Protokol o jednání deklarace ČSSR a SSSR, tzv. Moskevský protkol

 

Ve dnech 23. až 26. srpna 1968 se usku­teč­nila v Moskvě čes­ko­slo­ven­sko-sovět­ská jed­nání, kte­rých se zúčastnili:

z čs. strany se ho účast­nila ofi­ci­ální delegace:

k ní byli při­po­jeni inter­no­vaní funkcionáři:

po dvou dnech se ještě připojili:

ze sovět­ské strany se ho účast­nila ofi­ci­ální delegace:

 • Leo­nid Brežněv
 • Ale­xej Kosygin
 • Niko­la­je­vič Podgornyj
 • Gen­na­dij Voronov
 • Andrej Kiri­lenko
 • Dmi­t­rij Poljanski
 • Michail Suslov
 • Ale­xandr Šeljepin
 • Petro Šelest
 • Kon­stan­tin Katušev
 • Boris Pono­marjov
 • Andrej Grečko
 • Andrej Gro­myko

1.

V prů­běhu roz­ho­vorů byly pro­jed­nány otázky spo­jené s obra­nou soci­a­lis­tic­kých vymo­že­ností vybo­jo­va­ných národy ČSSR při vzniklé situ­aci v ČSSR a také prvo­řadá opat­ření dik­to­vaná touto situ­ací a poby­tem spo­je­nec­kých vojsk na území ČSSR.

V těchto roz­ho­vo­rech obě strany vychá­zely ze vše­o­becně uzná­va­ných norem vztahů mezi bra­tr­skými stra­nami a zeměmi, prin­cipů potvr­ze­ných v závě­reč­ných doku­men­tech na setkání v Čierné nad Tisou a porady v Bratislavě.

Byla potvr­zena věr­nost ujed­nání soci­a­lis­tic­kých zemí k pod­poře, upev­nění a obraně soci­a­lismu, nesmi­ři­tel­nému boji s kon­tra­re­vo­luč­ními silami, což je spo­leč­nou inter­na­ci­o­nální povin­ností všech soci­a­lis­tic­kých zemí.

Obě strany rov­něž potvr­dily roz­hodné pře­svěd­čení, že v nynější situ­aci je hlav­ním úko­lem usku­teč­nění zásad a úkolů obsa­že­ných v doku­mentu z porady v Bra­ti­slavě a v dohodě z jed­nání v Čierné nad Tisou, jejich kon­krétní realizace.

2.

Před­sed­nic­tvo ÚV KSČ pro­hlá­silo, že tzv. XIV. sjezd KSČ zahá­jený 22. srpna t.r. bez sou­hlasu ÚV KSČ, za poru­šení sta­nov KSČ a bez účasti členů před­sed­nic­tva a tajem­níků a mno­hých dal­ších stra­nic­kých orga­ni­zací, je neplatný. Všechna potřebná opat­ření v této otázce pro­vede před­sed­nic­tvo ÚV KSČ po svém návratu do ČSSR. Dele­gace pro­hlá­sila, že mimo­řádný, XIV. sjezd KSČ bude svo­lán po nor­ma­li­zaci situ­ace ve straně a v zemi.

3.

Dele­gace KSČ infor­mo­vala o tom, že v nej­bliž­ších 6–10 dnech se bude konat plé­num ÚV KSČ za účasti KRK strany. Plé­num posoudí otázky nor­ma­li­zace situ­ace v zemi, opat­ření ke zlep­šení stra­nic­kých a stát­ních orgánů, eko­no­mické otázky a otázky životní úrovně, opat­ření k upev­nění všech článků stra­nic­kého a stát­ního řízení a uvol­nění z funkcí těch osob, jejichž další čin­nost by neod­po­ví­dala potře­bám upev­nění vedoucí úlohy děl­nické třídy a komu­nis­tické strany, spl­nění usne­sení led­no­vého a květ­no­vého pléna ÚV KSČ z roku 1968, upev­nění pozic soci­a­lismu v zemi a dal­šího roz­voje vztahů ČSSR s bra­tr­skými zeměmi soci­a­lis­tic­kého společenství.

4.

Před­sta­vi­telé KSČ vyjá­d­řili nut­nost rych­lého pro­ve­dení řady opat­ření smě­řu­jí­cích k upev­nění vlády pra­cu­jí­cích a pozic soci­a­lismu. V sou­vis­losti s tím byl zvláště zdů­raz­něn význam tako­vých před­nost­ních opat­ření, jako je ovlá­dání sdě­lo­va­cích pro­středků s tím, aby plně slou­žily věci soci­a­lismu. Pře­ru­šit v tisku, roz­hlase a tele­vize anti­so­ci­a­lis­tická vystou­pení, pře­ru­šit čin­nost růz­ných sku­pin a orga­ni­zací sto­jí­cích na anti­so­ci­a­lis­tic­kých pozi­cích. Nepři­pus­tit čin­nost anti­mar­xis­tické soci­álně demo­kra­tické strany.

V zájmu plnění těchto úkolů v nej­bliž­ších dnech budou uči­něna pří­slušná efek­tivní opat­ření. Stra­nické a státní orgány upraví situ­aci v tisku, roz­hlase a tele­vizi pomocí nových zákonů a opat­ření. V mimo­řádné situ­aci bude k zabez­pe­čení úkolů nutné usku­teč­nit některá dočasná opat­ření, aby vláda pevně ovládla pro­středky boje proti anti­so­ci­a­lis­tic­kým silám v zemi, v pří­padě nut­nosti proti nepřá­tel­ským jed­not­liv­cům nebo kolektivům.

Budou pro­ve­dena nutná kádrová opat­ření ve vedení tisku, v roz­hlase a tele­vizi. Tak jako při setkání v Čierné nad Tisou i nyní před­sta­vi­telé KSSS vyjá­d­řili plnou soli­da­ritu s těmito opat­ře­ními, která odpo­ví­dají také základ­ním zájmům soci­a­lis­tic­kého spo­le­čen­ství, jeho bez­peč­nosti a jednotě.

5.

Obě dele­gace pro­jed­naly otázky spo­jené s pří­tom­ností vojsk pěti soci­a­lis­tic­kých zemí na území ČSSR a dohodly se o tom, že tato voj­ska se nebu­dou vmě­šo­vat do vnitř­ních zále­ži­tostí ČSSR. Jakmile pomine hrozba soci­a­lismu v ČSSR a bez­peč­nosti zemí soci­a­lis­tic­kého spo­le­čen­ství, bude pro­ve­den po eta­pách odchod spo­je­nec­kých vojsk z teri­to­ria ČSSR.

Vele­ním spo­je­nec­kých vojsk a vele­ním armády ČSSR budou ihned pro­jed­ná­vány otázky o odchodu a změně dis­lo­kace vojen­ských částí z měst a vesnic,kde jsou místní orgány s to zajis­tit pořá­dek. Roz­mís­tění vojsk usku­teč­nit v kasár­nách, cvič­ných pro­sto­rách a jiných vojen­ských pro­sto­rách. Bude posou­zena otázka bez­peč­nosti čes­ko­slo­ven­ské hra­nice s NSR.

Množ­ství vojsk, jejich orga­ni­zace a roz­mís­tění bude usku­teč­něno ve spo­lu­práci s před­sta­vi­teli čs. armády. Mate­ri­álně tech­nické zdra­votní a jiné zajiš­tění dočasně dis­lo­ko­va­ných vojsk na území ČSSR bude sta­no­veno doho­dou na úrovni MNO a MZV. Prin­ci­pi­ální sporné otázky budou řešeny vlá­dami obou zemí.

O pod­mín­kách pobytu a úpl­ném odsunu spo­je­nec­kých vojsk bude uza­vřena smlouva mezi vlá­dou ČSSR a vlá­dami, jejichž spo­je­necká voj­ska jsou na území ČSSR.

6.

Před­sta­vi­telé Čes­ko­slo­ven­ska infor­mo­vali o tom, že čs. ozbro­je­ným silám byl dán pří­kaz vyva­ro­vat se inci­dentů a kon­fliktů s voj­sky spo­je­nec­kých zemí v zájmu klidu a pořádku.

Před­sed­nic­tvo ÚV KSČ a vláda při­jmou opat­ření pro tisk, roz­hlas a tele­vizi, která by vylou­čila mož­nost vyvo­lání kon­fliktů mezi občany ČSSR a spo­je­nec­kými voj­sky na území ČSSR.

7.

Před­sta­vi­telé KSČ pro­hlá­sili, že nedo­pustí odstra­nění z funkcí nebo dokonce repre­sá­lie proti těm čini­te­lům a pra­cov­ní­kům strany, kteří bojo­vali za upev­nění pozic soci­a­lismu, proti anti­ko­mu­nis­tic­kým silám, za přá­tel­ské vztahy k SSSR.

8.

Bylo dosa­ženo dohody, že v nej­bližší době budou usku­teč­něna jed­nání o řadě eko­no­mic­kých otá­zek s cílem roz­ší­řit a pro­hlou­bit eko­no­mic­kou a vědec­ko­tech­nic­kou spo­lu­práci mezi ČSSR a SSSR, zejména z hle­diska potřeb dal­šího roz­voje eko­no­miky ČSSR v zájmu spl­nění plánu a růstu národ­ního hos­po­dář­ství ve smyslu usne­sení KSČ.

9.

Je plná shoda v tom, že vývoj mezi­ná­rodní situ­ace a zákeřná čin­nost impe­ri­a­lismu, smě­řu­jící proti míru a bez­peč­nosti národů, proti soci­a­lismu, vyvo­lá­vají nut­nost dal­šího upev­nění a zvý­šení efek­tiv­nosti obran­ného sys­tému Var­šav­ské smlouvy, jakož i jiných více­stran­ných i dvou­stran­ných orgánů i forem spo­lu­práce soci­a­lis­tic­kých zemí.

10.

Vedoucí před­sta­vi­telé KSSS a KSČ potvr­dili odhod­lání důsledně dodr­žo­vat prin­cip koor­di­nace čin­nosti v mezi­ná­rod­ních vzta­zích, smě­řu­jí­cích k upev­nění jed­noty soci­a­lis­tic­kého spo­le­čen­ství, k upev­nění míru a mezi­ná­rodní bezpečnosti.

SSSR a ČSSR jako dopo­sud budou v evrop­ských otáz­kách důsledně pro­vá­dět poli­tiku odpo­ví­da­jící zájmům evrop­ské bez­peč­nosti, klást roz­hodný odpor mili­ta­ris­tic­kým, revan­šis­tic­kým a neo­na­cis­tic­kým sna­hám, které sle­dují poli­tiku revize výsledků II. svě­tové války, naru­šit nedo­tknu­tel­nost exis­tu­jí­cích hra­nic v Evropě.

Obě strany pro­hlá­sily, že budou důsledně plnit všechny povin­nosti vyplý­va­jící z více i dvou­stran­ných dohod uza­vře­ných mezi soci­a­lis­tic­kými zeměmi. V těsné jed­notě s ostat­ními zeměmi soci­a­lis­tic­kého spo­le­čen­ství budou i nadále pokra­čo­vat v boji proti zákeř­ným akcím impe­ri­a­lismu, pod­po­ro­vat národně osvo­bo­ze­necké hnutí, usi­lo­vat o uvol­nění mezi­ná­rod­ního napětí.

11.

V sou­vis­losti s pro­jed­ná­vá­ním tzv. otázky ČSSR v Radě bez­peč­nosti OSN vedoucí před­sta­vi­telé KSČ a vlády ČSSR pro­hlá­sili, že čes­ko­slo­ven­ská vláda se neob­ra­cela se žádostí o pro­jed­nání této otázky v Radě bezpečnosti.

Před­sta­vi­telé KSČ infor­mo­vali, že vlá­dou repub­liky byl dán pokyn čs. před­sta­vi­teli v New Yorku ohra­dit se kate­go­ricky proti pro­jed­ná­vání otázky o situ­aci v ČSSR v Radě bez­peč­nosti nebo v jiném orgánu OSN a kate­go­ricky žádat vypuš­tění tohoto bodu z pro­gramu jednání.

12.

Před­sed­nic­tvo ÚV KSČ a vláda ČSSR pro­hlá­sily, že zhod­notí čin­nost těch členů vlády, kteří byli za hra­ni­cemi a vystu­po­vali jmé­nem vlády ČSSR v otáz­kách týka­jí­cích se vnitřní i zahra­niční poli­tiky zejména z hle­diska dodr­žo­vání zásad poli­tiky KSČ a vlády repub­liky. Z tohoto zhod­no­cení budou uči­něny pří­slušné závěry.

V sou­vis­losti s tím před­sed­nic­tvo ÚV KSČ pova­žuje za nutné pro­vést některé další kádrové změny ve stra­nic­kých a stát­ních orgá­nech a orga­ni­za­cích v zájmu zajiš­tění rychlé kon­so­li­dace ve straně i v zemi. Tyto otázky budou vše­stranně posou­zeny po návratu do vlasti. Bude pro­vě­řena rov­něž čin­nost minis­ter­stva vni­tra a na základě výsledků budou uči­něna opat­ření k upev­nění jeho vedení.

13.

Bylo dosa­ženo dohody usku­teč­nit v brzké době výměnu stra­nicko-stát­ních dele­gací za úče­lem dal­šího hlub­šího posou­zení a řešení otá­zek vzni­ka­jí­cích ve vzá­jem­ných vzta­zích a pro­jed­nání aktu­ál­ních mezi­ná­rod­ních otázek.

14.

Dele­gace se dohodly v zájmu obou komu­nis­tic­kých stran a přá­tel­ství mezi ČSSR a SSSR pova­žo­vat jako přísně tajné kon­takty mezi vedou­cími před­sta­vi­teli KSSS a KSČ v období po 20. 8. t.r. a tím i obsah nově usku­teč­ně­ných rozhovorů.

15.

Obě strany se zavá­zaly jmé­nem stran a vlád, že vyvi­nou veš­keré úsilí KSSS a KSČ, vlád těchto zemí k pro­hlou­bení tra­dič­ního his­to­ric­kého přá­tel­ství národů obou zemí, jejich bra­tr­ského přá­tel­ství na věčné časy.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht