Smlouva z Tordesillas

Smlouva mezi Špa­něl­skem a Por­tu­gal­skem uza­vřená v Tor­de­sillas ze 7. června 1494
Rati­fi­kace Špa­něl­skem, 2. čer­vence 1494.
Rati­fi­kace Por­tu­gal­skem, 5. září 1494.

PŘEKLAD

Don Fer­di­nand a Dona Isa­bella, z Boží milosti král a krá­lovna Kas­ti­lie, Leonu, Ara­go­nie, Sicí­lie, Gra­nady, Toleda, Valen­cie, Gali­cia Mallorca Sevilla, Sar­di­nie, Cor­dova, Kor­sika, Mur­cia, Jaen, Algarve, Alge­ci­ras, Gibral­tar a Kanár­ské ost­rovy, hrabě a hra­běnka z Bar­ce­lony, pán a paní z Bis­kaj­ska a Moliny, vévoda a vévod­kyně z Atén a Neo­pa­try, hrabě a hra­běnka z Rous­sillon a Cer­dagne, mar­kýz a mar­kýza z Oristana a Goci­ana, spolu s prin­cem Donem Johnem, naším velmi dra­hým a velmi milo­va­ným prvo­ro­ze­ným synem, dědi­cem našich výše uve­de­ných krá­lov­ství a pan­ství. Zatímco Don Enrique Enriques, náš hlavní ste­vard, Don Gutierre de Car­denas, hlavní komi­sař Leonu, náš hlavní audi­tor, a dok­tor Rodrigo Mal­do­nado, všichni čle­nové naší rady, byla tato smlouva ošet­řena, upra­vena a schvá­lena pro nás a naším jmé­nem a díky naší moci s nej­klid­něj­ším Domem Janem, z Boží milosti, krá­lem Por­tu­gal­ska a Algar­ves na této straně a za mořem v Africe, pánem Gui­neje, naším velmi dra­hým a velmi milo­va­ným bra­t­rem, a s Ruy de Sousa, pánem Sagres a Beren­guel, Domem Joao de Sousa, jeho synem, vrchní inspek­to­rem vah a měr zmí­ně­ného Nej­klid­něj­šího krále, našeho bra­tra, a Ayres de Almada, soud­cem pro civilní pří­pady u jeho soudu a čle­nem jeho desem­barga, všichni čle­nové rady výše uve­de­ného Nej­klid­něj­šího krále, našeho bra­tra, [a jed­na­jící] jeho jmé­nem a na základě jeho moci, jeho vyslanci, kteří k nám při­šli kvůli sporu o to, jaký díl nám patří a jaký díl řeče­nému nej­klid­něj­šímu králi, našemu bratru, toho, co až do tohoto sed­mého dne nyněj­šího měsíce června, data tohoto nástroje, bylo obje­veno v oce­án­ském moři, ve které uve­dené dohodě naši výše uve­dení zástupci mimo jiné slí­bili, že v rámci urči­tou lhůtu v ní uve­de­nou bychom měli výše uve­de­nou smlouvu osobně schvá­lit, potvr­dit, pří­sa­hat, rati­fi­ko­vat a schvá­lit: my, chtě­jíce spl­nit a spl­nit vše, co bylo takto upra­veno, dohod­nuto a schvá­leno naším jmé­nem v s ohle­dem na výše uve­dené naří­dil, aby nám byla před­lo­žena zmí­něná lis­tina výše uve­dené dohody a smlouvy, abychom ji viděli a pro­zkou­mali, jejíž obsah je slovo od slova následující:

Ve jménu Boha vše­mo­hou­cího, Otce, Syna a Ducha Sva­tého, tři sku­tečně oddě­lené a odlišné osoby a pouze jednu bož­skou pod­statu. Ať je zřejmé a známé všem, kdo uvidí tuto veřej­nou lis­tinu, že ve ves­nici Tor­de­sillas, sed­mého dne měsíce června, v roce naro­zení našeho Pána Ježíše Krista 1494, v naší pří­tom­nosti, níže při­hlá­šení sekre­táři, úřed­níci a veřejní notáři, za pří­tom­nosti cti­hod­ného dona Enrique Enriquese, vrch­ního správce velmi vzne­še­ných a velmi moc­ných kní­žat, pána a paní dona Fer­di­nanda a dony Isa­belly, z milosti Boží krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Leonu, Ara­go­nie, Sicí­lie, Gra­nada atd., Don Gutierre de Car­denas, hlavní audi­tor zmí­ně­ných lordů, král a krá­lovna, a dok­tor Rodrigo Mal­do­nado, všichni čle­nové rady zmí­ně­ných lordů, král a krá­lovna Kas­ti­lie, Leon, Ara­go­nie, Sicí­lie, Gra­nada atd., jejich kva­li­fi­ko­vaní zástupci jedné strany, a cti­hodný Ruy de Sousa, pán Sagres a Beren­guelu, Dom Juan de Sousa, jeho syn, hlavní inspek­tor vah a mír velmi vzne­šený a velmi vyni­ka­jící lord Dom Jan, z Boží milosti král Por­tu­gal­ska a Algar­ves na této straně a za mořem v Africe, pán Gui­neje, a Ayres de Almada, soudce pro civilní pří­pady na svém dvoře a člen jeho desem­bargo, celá rada zmí­ně­ného pána por­tu­gal­ského krále a jeho kva­li­fi­ko­vaní vel­vy­slanci a zástupci, jak bylo pro­ká­záno oběma zmí­ně­nými stra­nami pro­střed­nic­tvím pově­ření a pro­ku­rací od zmí­ně­ných lordů, jejich voličů, jejichž znění , slovo od slova, je následující:

[Zde násle­dují plné pra­vo­moci udě­lené Fer­di­nan­dem a Isa­bellou Donu Enrique Enrique­sovi, Donu Gutierre de Car­denas a Dr. Rodrigu Mal­do­nadovi 5. června 1494; a plné pra­vo­moci udě­lené Janem II. Ruy de Sousa, Joao de Sousa a Ayres Almada 8. března 1494.]

„Nato bylo shora zmí­ně­nými zástupci výše uve­de­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Leonu, Ara­go­nie, Sicí­lie, Gra­nady atd. a výše uve­de­ného krále Por­tu­gal­ska a Algar­ves atd. prohlášeno:

[I.] Že, zatímco mezi zmí­ně­nými lordy exis­tuje určitá kon­tro­verze, jejich voliči, pokud jde o to, jaké země ze všech těch, které byly dosud obje­veny v oce­án­ském moři, až do dneš­ního data této smlouvy, se týkají kaž­dého z nich. uve­dené části pří­slušně; proto, v zájmu míru a svor­nosti a pro zacho­vání vztahu a lásky zmí­ně­ného por­tu­gal­ského krále k zmí­ně­nému králi a krá­lovně Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd., aby jejich Výsosti měli potě­šení, jejich uve­dení zástupci, jed­na­jící jejich jmé­nem a na základě svých zde popsa­ných pra­vo­mocí, se zavá­zali a sou­hla­sili s tím, aby byla sta­no­vena hra­nice nebo přímka a nakres­lena na sever a na jih, od pólu k pólu, na uve­de­ném oce­án­ském moři, od Ark­tidy k pobřeží Antark­tický pól. Tato hra­nice nebo čára musí být nakres­lena rovně, jak je uve­deno výše, ve vzdá­le­nosti tři sta sedm­de­sát lig západně od Kap­verd­ských ost­rovů, při­čemž se počítá ve stup­ních nebo jakým­koli jiným způ­so­bem, který lze pova­žo­vat za nej­lepší a nej­při­pra­ve­nější, za před­po­kladu, že vzdá­le­nost nesmí být větší než výše uve­dené. A všechny země, jak ost­rovy, tak pev­niny, již nale­zené a obje­vené, nebo které mají být nale­zeny a obje­veny poz­ději, zmí­ně­ným por­tu­gal­ským krá­lem a jeho pla­vi­dly na této straně zmí­něné linie a vázané, jak je uve­deno výše, smě­rem na východ, v buď severní nebo jižní šířky, na východní straně řečené hra­nice za před­po­kladu, že řečená hra­nice nebude pře­kro­čena, bude pat­řit řeče­nému por­tu­gal­skému králi a jeho nástup­cům, zůstane v držení a navždy bude pat­řit k nim. A všechny ostatní země, jak ost­rovy, tak pev­niny, nale­zené nebo nale­zené poz­ději, obje­vené nebo obje­vené poz­ději, které byly obje­veny nebo budou obje­veny zmí­ně­ným krá­lem a krá­lov­nou Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd. a jejich pla­vi­dly. , na západní straně řečené hra­nice, určené jak je uve­deno výše, po pro­jití řečené hra­nice smě­rem na západ, buď v její severní nebo jižní šířce, bude pat­řit, a zůstane v držení a bude navždy pat­řit řeče­nému král a krá­lovna Kas­ti­lie, Leonu atd. a jejich nástupcům.

[2.] Bod, zmí­nění zástupci sli­bují a potvr­zují na základě pra­vo­mocí uve­de­ných výše, že od tohoto data nebu­dou expe­do­vány žádné lodě – a to násle­dovně: zmí­něný král a krá­lovna Kas­ti­lie, Leonu, Ara­go­nie atd. část hra­nice a její východní strana, na této straně řečená hra­nice, která se týká zmí­ně­ného krále Por­tu­gal­ska a Algar­ves atd.; ani zmí­ně­ného por­tu­gal­ského krále do druhé části zmí­něné hra­nice, která se týká zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd. – za úče­lem obje­vo­vání a hle­dání jakých­koli pev­nin nebo ost­rovů nebo za úče­lem obchodu, výměny nebo dobý­vání jaké­ho­koli druhu. Pokud by se však stalo, že by zmí­něné lodě zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Leon, Ara­gon atd., plu­jící tímto smě­rem na této straně zmí­něné hra­nice, obje­vily jaké­koli pev­niny nebo ost­rovy v oblasti, která se týká, jak bylo řečeno výše. zmí­ně­nému por­tu­gal­skému králi budou takové pev­niny nebo ost­rovy pat­řit a navždy pat­řit zmí­ně­nému por­tu­gal­skému králi a jeho dědi­cům a jejich Výsosti nařídí, aby mu byly oka­mžitě vydány. A pokud zmí­něné lodě zmí­ně­ného por­tu­gal­ského krále objeví nějaké ost­rovy a pev­niny v oblas­tech zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Leonu, Ara­go­nie atd., všechny takové země budou pat­řit a zůsta­nou navždy v držení zmí­ně­ného Král a krá­lovna Kas­ti­lie, Leonu, Ara­go­nie atd. a jejich dědi­cové a zmí­něný král Por­tu­gal­ska zařídí, aby se takové země oka­mžitě vzdaly.

[3.] Bod, aby zmí­něná linie nebo hra­nice zmí­něné divize mohla být rovná a co nej­blíže zmí­něná vzdá­le­nost tři sta sedm­de­sát lig západně od Kap­verd­ských ost­rovů, jak bylo uve­deno výše, zmí­nění zástupci obě uve­dené strany sou­hlasí a sou­hlasí s tím, že během deseti měsíců bez­pro­středně násle­du­jí­cích po datu této smlouvy jejich usta­vu­jící páni ode­šlou dvě nebo čtyři kara­vely, jme­no­vitě jednu nebo dvě od každé z nich, větší nebo menší počet, pro­tože mohou vzá­jemně pova­žo­vat za nezbytné. Tato pla­vi­dla se během této doby set­kají na ost­rově Grand Canary a každá ze zmí­ně­ných stran na nich pošle určité osoby, napří­klad piloty, ast­ro­logy, námoř­níky a všechny další, které budou pova­žo­vat za žádoucí. Ale musí jich být tolik na jedné straně jako na druhé a někteří z uve­de­ných pilotů, ast­ro­logů, námoř­níků a dal­ších z těch, které poslal zmí­něný král a krá­lovna Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd., a kteří jsou zku­šení, budou muset naloď se na lodě zmí­ně­ného krále Por­tu­gal­ska a Algar­ves; podob­ným způ­so­bem se některé z uve­de­ných osob vyslané zmí­ně­ným por­tu­gal­ským krá­lem nalodí na loď nebo lodě zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd.; v kaž­dém pří­padě stejné číslo, aby mohli spo­lečně stu­do­vat a zkou­mat, aby lépe vyu­žili moře, kursy, větry a stupně slunce nebo severní šířky, a vyty­čit výše uve­dené ligy, aby při určo­vání linie a hra­nice, vše zaslané a zmoc­něné oběma řeče­nými stra­nami na řeče­ných pla­vi­dlech, spo­lečně sou­hlasí. Tato pla­vi­dla budou pokra­čo­vat v kurzu spo­lečně k uve­de­ným Kap­verd­ským ost­ro­vům, odkud vytyčí přímý kurz na západ do vzdá­le­nosti zmí­ně­ných tří set sedm­de­sáti stupňů, měřeno tak, jak se uve­dené osoby dohod­nou, a měřeno bez dotčené strany. Po dosa­žení tohoto bodu bude tento bod před­sta­vo­vat místo a značku pro měření stupňů slunce nebo severní šířky buď den­ními běhy měře­nými v ligách, nebo jakým­koli jiným způ­so­bem, který bude vzá­jemně pova­žo­ván za lepší. Tato čára bude vedena na sever a na jih, jak je uve­deno výše, od uve­de­ného ark­tic­kého pólu k uve­de­nému antark­tic­kému pólu. A když bude tato linie sta­no­vena, jak je uve­deno výše, ti, kdo poslali kaž­dou z výše uve­de­ných stran, na něž každá z uve­de­ných stran musí dele­go­vat svou vlastní pra­vo­moc a pra­vo­moc, aby určili uve­de­nou značku a zavá­zali, sepíší o ní písem­nost. a při­po­jit k nim své pod­pisy. A bude-li tato linie určena vzá­jem­ným sou­hla­sem všech z nich, bude tato linie pova­žo­vána za trva­lou značku a vázána tako­vým způ­so­bem, že uve­dené strany, ani jedna z nich nebo jejich budoucí nástupci ji nebu­dou moci popřít, nebo vyma­zat nebo odstra­nit, kdy­koli nebo jakým­koli způ­so­bem. A pokud by náho­dou zmí­něná čára a vázaná od pólu k pólu, jak bylo uve­deno výše, pro­tí­nala jaký­koli ost­rov nebo pev­ninu, v prv­ním bodě tako­vého prů­se­číku tako­vého ost­rova nebo pev­niny zmí­ně­nou linií bude vzty­čen nějaký druh značky nebo věže. , a řada podob­ných zna­ček bude posta­vena v přímé linii od takové značky nebo věže, v linii shodné s výše uve­de­nou hra­nicí. Tyto značky oddě­lují části tako­vého pozemku, které patří každé z uve­de­ných stran; a pod­daní uve­de­ných stran se neod­váží na žádné straně vstou­pit na území druhé tím, že pře­kročí uve­de­nou značku nebo se na tako­vém ost­rově nebo pev­nině uvezou.

[4.] Bod, pokud zmí­něné lodě zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Leon, Ara­gon atd., plu­jící, jak bylo dříve pro­hlá­šeny, ze svých krá­lov­ství a pan­ství do jejich zmí­ně­ných majetků na druhé straně zmí­něné linie, musí pře­kro­čit moře na této straně linie, týka­jící se zmí­ně­ného por­tu­gal­ského krále, je proto dohod­nuto a dohod­nuto, že zmí­něné lodě zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Leonu, Ara­go­nie atd. budou kdy­koli a bez jakých­ko­liv pře­ká­žek plout oběma směry, volně, bez­pečně a pokojně, přes řečená moře řeče­ného por­tu­gal­ského krále a uvnitř řečené linie. A kdy­koli si to jejich Výsosti a jejich nástupci budou přát a pova­žují to za vhodné, mohou jejich uve­dené lodě pod­ni­kat své kurzy a trasy přímo z jejich krá­lov­ství do jaké­koli oblasti v jejich linii a vázané, kam si přejí vysí­lat objevné, dobý­vací výpravy, a obchod. Budou mít své kursy přímo do poža­do­vané oblasti a za jakým­koli úče­lem v ní poža­do­va­ným a neo­pustí svůj kurs, pokud k tomu nebu­dou nuceni nepří­z­ni­vým poča­sím. Učiní to za před­po­kladu, že před pře­kro­če­ním uve­dené linie nezmocní se ničeho, co obje­vil v jeho uve­dené oblasti zmí­něný por­tu­gal­ský král; a pokud by jejich lodě něco našly, než pře­kročí zmí­ně­nou linii, jak bylo uve­deno výše, bude to pat­řit zmí­ně­nému por­tu­gal­skému králi a jejich Výsosti nařídí, aby se oka­mžitě vzdala. A pro­tože je možné, že lodě a pod­daní zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Leonu atd., nebo ti, kteří jed­nají jejich jmé­nem, ​​mohou obje­vit před dva­cá­tým dnem tohoto sou­čas­ného měsíce června po datu této smlouvy , některé ost­rovy a pev­niny uvnitř uve­dené linie, vedené přímo od pólu k pólu, to zna­mená uvnitř zmí­ně­ných tří set sedm­de­sáti lig západně od Kap­verd­ských ost­rovů, jak bylo uve­deno výše, je tímto dohod­nuto a sta­no­veno, aby odstra­nit všechny pochyb­nosti, že všechny takové ost­rovy a pev­niny byly nale­zeny a obje­veny jakým­koli způ­so­bem až do zmí­ně­ného dva­cá­tého dne tohoto zmí­ně­ného měsíce června, ačkoli byly nale­zeny loděmi a pod­da­nými zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd. bude pat­řit a navždy zůstat v držení uve­de­ného krále Por­tu­gal­ska a Algar­ves a jeho nástupců a krá­lov­ství za před­po­kladu, že budou ležet v prv­ních dvou stech pade­sáti lígách z uve­de­ných tří set sedm­de­sáti lig počí­ta­ných na západ od Kap­verd­ské ost­rovy k výše uve­dené čáře v jaké­koli části, dokonce i k uve­de­ným pólům, ze zmí­ně­ných dvou set pade­sáti lig je lze nalézt, urču­jící hra­nici nebo přímku od pólu k pólu, kde zmí­ně­ných dvě stě pade­sát lig končí. Stejně tak všechny ost­rovy a pev­niny nale­zené a obje­vené až do zmí­ně­ného dva­cá­tého dne tohoto sou­čas­ného měsíce června loděmi a pod­da­nými zmí­ně­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd., nebo jakým­koli jiným způ­so­bem v tom dru­hém. sto dva­cet lig, které ještě zbý­vají z uve­de­ných tří set sedm­de­sáti lig, kde musí být sta­no­vena řečená hra­nice, která má být tažena od tyče k tyči, jak bylo uve­deno výše, a v kte­ré­koli části zmí­ně­ných sto dva­ceti lig dokonce k uve­de­ným pólům – ti, kteří budou nale­zeni do uve­de­ného dne, budou pat­řit a navždy zůstat v držení uve­de­ného krále a krá­lovny Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd. a jejich nástupců a krá­lov­ství; stejně jako cokoli, co je nebo bude nale­zeno na druhé straně zmí­něné tři­sta­se­dm­de­sát­kové ligy nále­že­jící jejich Výsos­tem, jak bylo uve­deno výše, je a musí být jejich, ačkoli zmí­ně­ných sto dva­cet lig je v uve­de­ném roz­mezí zmí­ně­ných tří set sedm­de­sáti lig týka­jí­cích se zmí­ně­ného krále Por­tu­gal­ska, Algar­ves atd., jak již bylo řečeno.

A pokud do zmí­ně­ného dva­cá­tého dne tohoto zmí­ně­ného měsíce června nebu­dou zmí­ně­nými loděmi jejich Výsostí obje­veny žádné země v rámci zmí­ně­ných sto dva­ceti lig a budou obje­veny po uply­nutí této doby, pak se budou týkat uve­de­nému králi Por­tu­gal­ska, jak je uve­deno výše.

Zmí­něný Don Enrique Enriques, hlavní ste­vard, Don Gutierre de Car­denas, hlavní audi­tor, a dok­tor Rodrigo Mal­do­nado, před­sta­vi­telé zmí­ně­ných velmi vzne­še­ných a velmi moc­ných kní­žat, pán a dáma, král a krá­lovna Kas­ti­lie, Leonu, Ara­go­nie, Sicí­lie , Gra­nada atd., na základě své řečené moci, která je začle­něna výše, a řeče­ného Ruy de Sousa, Dom Joao de Sousa, jeho syna a Ari­ase de Alma­dana, před­sta­vi­telů a vel­vy­slanců řeče­ného velmi vzne­še­ného a velmi vyni­ka­jí­cího prince , pán král Por­tu­gal­ska a Algar­ves na této straně a za mořem v Africe, pán Gui­neje, na základě jejich zmí­něné moci, která je začle­něna výše, slí­bena a potvr­zena jmé­nem jejich zmí­ně­ných voličů, [ říkají, že oni a jejich nástupci a krá­lov­ství a lord­stva budou navždy a navždy dodr­žo­vat, dodr­žo­vat a plnit, sku­tečně a účinně, a zříci se všech pod­vodů, úniků, pod­vodů, lži a pře­tvářky, vše, co je uve­deno v této smlouvě a každé její části. a jeho část; a přáli si a povo­lili, aby vše, co je uve­deno v této dohodě a každá její část, bylo dodr­žo­váno, napl­ňo­váno a pro­vá­děno jako vše, co je sta­no­veno ve smlouvě o míru uza­vřené a rati­fi­ko­vané mezi zmí­ně­ným pánem a paní, krá­lem. a krá­lovna Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd., a pán Dom Alfonso, král Por­tu­gal­ska (ať odpo­čívá ve slávě) a zmí­něný král, sou­časný vládce Por­tu­gal­ska, jeho syn, teh­dejší princ v dří­věj­ším roce 1479, musí být dodr­žo­vány, plněny a vyko­ná­vány a za stej­ných trestů, dlu­ho­pisů, cen­ných papírů a závazků v sou­ladu a způ­so­bem sta­no­ve­ným v uve­dené mírové smlouvě. Rov­něž se zava­zují [sli­bem], že ani uve­dené strany, ani žádná z nich, ani jejich nástupci nebu­dou navždy poru­šo­vat nebo brá­nit tomu, co je uve­deno a spe­ci­fi­ko­váno, ani jaké­koli jeho části nebo části, přímo nebo nepřímo nebo jakým­koli jiným způ­so­bem. kdy­koli nebo jakým­koli způ­so­bem, pře­dem pro­myš­le­ným nebo nepro­myš­le­ným, nebo který může nebo může být, pod sank­cemi sta­no­ve­nými ve zmí­něné dohodě o uve­de­ném míru; a ať už bude pokuta zapla­cena nebo neza­pla­cena, nebo milos­tivě odpuš­těna, že tento záva­zek, dohoda a smlouva zůsta­nou v plat­nosti a zůsta­nou pevné, sta­bilní a platné navždy a navždy. Že si takto pone­chají, dodrží, vyko­nají a zaplatí vše, jme­no­vaní zástupci, jed­na­jící jmé­nem svých uve­de­ných voličů, dali do zástavy maje­tek, movitý i nemo­vitý, patri­mo­ni­ální a fiskální, každé ze svých pří­sluš­ných stran a svých pod­da­ných. a vazaly, posedlý a být posedlý. Zřekli se všech zákonů a práv, kte­rých by uve­dené strany nebo kte­rá­koli z nich mohla vyu­žít k poru­šení nebo opo­no­vání výše uve­de­nému nebo jaké­koli jeho části; a pro větší bez­peč­nost a sta­bi­litu výše uve­de­ného pří­sa­hali před Bohem a Nej­svě­tější Marií a na zna­mení kříže, na který polo­žili své pra­vice, a na slova sva­tých evan­ge­lií, ať jsou napsána kde­koli. délce a na svě­domí svých zmí­ně­ných voličů, že budou spo­lečně a neroz­dílně zacho­vá­vat, dodr­žo­vat a plnit vše výše uve­dené a kaž­dou jeho část a část, sku­tečně a účinně, při­čemž se zřek­nou všech pod­vodů, úniků, pod­vodů, lži, a před­stí­rání, a že s tím nebu­dou v žád­ném oka­mžiku a žád­ným způ­so­bem odpo­ro­vat. A pod stej­nou pří­sa­hou pří­sa­hali, že nebu­dou hle­dat roz­hře­šení ani osvo­bo­zení od našeho Nej­svě­těj­šího otce ani od žád­ného jiného legáta nebo pre­láta, který by jim ho mohl dát. A i když, pro­prio motu, by jim to mělo být dáno, oni toho nevy­u­žijí; spíše touto touto doho­dou, jed­na­jíce uve­de­ným jmé­nem, ​​prosí našeho Nej­svě­těj­šího otce, aby jeho Sva­tost s potě­še­ním potvr­dila a schvá­lila tuto zmí­ně­nou dohodu, podle toho, co je v ní uve­deno; a že nařídí, aby byly jeho býky ohledně toho vydány stra­nám nebo kte­ré­koli ze stran, která si je vyžádá, s obsa­hem této dohody, která je do ní začle­něna, a že odsu­zuje ty, kteří ji poruší nebo se postaví proti. kdy­ko­liv. Stejně tak se zmí­nění zástupci, jed­na­jící uve­de­nými jmény, zavá­zali stej­nou poku­tou a pří­sa­hou, že do sta dnů násle­du­jí­cích, počí­ta­ných ode dne uza­vření této smlouvy, si strany vzá­jemně vymění sou­hlas a rati­fi­kaci. této řečené smlouvy, napsané na per­ga­menu, pode­psané jmény řeče­ného lord­stva, jejich složky a zape­če­těny svými závěs­nými olo­vě­nými peče­těmi; a že nástroj, který by zmí­nění lordi, král a krá­lovna Kas­ti­lie, Ara­go­nie atd. měli vydat, musí být pode­psán, odsou­hla­sen a schvá­len velmi vzne­še­ným a nej­pro­slu­lej­ším lor­dem, prin­cem Donem Jua­nem, jejich synem. . Ze všeho výše uve­de­ného auto­ri­zo­vali dvě kopie, obě přesně stej­ného znění, které pode­psaly svými jmény a poří­dily před níže pode­psa­nými tajem­níky a veřej­nými notáři, po jedné pro kaž­dou stranu. A ať bude vyho­to­vena kte­rá­koli kopie, bude stejně platná, jako by měly být vyho­to­veny obě kopie, které byly zho­to­veny a poří­zeny ve zmí­ně­ném městě Tor­de­sillas ve zmí­něný den, měsíc a rok výše. Hlavní zástupce, Don Enrique, Ruy de Sousa, Dom Juan de Sousa, dok­tor Rodrigo Mal­do­nado, Licen­ti­ate Ayres. Svědci, kteří byli pří­tomni a kteří viděli uve­dené zástupce a vel­vy­slance, se zde pode­psali a vyko­nali výše uve­dené a slo­žili zmí­ně­nou pří­sahu: posla­nec Pedro de Leon a posla­nec Fer­nando de Torres, oby­va­telé města Valla­do­lid, posla­nec Fer­nando de Gamarra, zástupce Zagry a Cenete, koník z rodu zmí­ně­ného krále a krá­lovny, našich pánů, a Joao Sua­res de Seque­ira, Ruy Leme a Duarte Pacheco, čle­nové domu zmí­ně­ného por­tu­gal­ského krále, povo­laní za tím úče­lem . A já, Fer­nando Alva­rez de Toledo, tajem­ník krále a krá­lovny, naši lordi, člen jejich rady a jejich zapi­so­va­tel nej­vyš­šího soud­ního dvora a veřejný notář na jejich dvoře a v jejich říších a lord­stvech, jsem byl svěd­kem všeho výše uve­de­ného. spolu se zmí­ně­nými svědky a s Este­va­nem Vae­zem, sekre­tá­řem zmí­ně­ného por­tu­gal­ského krále, který mu z pově­ření udě­le­ného zmí­ně­ným krá­lem a krá­lov­nou, našimi pány, potvr­dit tento čin ve svých krá­lov­stvích, byl rov­něž svěd­kem výše uve­de­ného; a na žádost a se svo­le­ním všech zmí­ně­ných zástupců a vel­vy­slanců, kteří za mé a jeho zde pode­pi­so­vali svá jména, jsem nechal sepsat tuto veřej­nou lis­tinu o dohodě. Je napsáno na těchto šesti lis­tech papíru, v celých lis­tech, napsa­ných na obou stra­nách, spolu s tímto lis­tem, který obsa­huje jména jme­no­va­ných osob a můj znak; a spodní část každé stránky je ozna­čena notář­ským zna­kem mého jména a jme­no­va­ného Este­vana Vaeze. A na svě­dec­tví zde činím své zna­mení, které je takto. Ve svě­dec­tví pravdy: Fer­nando Alva­rez. A já, zmí­něný Este­van Vaez (který z pově­ření, které mi dali zmí­nění lordi, král a krá­lovna Kas­ti­lie a Leonu, abych to zve­řej­nil v jejich krá­lov­stvích a lord­stvech, spolu se zmí­ně­ným Fer­nan­dem Alva­re­zem na žádost a před­vo­lání zmí­ně­ných vel­vy­slanců a zástupců vše svěd­čilo), na svě­dec­tví a ujiš­tění to zde pode­psalo mým veřej­ným zna­kem, který je takto.

Výše uve­dená lis­tina o smlouvě, dohodě a svor­nosti, začle­něná výše, byla pro­zkou­mána a pocho­pena námi a zmí­ně­ným prin­cem Donem Johnem, naším synem, schva­lu­jeme, chvá­líme, potvr­zu­jeme, pro­vá­díme a rati­fi­ku­jeme ji a sli­bu­jeme, že ji dodr­žíme pozo­rujte a napl­ňujte vše výše uve­dené, co je v něm uve­deno, a kaž­dou jeho část a část, sku­tečně a účinně. Zří­káme se všech pod­vodů, úniků, lži a před­stí­rání a nebu­deme je poru­šo­vat ani brá­nit tomu, ani jaké­koli jejich části, a to kdy­koli a jakým­koli způ­so­bem. Pro větší bez­peč­nost my a zmí­něný princ Don John, náš syn, pří­sa­háme před Bohem a sva­tou Marií a slovy sva­tých evan­ge­lií, ať jsou napsána co nejdéle, a na zna­mení kříže, na kte­rém jsme sku­tečně vlo­žili své pravé ruce do pří­tom­nosti zmí­ně­ného Ruy de Sousa, Dom Joao de Sousa a licen­ci­áta Ayres de Almada, vel­vy­slanců a zástupců uve­de­ného nej­klid­něj­šího krále Por­tu­gal­ska, našeho bra­tra, abychom to dodr­želi, dodr­žo­vali a napl­ňo­vali. a každá jeho část a část, pokud nám pří­sluší, sku­tečně a účinně, jak je řečeno výše, pro nás samotné a pro naše dědice a nástupce a pro naše řečená krá­lov­ství a vrch­nosti a jejich pod­dané a domo­rodce , za sankcí a závazků, obli­gací a odstou­pení uve­de­ných v uve­dené smlouvě o dohodě a shodě výše sepsané. Na potvr­zení a potvr­zení toho se pod tento náš dopis pode­pi­su­jeme a naři­zu­jeme, aby byl zape­če­těn naší olo­vě­nou pečetí zavě­še­nou na nitích z barev­ného hed­vábí. Dáno ve městě Are­valo, dru­hého dne měsíce čer­vence, v roce naro­zení našeho Pána Ježíše Krista, 1494.

JÁ, KRÁL. JÁ, KRÁLOVNA. JÁ, PRINC.

Já, FERNANDO ALVAREZ de Toledo, sekre­tář krále a krá­lovny, naši lordi, jsem způ­so­bil, že to bylo napsáno jejich mandátem.

 

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht