Provolání předsednictva ÚV KSČ z 21. 8. 1968

Všemu lidu Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky

Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hod. večer pře­kro­čila voj­ska SSSR, Pol­ské lidové repub­liky, Německé demo­kra­tické repub­liky, Maďar­ské lidové repub­liky a Bul­har­ské lidové repub­liky státní hra­nice ČSSR. Stalo se tak bez vědomí pre­si­denta repub­liky, před­sed­nic­tva Národ­ního shro­máž­dění, před­sed­nic­tva vlády i prv­ního tajem­níka ÚV KSČ a bez vědomí těchto orgánů. V těchto hodi­nách zase­dalo před­sed­nic­tvo ÚV KSČ a zabý­valo se pří­pra­vou XIV. sjezdu strany. Před­sed­nic­tvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany repub­liky, aby zacho­vali klid a nekladli postu­pu­jí­cím vojskům odpor, pro­tože obrana našich stát­ních hra­nic je nyní nemožná.

Proto ani naše armáda, Bez­peč­nost a Lidové milice nedo­staly roz­kaz k obraně země. Před­sed­nic­tvo ÚV KSČ pova­žuje tento akt za odpo­ru­jící nejen základ­ním zása­dám vztahů mezi soci­a­lis­tic­kými státy, ale za popření základ­ních norem mezi­ná­rod­ního práva.

Všichni vedoucí funk­ci­o­náři strany a Národní fronty zůstá­vají ve svých funk­cích, do nichž byli jako před­sta­vi­telé lidu a členy svých orgánů zvo­leni podle zákonů a jiných naří­zení plat­ných v ČSSR. Ústav­ními čini­teli je oka­mžitě svo­láno zase­dání Národ­ního shro­máž­dění, vlády repub­liky, a před­sed­nic­tvo ÚV KSČ svo­lává plé­num ÚV strany k pro­jed­nání vzniklé situace.

Před­sed­nic­tvo ÚV KSČ


© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht