Krev, slzy a pot

V pátek večer jsem obdr­žel pově­ření Jeho Veli­čen­stva vytvo­řit novou vládu. Bylo zjev­ným přá­ním a vůlí par­la­mentu a národa, že by měla být vysta­věna na co nej­širší základně a zahr­no­vat všechny strany, ty, které pod­po­ro­valy minu­lou vládu, a také strany opo­ziční. Dokon­čil jsem nej­dů­le­ži­tější část tohoto úkolu. Byl vytvo­řen válečný kabi­net o pěti čle­nech, repre­zen­tu­jí­cích, s opo­zič­ními Libe­rály, jed­notu národa. Tři lídři strany sou­hla­sili, že jsou k dis­po­zici, ať už pro válečný kabi­net, nebo pro vysoké funkce ve výkonné moci. Byly obsa­zeny posty ve třech bran­ných slož­kách. Bylo nezbytné, aby to bylo uči­něno v jeden jediný den, kvůli krajně nále­havé situ­aci a pře­kot­nosti dění. Mnoho dal­ších pozic, klí­čo­vých pozic, bylo obsa­zeno včera, a dnes večer doru­čím další seznam Jeho Veli­čen­stvu. Dou­fám, že dokon­čím výběr hlav­ních minis­trů během zítřka. Vybrání ostat­ních minis­trů obvykle trvá o něco déle, ale věřím, že až se Par­la­ment sejde znova, tato část mého úkolu bude hotova a vláda bude po všech strán­kách kompletní.

Pova­žo­val jsem v národ­ním zájmu za nutné navrh­nout, aby se Sně­movna sešla dnes. Pan před­seda sně­movny sou­hla­sil a pod­nikl potřebné kroky, ve shodě s pra­vo­mo­cemi jemu udě­le­nými rezo­lucí Sně­movny. Na konci dnešní schůze bude navr­ženo odro­čení do úterka 21. května, samo­zřejmě s mož­ností dří­věj­šího svo­lání, bude-li to nutné. Povin­nosti na tento týden budou poslan­cům ozná­meny při nej­bližší pří­le­ži­tosti. Nyní vyzý­vám Sně­movnu veš­ke­rou vahou svého jména, aby vyjá­d­řila svůj sou­hlas s pod­nik­nu­tými kroky a vyslo­vila nové vládě důvěru.

Vytvo­řit vládu této důle­ži­tosti a kom­plex­nosti je samo o sobě váž­ným závaz­kem, ale musíme si uvě­do­mit, že sto­jíme na prahu jedné z nej­vět­ších bitev his­to­rie, anga­žu­jeme se na mnoha mís­tech v Nor­sku a Holand­sku, že musíme být při­pra­veni ve Stře­do­moří, že pokra­čuje letecká bitva, a že musí být vyko­náno ještě mnoho pří­prav zde, doma. Za této krize mi dou­fám bude pro­mi­nuto, když během dne neo­slo­vím Sně­movnu. Dou­fám, že všichni mí přá­telé a kole­gové, či bývalí kole­gové, které postihne tato poli­tická rekon­strukce, že všichni ji při­jmou, všechno při­jmou, i přes nedo­sta­tek obvyk­lých pro­cedur, bez kte­rých je nutno jed­nat. Řekl bych Sně­movně, jako jsem řekl těm, kdo se stali členy nové vlády: „Nemohu vám slí­bit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“

Máme před sebou těž­kou zkoušku, nej­bo­lest­nější ze všech. Máme před sebou mnoho, mnoho dlou­hých měsíců boje a utr­pení. Ptáte se, co je naší poli­ti­kou? Odpo­vím: vést válku na moři, na zemi a ve vzdu­chu s veš­ke­rou naší mocí a veš­ke­rou silou, kte­rou nám Bůh může dát; vést válku proti obludné tyra­nii, nej­tem­něj­šímu a nej­ža­lost­něj­šímu seznamu lid­ských zlo­činů v ději­nách. To je naše poli­tika. Ptáte se, co je náš cíl? Mohu odpo­vdět jedi­ným slo­vem: Je to vítěz­ství, vítěz­ství za kaž­dou cenu, vítěz­ství navzdory veš­keré hrůze, vítěz­ství, jak­koli dlouhá a těžká cesta k němu může vést; pro­tože bez vítěz­ství nepře­ži­jeme. To si musíme uvě­do­mit; nepře­žije Brit­ské impé­rium; nepře­žije to vše, co Brit­ská říše sym­bo­li­zo­vala, nepře­žijí potřeby a pod­něty naší doby, která nutí lid­stvo, aby se hnulo kupředu, k svému cíli. Ale já se ujmu svého úkolu s opti­mis­mem a nadějí. Jsem si jist, že lid­stvo nestrpí, aby naše věc neu­spěla. V tento čas se cítím opráv­něn poža­do­vat pomoc všech, a říkám: „Pak tedy přijďtě, a postu­pujme spo­leč­nými silami.“

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht