Norimberské rasové zákony

             Zákon o říšském občanství 

				  § 1 

 (1) Státním příslušníkem je ten, kdo náleží do ochranného svazku
   Německé říše a je jí za to zvláště zavázán.
 (2) Státní příslušnost se získá podle ustanovení zákona o říšské
   a státní příslušnosti. 

				  § 2 

 (1) Říšským občanem jest pouze státní příslušník německé nebo pří-
   buzné krve, který dokazuje svým chováním, že je ochoten a scho-
   pen věrně sloužit německému národu a říši.
 (2) Říšského občanství se nabývá propůjčením listiny o říšském
   občanství.
 (3) Říšský občan je jediným nositelem v zákonech stanovených
   plných politických práv. 

       Zákon o ochraně německé krve a německé cti 

 Proniknut poznáním, že čistota německé krve je předpokladem další
 existence německého lidu, a prodchnut neochvějnou vůlí, zabezpečit
 německý národ pro všechnu budoucnost, usnesl se říšský sněm jedno-
 hlasně na následujícím zákoně, který se tímto vyhlašuje: 

				  § 1 

 (1) Sňatky mezi židy a státními příslušníky Německé nebo druhově
   příbuzné krve jsou zakázány. Manželství uzavřená proti tomuto
   zákonu jsou neplatná, i když byla k obcházení zákona uzavřena
   v cizině.
 (2) Žalobu na prohlášení manželství za neplatné může podat pouze
   státní návladní. 

				  § 2 

 Mimomanželský styk mezi židy a státními příslušníky Německé nebo
 druhově příbuzné krve je zakázán. 

				  § 3 

 Židé nesmějí ve své domácnosti zaměstnávat státní příslušníky
 Německé nebo druhově příbuzné krve mladší 45 let. 

				  § 4 

 (1) Židům se zakazuje vztyčovat říšské a národní vlajky a užívání
   říšských barev.
 (2) Užívati židovských barev je jim naproti tomu dovoleno. Výkon
   těchto oprávnění je pod státní ochranou. 

				  § 5 

 (1) Kdo jedná proti zákazu § 1, bude potrestán káznicí.
 (2) Muž, který jedná proti zákazu § 2, bude potrestán vězením nebo
   káznicí.
 (3) Kdo jedná proti ustanovení § 3 nebo 4, bude potrestán vězením
   až do jednoho roku a peněžitou pokutou, nebo jedním z těchto
   trestů. 

      Nařízení k zákonu o říšském občanstvím 

				  § 2 

 (2) Židovským míšencem je ten, kdo pochází od jednoho nebo dvou
   prarodičů, podle rasy  plně židovských, není-li podle § 5,
   odst. 2, židem. Za plně židovského se bez dalšího pokládá pra-
   rodič, když příslušel k židovskému náboženskému společenství. 

				  § 5 

 (1) Židem je ten, kdo pochází při nejmenším od tří prarodičů, dle
   rasy plně židovských. Platí (tu) § 2, odst. 2, věta 2.
 (2) Za žida se také pokládá státní příslušník, je-li židovským
   míšencem, pocházejícím od dvou plně židovských prarodičů,
  a) když v době vydání zákona příslušel k židovskému náboženskému
   společenství nebo potom do něho byl přijat,
  b) když v době vydání zákona byl v manželství se židem nebo potom
   do něho vstoupil,
  c) když pochází z manželství se židem ve smyslu odstavce 1,jestli-
   že bylo toto manželství uzavřeno za účinnosti zákona o ochraně
   německé krve a německé cti ze dne 15. září 1935,
  d) když pochází z mimomanželského styku se židem ve smyslu odst.1
   a narodil se nemanželsky po dni 31. července 1936. 
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht