet­řo­váni a stí­háni všichni čes­ko­slo­ven­ští občané, kteří v zahra­ničí se zpro­ne­vě­řili repub­lice a svou roz­vrat­nou čin­ností pomá­hali nepří­teli i kteří odmí­tali spl­nění svých občan­ských povin­ností, ač nestáli pod nátla­kem nacis­tic­kého teroru.

Odhod­lána vyko­ře­nit fašis­mus poli­ticky a morálně do všech důsledků, vyhlásí vláda zákaz všech fašis­tic­kých stran a orga­ni­zací a nedo­volí obno­vení v jaké­koli formě těch poli­tic­kých stran, které se tak těžce pro­vi­nily na zájmech národa a repub­liky (agrární strany, její odnože tzv. živ­nos­ten­ské strany, Národ­ního sjed­no­cení, jakož i těch stran, které v r. 1938 sply­nuly s ludo­vou stra­nou). Z těchto opat­ření nevy­plyne žádná újma na morální ani poli­tické cti býva­lému člen­stvu jme­no­va­ných stran, které zůstalo věrno repub­lice. Poli­ticky odpo­věd­ným funk­ci­o­ná­řům jme­no­va­ných stran, kteří se kom­pro­mi­to­vali a těžce pro­vi­nili na zájmech národa a repub­liky, bude zaká­zána poli­tická čin­nost a účast v orga­ni­za­cích demo­kra­tic­kých stran.

X

K odči­nění zlo­činů, napácha­ných oku­panty a jejich zrád­nými pomoc­níky na čes­kém a slo­ven­ském národ­ním a sou­kro­mém majetku, k vyko­ře­nění cizác­kého a fašis­tic­kého vlivu z čes­kého a slo­ven­ského hos­po­dář­ství a k zabez­pe­čení plodů národní práce pro potřeby čes­kého a slo­ven­ského národa bude pro­ve­dena řada opatření.

Ve smyslu dekretu pre­zi­denta repub­liky o zabez­pe­čení neru­še­ného chodu hos­po­dář­ského života v době pře­chodné budou zajiš­těny a pod národní správu dány ihned majetky všeho druhu, pokud jsou v držbě, ve vlast­nic­tví anebo ve správě: občanů nepřá­tel­ských států, zejména Německa a Maďar­ska; němec­kých a maďar­ských občanů Čes­ko­slo­ven­ské repub­liky, kteří aktivně napo­má­hali roz­bití a oku­paci Čes­ko­slo­ven­ska; ostat­ních občanů Čes­ko­slo­ven­ské repub­liky, kteří zra­dili národ a aktivně pod­po­ro­vali německé a maďar­ské oku­panty; akci­o­vých a jiných spo­leč­ností, v jejichž správě se nachá­zely osoby pat­řící do výše uve­de­ných tří kategorií.

Zajiš­tění majetku a dosa­zení národní správy pro­vede pří­slušný národní výbor v dohodě se závod­ním výbo­rem dotyč­ného podniku.

Zajiš­těný maje­tek, který dříve pat­řil děl­ní­kům, úřed­ní­kům, živ­nost­ní­kům, rol­ní­kům a pří­sluš­ní­kům vol­ných povo­lání a byl jim ode­brán v důsledku národní, poli­tické a rasové per­ze­kuce, bude ihned vrá­cen dří­věj­ším maji­te­lům, resp. jejich prá­vo­plat­ným dědi­cům. Roz­ho­dují o tom na indi­vi­du­ální žádost pří­slušné národní výbory.

Ostatní zajiš­těný maje­tek zůstane pod národní sprá­vou až do roz­hod­nutí pří­sluš­ných záko­no­dár­ných orgánů.

Do druž­stev­ních pod­niků a orga­ni­zací všeho druhu (země­děl­ských, kon­zum­ních, peněž­ních atd.) bude ihned dosa­zena dočasná národní správa, dokud samo člen­stvo dotyč­ného druž­stva nebude míti mož­nost demo­kra­tic­kou ces­tou zvo­lit si správu novou. Dočas­nou národní správu určuje pří­slušný národní výbor (na Slo­ven­sku v důle­ži­tých pří­pa­dech Slo­ven­ská národní rada) při aktivní účasti členů družstva.

XI

Vychá­ze­jíc vstříc voláni čes­kých a slo­ven­ských rol­níků a bez­zemků po důsled­ném pro­ve­dení nové pozem­kové reformy a vedena sna­hou pře­de­vším jed­nou pro­vždy vyrvati čes­kou a slo­ven­skou půdu z rukou cizácké německo – maďar­ské šlechty, jakož i z rukou zrádců národa a dáti ji do rukou čes­kého a slo­ven­ského rol­nic­tva a bez­zemků, vítá vláda kon­fis­kaci půdy nepřá­tel a zrádců, kte­rou pro­vádí Slo­ven­ská národní rada, a její roz­dě­lení mezi drobný země­děl­ský lid, vláda roz­šíří podobné opat­ření na celé území repub­liky, při­čemž se bude říditi těmito zásadami :

Bude zří­zen Národní pozem­kový fond. Do Národ­ního pozem­ko­vého fondu vejde veš­kerá půda, budovy, mrtvý a živý inven­tář, pokud pat­řil : němec­kým a maďar­ským šlech­ti­cům a vel­kostat­ká­řům bez roz­dílu státní pří­sluš­nosti, jakož i jiným obča­nům nepřá­tel­ských států, zejména Německa a Maďar­ska; němec­kým a maďar­ským obča­nům Čes­ko­slo­ven­ské repub­liky, kteří aktivně napo­má­hali roz­bití a oku­paci Čes­ko­slo­ven­ska; ostat­ním obča­nům Čes­ko­slo­ven­ské repub­liky, kteří zra­dili národ a aktivně pod­po­ro­vali německé a maďar­ské oku­panty; akci­o­vým a jiným spo­leč­nos­tem, které byly spra­vo­vány oso­bami výše uve­de­ných kategorií.

Výše uve­dený pozem­kový a s ním sou­vi­sící maje­tek bude kon­fis­ko­ván bez náhrady. Kon­fis­kaci pro­ve­dou a dočas­nou správu zkon­fis­ko­va­ných objektů až do pro­ve­dení pozem­kové reformy zajistí pří­slušné národní výbory za pomoci rol­nic­kých komisí.

Země­děl­ská půda, nachá­ze­jící se v dis­po­zici Národ­ního pozem­ko­vého fondu, bude roz­dě­lena v čes­kých zemích čes­kým a na Slo­ven­sku slo­ven­ským a ukra­jin­ským dom­ká­řům, malým a střed­ním rol­ní­kům, jakož i země­děl­ským děl­ní­kům, při­čemž bude dána před­nost těm, kdož se zaslou­žili v národně osvo­bo­ze­nec­kém boji: jako par­ty­záni, vojáci, pod­zemní národní pra­cov­níci, oběti cizác­kého teroru aj. Roz­dě­lení bude pro­vá­děno sprá­vou Národ­ního pozem­ko­vého fondu za aktivní účasti národ­ních výborů a spe­ci­ál­ních komisí z řad rol­nic­tva a země­děl­ského děl­nic­tva. Z hos­po­dář­ských budov a inven­táře par­ce­lo­va­ných objektů mohou býti orga­ni­zo­vána druž­stva pro spo­lečné pou­ží­vání budov a inven­táře malozemědělci.

Za půdu, která se dává do plného vlast­nic­tví pří­dělce, bude brána na účely zve­le­bení země­děl­ství mírná úplata, nepře­vy­šu­jící hod­notu prů­měrné jed­no­roční až dvou­roční sklizně (podle bonity půdy) a roz­dě­lená na splátky až do 15 let. V pří­pa­dech, hod­ných zře­tele, může býti upuš­těno i od této úplaty.

XII

Obno­vení oku­panty a zrádci roz­ru­še­ného hos­po­dář­ského života, zno­vu­vý­stavba nepří­te­lem zni­če­ných hod­not, rychlé zno­vu­o­ži­vení výroby pro potřeby války a civil­ního oby­va­tel­stva, jakož i zajiš­tění práce a výdělku pro všechny prá­ce­schopné bude vyža­do­vat vel­kého úsilí všeho lidu a všech jeho orga­ni­zací. Opí­ra­jíc se o tvůrčí ini­ci­a­tivu nej­šir­ších vrs­tev národa, bude se vláda zejména snažit:

Uvést do chodu všechny zasta­vené pod­niky a při­způ­so­bit jejich výrobu potře­bám války a záso­bám suro­vin. Pro­vést opravu budov i stro­jo­vého zaří­zení v poško­ze­ných pod­ni­cích a orga­ni­zo­vat nej­ú­čin­nější vyu­žití po ruce jsou­cích strojů.

Mobi­li­zo­vat exis­tu­jící zásoby suro­vin všeho druhu, orga­ni­zo­vat jejich další výrobu z míst­ních pro­středků a pro­vést jejich účelné roz­dě­lení na jed­not­livá odvětví prů­myslu a jed­not­livé podniky.

Orga­ni­zo­vat dobý­vání topiva z míst­ních zdrojů a sta­rat se o jeho účelné roz­dě­lení. Rychle uvést do pro­vozu veřejné i sou­kromé elek­trárny, ply­nárny, vodárny a jiné komu­nální pod­niky a zdroje energie.

Zno­vuzří­dit poš­tovní, tele­grafní, tele­fonní a rádi­ové spo­jení (tele­ko­mu­ni­kační), vybu­do­vat dál­ko­vou i místní dopravu, zejména dovoz potra­vin z ves­nic do měst a mobi­li­zo­vat k tomu cíli všechny po ruce jsoucí dopravní prostředky.

Pomá­hat rol­ní­kům, dom­ká­řům, živ­nost­ní­kům a děl­ní­kům na ves­ni­cích i ve měs­tech při opravě nebo zno­vu­vý­stavbě roz­ru­še­ných obyt­ných domů a hos­po­dář­ských budov při­dě­le­ním sta­veb­ních hmot a poskyt­nu­tím lev­ných úvěrů a peněž­ních pod­por. Pro­vá­dět rekon­strukci a opravu poško­ze­ných veřej­ných budov, vojen­ských ubi­kací, úřadů, škol, nemoc­nic apod.

Pod­po­ro­vat sou­kro­mou ini­ci­a­tivu pod­ni­ka­telů, řeme­sl­níků a jiných výrobců pomocí úvěrů, pří­dělů suro­vin, zadá­vá­ním objed­ná­vek a zajiš­tě­ním odbytu hoto­vých výrobků.

V pod­ni­cích, které budou vzaty pod národní správu, dosa­dit schopné a ini­ci­a­tivní tech­nické a obchodní vedení, které by zajis­tilo úspěšný pro­voz pod­niků pod vše­o­bec­ným vede­ním stát­ních a hos­po­dář­ských orgánů.

Pod­po­ro­vat oži­vení a roz­mach solid­ního sou­kro­mého i druž­stev­ního obchodu posky­to­vá­ním peněž­ního úvěru a zboží a potí­rá­ním spe­ku­lace a lichvy.

Posta­vit celý peněžní a úvě­rový sys­tém, klí­čové pod­niky prů­mys­lové, pojiš­ťov­nic­tví, pří­rodní a ener­ge­tické zdroje pod vše­o­becné státní vedení a do slu­žeb zno­vu­vý­stavby národ­ního hos­po­dář­ství a zno­vu­o­ži­vení výroby a obchodu.

Vedle pomoci, které se osvo­bo­ze­nému území dostává a dostane od spo­je­nec­kého Sovět­ského svazu, bude vláda i nadále usi­lo­vat o to, aby zís­kala věci prvé pomoci od mezi­ná­rodní orga­ni­zace UNRRA, dále z pro­středků posky­to­va­ných na pod­kladě ame­ric­kého zákona o “půjčce a pro­nájmu”, jakož i náku­pem na vol­ném trhu zahraničním.

XIII

Více než šest let oku­panti rabo­vali za pomoci zrádců naše národy. Cizácké dran­co­vání dostihlo vrcholu nyní, v před­ve­čer jejich vyhnání z našich zemí. Nepří­tel zane­chává za sebou všude spoušť a uvrhl naše osvo­bo­zené území do nej­vět­ších záso­bo­va­cích a vyži­vo­va­cích obtíží. Pře­ko­nati tyto záso­bo­vací a vyži­vo­vací obtíže stůj co stůj, zabez­pe­čit nej­nut­něj­šími potra­vi­nami voj­sko i civilní oby­va­tel­stvo, patří k před­ním úko­lům našeho váleč­ného úsilí.

Vláda ape­luje na náš země­děl­ský lid, na rol­níky i země­děl­ské děl­níky, na muže i ženy a mlá­dež, aby se posta­rali o obdě­lání každé pídě obdě­la­telné půdy. Místní národní výbory, země­děl­ská druž­stva, orga­ni­zace rol­níků a země­děl­ských děl­níků nechť dbají toho, aby byla plně obdě­lána půda na stat­cích a hos­po­dář­stvích vza­tých pod národní správu a aby se při pol­ních pra­cích dostalo orga­ni­zo­vané, bra­tr­ské pomoci hos­po­dář­stvím, jejichž maji­telé jsou v armádě, u par­ty­zánů, v týlu nepří­tele, anebo kteří padli za oběť nepřá­tel­skému teroru. Vláda trvá na tom, že s obdě­lá­ním půdy, určené k par­ce­laci, nesmí býti nikterak vyčká­váno, za což činí odpo­vědny pří­slušné národní výbory, které musí dbáti, aby v obvodu jejich působ­nosti byl zavčas a dobře obdě­lán každý kou­sek půdy, bez ohledu na to, v jakém vlast­nic­kém poměru se v daném oka­mžiku nachází.

V dobách oku­pace musel náš země­děl­ský lid ode­vzdá­vat plody své těžké práce nepří­teli, aniž by za ně obdr­žel pat­řič­nou pro­ti­hod­notu. Nyní na osvo­bo­ze­ném území je sva­tou povin­ností našich rol­níků, aby svými pro­dukty uži­vili vlastní národ a armádu, která bojuje za osvo­bo­zení vlasti. Vláda v dohodě s povo­la­nými orgány rol­níků sta­noví nové pevné normy na povinné dodávky země­děl­ských výrobků za pevné ceny, podle veli­kosti hos­po­dář­ství, roz­měru a jakosti půdy jed­not­li­vých maji­telů země­děl­ských used­lostí, aby stát měl mož­nost záso­bit lev­nými potra­vi­nami armádu, děl­nic­tvo a jiné měst­ské pra­cu­jící oby­va­tel­stvo. Po vypl­nění těchto mini­mál­ních povin­ností vůči svému národu a státu bude mít každý země­dě­lec mož­nost volně naklá­dati s pře­bytky své výroby v rámci sta­no­ve­ných cen.

Vláda sta­noví pevné a širo­kým vrst­vám dostupné ceny na nor­mo­vané pří­děly nej­dů­le­ži­těj­ších potra­vin, které si může každý dopl­ňo­vati svo­bod­ným náku­pem na vol­ném trhu. Na tom, jak země­děl­ský lid bude plnit svoji povin­nost při zvy­šo­vání země­děl­ské výroby a při vyko­ná­vání svých povin­ných dodá­vek vůči národu a státu, bude závi­set, jak státní a veřejné orgány budou moci zabez­pe­čit výživu oby­va­tel­stva ve městě.

XIV

V rámci stup­ňo­va­ného váleč­ného úsilí a po míře obno­vení a roz­ší­ření oku­panty a zrádci roz­vrá­ce­ného národ­ního hos­po­dář­ství je vláda odhod­lána polo­žit základy vel­ko­rysé soci­ální poli­tiky a soci­ální péče o všechny vrstvy pra­cu­jí­cího lidu měst i venkova.

Vláda se bude ze všech sil sna­žit, aby všichni prá­ce­schopní muži i ženy měli mož­nost práce a výdělku podle svého výkonu. Pra­covní doba, mzdy a jiné pra­covní pod­mínky budou zabez­pe­čeny kolek­tiv­ními smlou­vami a chrá­něny záko­nem. Pro ženy i mlá­dež bude uplat­něna zásada stejné mzdy za stej­nou práci.

Vláda se bude sta­rat, aby všichni pra­cu­jící byli zabez­pe­čeni pro pří­pad neza­měst­na­nosti, nemoci, úrazu, inva­li­dity i sta­roby a aby tato péče byla postupně roz­ší­řena i na osoby samo­statně činné, pokud nemají ‚jiných exis­tenč­ních mož­ností. V popředí soci­ální péče bude stát vydatná péče o matku a dítě. Výdaje na soci­ální pojiš­tění všeho druhu budou napříště hra­zeny v rámci cel­ko­vého stát­ního rozpočtu.

Jako místa léčení, odpo­činku a dovo­lené sta­nou se pra­cu­jí­címu lidu měst i ven­kova dostupny lázně, sana­to­ria a ozdra­vovny všeho druhu. Do slu­žeb zdraví a odpo­činku našeho lidu budou také posta­veny zámky, leto­viska a paláce, kde se dříve roz­ta­ho­vala cizácká šlechta a jiné cizo­pasné panstvo.

Obzvláštní pozor­nost bude vláda věno­vat zabez­pe­čení exis­tence obě­tem války a národně osvo­bo­ze­nec­kého boje, mučed­ní­kům fašis­tic­kých žalářů a kon­cen­t­rač­ních táborů, rodin­ným pří­sluš­ní­kům vojáků a par­ty­zánů, inva­li­dům války, jakož i vdo­vám a sirotkům.

Na širo­kou základnu bude posta­vena péče o naši dorůs­ta­jící gene­race. Naše mlá­dež obého pohlaví musí býti fyzicky, mravně i duchovně vyzbro­jena, aby se stala důstoj­nou nosi­tel­kou budouc­nosti našich národů. Dětem děl­níků, rol­níků a ostat­ních pra­cu­jí­cích vrs­tev bude mate­ri­álně zajiš­těno právo na nej­vyšší vzdě­lání podle jejich schop­nosti a ote­vřena cesta do radost­ného života. Rodi­nám s mnoha dětmi bude posky­to­vána zvláštní podpora.

Pří­sluš­níci naší inte­li­gence, pokud se v dobách zkoušky nezpro­ne­vě­řili svému národu, jsou povo­láni hráti význam­nou roli při výstavbě nového života v osvo­bo­zené vlasti. Vláda se bude sta­rat, aby naší čestné a schopné inte­li­genci byl ote­vřen pří­stup do veřej­ných i sou­kro­mých slu­žeb bez stra­nické a jiné pro­tekce a zabez­pe­čena jejich výko­nům odpo­ví­da­jící životní úroveň.

Všichni zaměst­nanci, pra­cu­jící fyzicky i duševně, budou míti právo sdru­žo­vati se dob­ro­volně v odbo­ro­vých orga­ni­za­cích a volit si svo­bodně své před­sta­vi­tele. V závo­dech, v díl­nách, v úřa­dech budou si zaměst­nanci svo­bodně volit závodní výbory, resp. své důvěr­níky. Odbo­rové orga­ni­zace a závodní výbory budou prá­vo­plat­nými zástupci zaměst­nanců před sou­kro­mými pod­ni­ka­teli i před veřej­nými úřady ve všech otáz­kách mzdové, pra­covní i soci­ální poli­tiky. Za zvláštní úkol pova­žuje vláda urych­lené pro­ve­dení repa­tri­ace všech věr­ných občanů repub­liky do jejich domovů.

XV

Šest let oku­pace způ­so­bilo nám nejen hmotné škody. Nemenší, ano ve svých důsled­cích zvláště nebez­pečné jsou morální a inte­lek­tu­ální škody cizácké nad­vlády, zejména v řadách mlá­deže. I tím, že byla zba­vena mno­hých mož­ností vzdě­lání, i že do ní byl po celou tu dobu vbí­jen jed fašismu. Zde proto nutno sáh­nout přímo ke koře­nům zla. Ale nestačí je jen odstra­nit. Třeba i nové sta­vět v duchu nové doby a nových potřeb státu.

Bude pro­ve­dena očista škol i jiných kul­tur­ních ústavů (diva­del, kniho­ven apod.) od osob spo­lu­pra­cu­jí­cích aktivně s oku­panty v tomto oboru. Odstra­něny budou všechny učeb­nice, vydané v době nesvo­body. Pro­ve­dena bude revize žákov­ských i veřej­ných kniho­ven, aby z nich bylo vyple­něno nacis­tické i fašis­tické býlí. Bude pro­ve­dena důkladná očista v oblasti žur­na­lis­tiky, roz­hlasu a filmu. Budou zavřeny všechny německé a maďar­ské školy v čes­kých a slo­ven­ských měs­tech, mezi nimi i praž­ská německá uni­ver­zita a německá tech­nika v Praze a v Brně, jež se uká­zaly být nej­hor­šími fašis­tic­kými a hit­le­rov­skými hnízdy u nás. Také německé uči­tel­stvo obec­ných a střed­ních škol bylo z hlav­ních opor hit­le­rismu a hen­lei­nismu v našich zemích, a pro­tože je to zjev masový, budou – až do koneč­ného roz­hod­nutí o německé otázce – vůbec uza­vřeny všechny německé školy.

Němečtí násil­níci uza­vřeli řadu škol, kniho­ven a diva­del i zni­čili jejich inven­tář, zejména čes­kých vyso­kých škol. Proto budou uči­něna tato opatření:

Obno­veny budou české a slo­ven­ské školy všech kate­go­rii, oku­panty a háchov­ským reži­mem uza­vřené; znovu ote­vřeny budou i uza­vřené v době oku­pace knihovny i diva­dla. Zni­čený inven­tář – bib­li­o­téky, labo­ra­torní zaří­zení, zejména uni­ver­zit a tech­nik, bude nahra­zen upo­tře­bi­tel­nými k tomu účelu kniž­ními fondy a labo­ra­tor­ním zaří­ze­ním z němec­kých škol a ústavů. Vyso­ko­škol­ské a stře­do­škol­ské mlá­deži, která byla posti­žena uza­vře­ním škol, bude umož­něno urych­lené absol­vo­vání pří­sluš­ných uči­lišť. Zvláštní péče při novém budo­vání škol bude věno­vána mateř­ským ško­lám pro ochranu dětí při zaměst­nání rodičů, jakož i odbor­ným a pokra­čo­va­cím ško­lám pro urych­le­nou výchovu tech­nic­kého dorostu. Aby nahra­zen byl úby­tek žac­tva, zvláště kva­li­fi­ko­va­ného, pro vyšší kate­go­rie škol i dorostu v jiných obo­rech kul­tur­ního života, budou vydány mimo­řádné před­pisy, umož­ňu­jící nada­nému dorostu vstup do tako­vých škol a kul­tur­ních insti­tucí na pod­kladě pro­ká­zané schop­nosti, bez ohledu na for­mál­nosti, pla­tící pro dobu normální.

Na Slo­ven­sku bude škol­ství v rámci cel­kové kul­turní poli­tiky státu zcela samo­statné jak ve svém zří­zení, tak i ve svém duchu – v sou­hlase s národní ide­o­lo­gií slo­ven­skou. Slo­ven­ská uni­ver­zita v Bra­ti­slavě bude též úplně nezá­vislá jak v ohledu per­so­nál­ním, tak i věc­ném s úko­lem před­sta­vo­vat spe­ci­fický slo­ven­ský pří­nos ve vědec­kou kul­turu Čes­ko­slo­ven­ska, tak jako slo­ven­ské Národní diva­dlo a jiné umě­lecké ústavy budou před­sta­vo­vat slo­ven­ský pří­nos v umě­lec­kou kul­turu Československa.

Nová doba a nové mezi­ná­rodní posta­vení Čes­ko­slo­ven­ska vyža­dují neméně ide­o­lo­gic­kou revizi jeho kul­tur­ního programu:

Bude pro­ve­dena důsledná demo­kra­ti­zace, a to nejen umož­nění co nej­šir­ším vrst­vám pří­stupu do škol i k jiným pra­me­nům vzdě­lání a kul­tury, ale i v ide­o­vém směru: v zli­do­vění samého sys­tému výchovy i povahy kul­tury, aby slou­žila ne úzké vrstvě lidí, ale lidu a národu.

Bude pro­ve­dena revize našeho poměru k německé a maďar­ské kul­tuře odha­lo­vá­ním reakč­ních jejích prvků ve všech obo­rech. Bude zesí­lena slo­van­ská ori­en­tace v naší kul­turní poli­tice v sou­hlase s novým význa­mem slo­van­ství v mezi­ná­rodní poli­tice i naší čes­ko­slo­ven­ské zvláště. V tomto směru budou zamě­řeny a opra­veny i učební plány našich škol i kul­turní ori­en­tace našich vědec­kých a umě­lec­kých ústavů. Nejen obno­ven, ale i pře­bu­do­ván bude Slo­van­ský insti­tut v živý poli­tic­ko­kul­turní útvar, s těs­nými styky s kul­tur­ními insti­tu­cemi dru­hých slo­van­ských národů a států.

Zcela nově bude vybu­do­ván i v kul­tur­ním ohledu náš poměr k nej­vět­šímu našemu spo­jenci – SSSR. K tomuto cíli nejen bude z našich učeb­nic a pomů­cek odstra­něno vše, co tam bylo anti­so­vět­ského, mlá­dež bude i nále­žitě pou­čo­vána o SSSR. Ruský jazyk bude proto v novém učeb­ním plánu z cizích jazyků na prv­ním místě. A bude posta­ráno i o to, aby naše mlá­dež nabyla potřeb­ných vědo­mostí o vzniku, zří­zení, vývoji, eko­no­mii a kul­tuře SSSR. Na uni­ver­zi­tách k tomu účelu budou zří­zeny i nové sto­lice: dějin SSSR, eko­no­miky SSSR a práva SSSR.

Vše to bude pro­vá­děno v duchu pokro­ko­vém, lido­vém a národ­ním, v čemž pří­kla­dem budou velicí naši kla­si­kové, kteří vytvá­ře­jíce kul­turu nej­vyšší úrovně, vytvo­řili ji hlu­boce lido­vou i národní.

XVI

Nastu­pu­jíc svůj odpo­vědný úřad na domácí půdě, nová vláda nemůže našemu lidu zata­jit, že cesta ke koneč­nému osvo­bo­zení celé repub­liky a k zalé­čení hlu­bo­kých ran, zasa­ze­ných našim náro­dům sve­ře­pým nepří­te­lem a pod­lými zrádci, bude ještě těžká, trnitá, plná obětí a namá­havé práce. Jedno však může nová vláda našemu lidu na té i oné straně fronty slí­bit: že vláda bude podle nej­lep­šího vědomí a svě­domí plnit pře­vzatý jí pro­gram, že se bude vždy a všude řídit zájmem našich národů a repub­liky, že nepři­pustí, aby v osvo­bo­zené repub­lice pře­vlá­dal kořist­nický zájem pří­živ­nic­kých jed­not­livců a sku­pin nad zájmy národa.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht