Mnichovská dohoda

Německo, Spo­jené krá­lov­ství, Fran­cie a Itá­lie se shodly se zře­te­lem k dohodě, jíž bylo v pod­statě dosa­ženo o odstou­pení sude­to­ně­mec­kého sdru­žení, na těchto pod­mín­kách a způ­so­bech tohoto odstou­pení a na opat­ře­ních, jež třeba proto uči­nit, a pro­hla­šují, že podle této dohody je každý jed­not­livě odpo­vě­den za kroky, které je třeba uči­nit, aby bylo zajiš­těno její provedení.

§ 1

Vykli­zo­vání započne 1. října.

§ 2

Spo­jené krá­lov­ství, Fran­cie a Itá­lie se sho­dují v tom, že vykli­zení bude pro­ve­deno do 10. října, a to bez ničení jakých­koli exis­tu­jí­cích zaří­zení, a že čes­ko­slo­ven­ská vláda je odpo­vědna za to, že vykli­zení bude pro­ve­deno bez poško­zení uve­de­ných zařízení.

§ 3

Pod­mínky vykli­zení podrobně určí mezi­ná­rodní výbor, slo­žený ze zástupců Německa, Spo­je­ného krá­lov­ství, France, Itá­lie a Československa.

§ 4

Postupné obsa­zo­vání pře­vážně němec­kých území němec­kými oddíly započne 1. října. Čtyři územní úseky, ozna­čené na při­lo­žené mapě, obsadí německé oddíly v tomto pořadí: úsek ozna­čený I. – 1. a 2. října, úsek ozna­čený II. – 2. a 3. října, úsek ozna­čený III. – 3., 4. a 5. října, úsek ozna­čený IV. – 6. a 7. října.

Výše uve­dený mezi­ná­rodní výbor bez odkladu vymezí zbý­va­jící území pře­vážně němec­kého cha­rak­teru a německé oddíly je obsadí do 10. října.

§ 5

Mezi­ná­rodní výbor uve­dený v § 3 určí území, v nichž se má pro­vést lidové hla­so­vání. Tato území budou až do skon­čení lido­vého hla­so­vání obsa­zena mezi­ná­rod­ními jed­not­kami. Týž výbor určí způ­sob, jakým se má lidové hla­so­vání pro­vést, při­čemž bude vychá­zet ze způ­sobu hla­so­vání v Sár­sku. Výbor sta­no­vení rov­něž den, kdy se lidové hla­so­vání bude konat; tento den nesmí být poz­dější než konec listopadu.

§ 6

Konečné vyme­zení hra­nic pro­vede mezi­ná­rodní výbor. Tento výbor je opráv­něn dopo­ru­čit čtyřem moc­nos­tem – Německu, Spo­je­nému krá­lov­ství, Fran­cii a Itá­lii – v urči­tých výji­meč­ných pří­pa­dech menší odchylky od přísně etno­gra­fic­kého sta­no­vení pásem, jež mají být pře­ve­dena bez lido­vého hlasování.

§ 7

Zavede se opční právo pro pře­síd­lení do odstou­pe­ných území a pro vystě­ho­vání z nich. Opce musí být pro­ve­dena během šesti měsíců ode dne uza­vření této dohody. Německo-čes­ko­slo­ven­ský výbor určí podrob­nosti opce, uváží způ­sob, jak usnad­nit výměnu oby­va­tel­stva, a vyjasní základní otázky, které z této výměny vzniknou.

§ 8

Čes­ko­slo­ven­ská vláda pro­pustí ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uza­vření této dohody sudet­ské Němce, kteří si toto pro­puš­tění přejí, ze svých vojen­ských a poli­cej­ních jed­no­tek. V téže lhůtě pro­pustí čes­ko­slo­ven­ská vláda sude­to­ně­mecké vězně, kteří si odpy­ká­vají tresty odnětí svo­body za poli­tické trestné činy.

Mni­chov 29. září 1938
A. Hitler
Ed. Daladier
Mussolini
Neville Chamberlain

Dodatek k dohodě

Vláda jeho Veli­čen­stva ve Spo­je­ném krá­lov­ství a fran­couz­ská vláda se při­po­jily k této dohodě s tím, že stojí za návrhem obsa­že­ným v § 6 anglo-fran­couz­ských návrhů z 19. září, týka­jí­cím se mezi­ná­rodní záruky nových hra­nic čes­ko­slo­ven­ského státu proti nevy­pro­vo­ko­va­nému útoku. Jakmile bude upra­vena otázka pol­ských a maďar­ských men­šin v Čes­ko­slo­ven­sku, dají Německo a Itá­lie Čes­ko­slo­ven­sku záruku ze své strany.

Mni­chov 29. září 1938
A. Hitler
Ed. Daladier
Mussolini
Neville Chamberlain

Doplňující prohlášení

Čtyři pří­tomné hlavy vlád se sho­dují v tom, že mezi­ná­rodní výbor před­ví­daný dnešní doho­dou bude slo­žen ze stát­ního sekre­táře němec­kého minis­ter­stva zahra­nič­ních věcí, z ang­lic­kého, fran­couz­ského a ital­ského vel­vy­slance, akre­di­to­va­ných v Ber­líně, a z jed­noho zástupce, jme­no­va­ného čes­ko­slo­ven­skou vládou.

Mni­chov 29. září 1938
A. Hitler
Ed. Daladier
Mussolini
Neville Chamberlain

Doplňující prohlášení

Všechny otázky vyplý­va­jící z postou­pení území pod­lé­hají pří­sluš­nosti mezi­ná­rod­ního výboru.

Mni­chov 29. září 1938
A. Hitler
Ed. Daladier
Mussolini
Neville Chamberlain

Doplňující prohlášení

Hlavy vlád čtyř moc­ností pro­hla­šují, že nebude-li do tří měsíců pro­blém pol­ských a maďar­ských men­šin v Čes­ko­slo­ven­sku vyře­šen mezi zain­te­re­so­va­nými vlá­dami ces­tou dohody, stane se tento pro­blém před­mě­tem dal­šího jed­nání hlav vlád čtyř moc­ností, které jsou zde přítomny.

Mni­chov 29. září 1938
A. Hitler
Ed. Daladier
Mussolini
Neville Chamberlain

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht