Ústavní zákon 143/1968

ustavny_zakon_o_cs_federacii1968

143/1968

Ú S T A V N Í Z Á K O N
ze dne 27. října 1968 o čes­ko­slo­ven­ské federaci

Národní shro­máž­dění Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky se usneslo na tomto ústav­ním zákoně:

My, národ český a slo­ven­ský, vychá­ze­jíce z poznání, že naše novo­dobé dějiny jsou pro­dchnuty obou­stran­nou vůlí žít ve spo­leč­ném státě,

oce­ňu­jíce sku­teč­nost, že pade­sát let našeho spo­leč­ného stát­ního života pro­hlou­bilo a upev­nilo naše odvěké přá­tel­ské svazky, umož­nilo roz­voj našich národů a usku­teč­ňo­vání jejich pokro­ko­vých demo­kra­tic­kých a soci­a­lis­tic­kých ide­álů a spo­leh­livě doká­zalo jejich bytostný zájem žít ve spo­leč­ném státě, záro­veň však uká­zalo, že náš vzá­jemný vztah je třeba vybu­do­vat na nových a spra­ved­li­věj­ších základech,

uzná­va­jíce neza­da­tel­nost práva na sebe­ur­čení až do oddě­lení a respek­tu­jíce suve­re­nitu kaž­dého národa a jeho právo utvá­řet si svo­bodně způ­sob a formu svého národ­ního a stát­ního života,

pře­svěd­čeni, že dob­ro­volné fede­ra­tivní státní spo­jení je odpo­ví­da­jí­cím výra­zem práva na sebe­ur­čení a rov­no­práv­nost, avšak též nej­lepší záru­kou pro náš plný vnitřní národní roz­voj i pro ochranu naší národní své­byt­nosti a svrchovanosti,

roz­hod­nuti vytvá­řet ve spo­leč­ném fede­ra­tiv­ním státě v duchu huma­nit­ních ide­álů soci­a­lismu a pro­le­tář­ského inter­na­ci­o­na­lismu pod­mínky pro vše­stranný roz­voj a bla­hobyt všech občanů a zaru­čo­vat jim rovná, demo­kra­tická práva a svo­body bez roz­dílu národnosti,

repre­zen­to­váni svými zástupci v České národní radě a ve Slo­ven­ské národní radě, jsme se dohodli na vytvo­ření čes­ko­slo­ven­ské federace.

H L A V A P R V N Í
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

(1) Čes­ko­slo­ven­ská soci­a­lis­tická repub­lika je fede­ra­tivní stát dvou rov­no­práv­ných bra­tr­ských národů, Čechů a Slováků.

(2) Zákla­dem Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky je dob­ro­volný sva­zek rov­no­práv­ných národ­ních států čes­kého a slo­ven­ského národa, zalo­žený na právu na sebe­ur­čení kaž­dého z nich.

(3) Čes­ko­slo­ven­ská fede­race je výra­zem vůle dvou své­byt­ných suve­rén­ních národů. Čechů a Slo­váků, žít ve spo­leč­ném fede­ra­tiv­ním státě.

(4) Čes­ko­slo­ven­skou soci­a­lis­tic­kou repub­liku tvoří Česká soci­a­lis­tická repub­lika a Slo­ven­ská soci­a­lis­tická repub­lika. Obě repub­liky mají v Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­lice rov­no­právné postavení.

(5) Obě repub­liky respek­tují navzá­jem svou suve­re­nitu i suve­re­nitu Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky; stejně Čes­ko­slo­ven­ská soci­a­lis­tická repub­lika respek­tuje suve­re­nitu národ­ních států.

Čl. 2

(1) Čes­ko­slo­ven­ská soci­a­lis­tická repub­lika i Česká soci­a­lis­tická repub­lika a Slo­ven­ská soci­a­lis­tická repub­lika jsou vybu­do­vány na zása­dách soci­a­lis­tické demo­kra­cie. Jejich poli­tický sys­tém je v zásad­ních věcech stejný.

(2) Státní moc vyko­nává pra­cu­jící lid svými zastu­pi­tel­skými sbory, jimiž jsou: Fede­rální shro­máž­dění, Česká národní rada, Slo­ven­ská národní rada a národní výbory.

(3) Poli­tická práva občanů a záruky jejich usku­teč­ňo­vání jsou na celém území Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky stejné.

Čl. 3

(1) Území Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky tvoří území České soci­a­lis­tické repub­liky a území Slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky.

(2) Hra­nice Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky a hra­nice České soci­a­lis­tické repub­liky a Slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky mohou být změ­něny jen ústav­ním záko­nem Fede­rál­ního shromáždění.

(3) Hra­nice každé z obou repub­lik se mohou změ­nit jen se sou­hla­sem pří­slušné národní rady. Národní rada dává sou­hlas svým ústav­ním zákonem.

Čl. 4

(1) Hos­po­dář­ství Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky je inte­grací dvou národ­ních eko­no­mik, české a slo­ven­ské. Roz­víjí se na základě soci­a­lis­tické hos­po­dář­ské soustavy.
(2) Český a Slo­ven­ský národ jsou eko­no­micky své­bytné. Česká soci­a­lis­tická repub­lika a Slo­ven­ská soci­a­lis­tická repub­lika hos­po­daří s vytvo­ře­ným spo­le­čen­ským pro­duk­tem s výjim­kou té části, jejíž správu svě­řily Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­lice k zabez­pe­čení spo­leč­ných potřeb a zájmů. Hos­po­dář­ství v Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­lice se roz­víjí ve vzá­jemné spo­lu­práci a za pomoci obou národů.

(3) Hos­po­dář­ství v Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­lice se plá­no­vitě roz­víjí v pod­mín­kách jed­not­ného soci­a­lis­tic­kého trhu, zalo­že­ného na jedné měně, na vol­ném pohybu pra­cov­ních sil, na vol­ném pohybu peněž­ních fondů, na jed­notné sou­stavě řízení a na jed­not­ných zása­dách hos­po­dář­ské politiky.

(4) Úlo­hou fede­rál­ních orgánů je pře­de­vším zajis­tit opti­mální zamě­ření hos­po­dář­ského roz­voje, ovliv­ňo­vat vztahy vzni­ka­jící při roz­dě­lo­vání spo­le­čen­ského pro­duktu a národ­ního důchodu, roz­ví­jet hos­po­dář­ské styky se zahra­ni­čím, vytvá­řet jed­notné pod­mínky pro půso­bení eko­no­mic­kého sys­tému a pro roz­ví­jení hos­po­dář­ské demo­kra­cie a pod­po­ro­vat pokro­kové formy inte­grace pod­niků mezi oběma repub­li­kami. Význam­ným úko­lem Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky je vyrov­ná­vání hos­po­dář­ských a soci­ál­ních roz­dílů mezi oběma repub­li­kami, zejména vytvá­ře­ním stej­ných pod­mí­nek a mož­ností pro tvorbu a užití národ­ního důchodu.

Čl. 5

(1) Státní občan každé z obou repub­lik je záro­veň stát­ním obča­nem Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky.

(2) Občan jedné repub­liky má na území druhé repub­liky stejná práva a stejné povin­nosti jako občan této republiky.

(3) Zásady nabý­vání a pozbý­vání stát­ního občan­ství repub­lik sta­noví zákon Fede­rál­ního shromáždění.

Čl. 6

(1) Čes­kého a slo­ven­ského jazyka se užívá rov­no­právně při vyhla­šo­vání zákonů a jiných obecně závaz­ných práv­ních předpisů.

(2) Při jed­nání všech stát­ních orgánů Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky a obou repub­lik, v řízení před nimi a v ostat­ním jejich styku s občany se užívá obou jazyků rovnoprávně.

H L A V A D R U H Á
ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI MEZI FEDERACI A REPUBLIKY

Čl. 7

(1) Do výlučné působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky patří:

a) zahra­niční poli­tika, uza­ví­rání mezi­ná­rod­ních smluv, zastu­po­vání Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky v mezi­ná­rod­ních vzta­zích a roz­ho­do­vání v otáz­kách války a míru,
b) národní obrana,
c) fede­rální státní hmotné rezervy,
d) fede­rální záko­no­dár­ství a správa v roz­sahu působ­nosti fede­race a kon­t­rola čin­nosti fede­rál­ních orgánů.
e) ochrana fede­rální ústavnosti.
(2) V oblas­tech uve­de­ných v odstavci 1 působí výlučně záko­no­dárné a výkonné orgány státní moci, orgány státní správy a soudní orgány Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky.

Čl. 8

(1) Do spo­lečné působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky a obou repub­lik patří:

a) plá­no­vání,
b) finance,
c) emisní činnost,
d) cenové věci,
e) zahra­niční hos­po­dář­ské vztahy,
f) průmysl,
g) země­děl­ství a výživa,
h) doprava,
ch) pošty a telekomunikace,
i) roz­voj vědy a techniky,
j) práce, mzdy a soci­ální politika,
k) soci­álně eko­no­mické informace,
l) právní úprava soci­a­lis­tic­kého podnikání,
m) nor­ma­li­zace, věcí měr a vah, prů­mys­lová práva,
n) vnitřní pořá­dek a bez­peč­nost státu,
o) věci tisku a jiných infor­mač­ních prostředků.
(2) V oblas­tech uve­de­ných v odstavci 1 působí v taxa­tivně uve­de­ných věcech orgány Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky a v ostat­ních věcech orgány České soci­a­lis­tické repub­liky a Slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky.

Čl. 9

Věci, které nejsou taxa­tivně svě­řeny do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky, patří do výlučné působ­nosti České soci­a­lis­tické repub­liky a Slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky.

Čl. 10

(1) Čes­ko­slo­ven­ské hos­po­dář­ství je v sou­ladu se soci­a­lis­tic­kou hos­po­dář­skou sou­sta­vou hos­po­dář­stvím plánovaným.

(2) Náro­do­hos­po­dář­ské plány jsou:

a) plán roz­voje hos­po­dář­ství Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky (fede­rální plán),
b) plány roz­voje hos­po­dář­ství České soci­a­lis­tické repub­liky a Slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky (plány republik).
(3) Střed­ně­dobé náro­do­hos­po­dář­ské plány se vyhla­šují záko­nem. Zákon o fede­rál­ním plánu při­jímá Fede­rální shro­máž­dění, zákon o plánu repub­liky při­jímá národní rada.

(4) Sou­stavu náro­do­hos­po­dář­ských plánů, jejich struk­turu, jakož i zásady tvorby plánů fede­race upra­vuje zákon Fede­rál­ního shromáždění.

(5) Návrhy fede­rál­ních plánů a plánů repub­lik sesta­vují sou­běžně a ve vzá­jemné spo­lu­práci fede­rální plá­no­vací orgány a plá­no­vací orgány repub­lik podle směr­nic svých vlád.

Čl. 11

(1) Finanční hos­po­da­ření Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky se řídí stát­ním roz­poč­tem fede­race. Finanční hos­po­da­ření každé repub­liky se řídí jejím stát­ním roz­poč­tem. Státní roz­po­čet fede­race schva­luje Fede­rální shro­máž­dění a státní roz­počty repub­lik schva­lují národní rady svými zákony, a to vždy na období jed­noho roku.

(2) Státní roz­po­čet každé repub­liky zahr­nuje finanční vztahy za všechny úseky hos­po­dář­ství a správy s výjim­kou čin­ností finan­co­va­ných ze stát­ního roz­počtu fede­race. Sou­částí stát­ního roz­počtu každé repub­liky jsou finanční vztahy k roz­počtům národ­ních výborů.

(3) Pří­jmy stát­ního roz­počtu fede­race tvoří taxa­tivně určené daně, podíly na daních a další pří­jmy sta­no­vené záko­nem Fede­rál­ního shro­máž­dění, dále pří­jmy z čin­nosti fede­rál­ních orgánů a jim pod­ří­ze­ných organizací.

(4) Ze stát­ního roz­počtu fede­race se hradí:

a) výdaje na národní obranu, na čin­nost fede­rál­ních orgánů, na vytvá­ření fede­rál­ních hmot­ných rezerv a na dotace pro fede­rální organizace,
b) dotace a sub­vence na finan­co­vání vybra­ných akcí, pokud si to vyža­duje jejich roz­sah a důle­ži­tost pro celou fede­raci, a na vyrov­ná­vání eko­no­mic­kých roz­dílů mezi Čes­kou soci­a­lis­tic­kou repub­li­kou a Slo­ven­skou soci­a­lis­tic­kou republikou,
c) dotace a sub­vence ve pro­spěch stát­ních roz­počtů obou repub­lik na další roz­vi­nutí národ­ních ekonomik,
d) ostatní výdaje určené roz­počto­vým záko­nem Fede­rál­ního shromáždění.
(5) Způ­sob zabez­pe­čení pří­jmů stát­ního roz­počtu fede­race, vztahy mezi stát­ním roz­poč­tem fede­race a stát­ními roz­počty obou repub­lik, jakož i zásady roz­počto­vého hos­po­da­ření sta­noví zákon Fede­rál­ního shromáždění.

(6) Čes­ko­slo­ven­ská soci­a­lis­tická repub­lika i každá repub­lika mohou vytvá­řet vlastní úče­lové fondy napo­jené na jejich státní roz­počty; fondy se zři­zují zákonem.

(7) Čes­ko­slo­ven­ská soci­a­lis­tická repub­lika sta­noví rám­cové zásady dotační politiky.

Čl. 12

(1) Daně a poplatky možno uklá­dat jen na základě zákona.

(2) Daňové zákony Fede­rál­ního shro­máž­dění sta­noví zásady pro daňové zákony národ­ních rad, a to v tomto rozsahu:

a) u daní, které roz­ho­du­jí­cím způ­so­bem ovliv­ňují pod­mínky na trhu, a to u daně z obratu (jiných spo­třeb­ních daní), u základ­ních daní (odvodů) pod­niků, peněž­ních ústavů a pojiš­ťo­ven, u daně ze mzdy sta­noví zákony Fede­rál­ního shro­máž­dění daňo­vou sou­stavu, základ daně, mini­mální sazby, jakož i roz­sah, ve kte­rém mohou orgány obou repub­lik posky­to­vat zvý­hod­nění a slevy;
b) u země­děl­ské a sil­niční daně (popří­padě u jiných daní tohoto druhu) sta­noví zákony Fede­rál­ního shro­máž­dění, kdo je poplat­ní­kem daně, základ daně, jakož i hlavní zásady zdaňování.
(3) Zása­dami sta­no­ve­nými zákony Fede­rál­ního shro­máž­dění se řídí národní rady při při­jí­mání svých daňo­vých zákonů. U daní, u kte­rých zákony Fede­rál­ního shro­máž­dění sta­noví jen mini­mální sazby, mohou zákony národ­ních rad upra­vit i při­rážky k nim.

(4) Ostatní daně a poplatky sta­noví zákony národ­ních rad.

(5) Správa, výkon a kon­t­rola všech druhů daní (odvodů) a poplatků (pokut) pří­sluší ústřed­ním orgá­nům repub­lik a z jejich pově­ření národ­ním výbo­rům nebo jiným orgá­nům, s výjim­kou pří­padů, kdy na základě výlučné působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky vybí­rají poplatky (pokuty) fede­rální orgány. Fede­rální orgány mohou kon­t­ro­lo­vat platby pro státní roz­po­čet federace.

Čl. 13

(1) Území Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky je jed­not­ným cel­ním územím.

(2) Do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky patří úprava cel­nic­tví, celní poli­tika a vydá­vání cel­ních tarifů.

Čl. 14

(1) Čes­ko­slo­ven­skou měnu upra­vuje Fede­rální shro­máž­dění zákonem.

(2) Emisní čin­nost a její kon­t­rola pří­slu­šejí měno­vému ban­kov­nímu sys­tému, který se skládá z fede­rální banky jako vrchol­ného měno­vého orgánu a z národ­ních bank obou repub­lik; tyto banky jsou práv­nic­kými osobami.

(3) Vedení fede­rální banky pří­sluší kolek­tiv­nímu orgánu v čele s guver­né­rem; tento orgán se skládá ze stej­ného počtu občanů České soci­a­lis­tické repub­liky a Slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky.

(4) Do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky patří:

a) vydá­vat čes­ko­slo­ven­ská platidla,
b) sta­no­vit kon­cepci měnové, devi­zové a úvě­rové politiky,
c) sta­no­vit zásady a roz­sah emise a kon­t­ro­lo­vat jejich dodržování,
d) určo­vat nástroje pro usku­teč­ňo­vání jed­notné měnové, devi­zové a úvě­rové politiky,
e) určo­vat roz­sah devi­zo­vých rezerv a sta­no­vit způ­sob jejich správy,
f) určo­vat rámec zahra­nič­ních devi­zo­vých ope­rací a sta­no­vit kurs čes­ko­slo­ven­ské měny.
(5) Posta­vení bank uve­de­ných v odstavci 2, jejich vztahy a čin­nost upra­vuje zákon Fede­rál­ního shromáždění.

Čl. 15

V Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­lice platí jed­notná sou­stava cen. V oblasti cenové poli­tiky patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky:

a) sta­no­vit zásady cenové poli­tiky a regu­lace cen,
b) určo­vat ceny suro­vin, výrobků a slu­žeb, které mají základní význam pro jed­notný trh, a to v roz­sahu sta­no­ve­ném záko­nem Fede­rál­ního shromáždění,
c) sta­no­vit kate­go­ri­zaci tarifů a cen v dopravě a vydá­vat poš­tovní a tele­ko­mu­ni­kační tarify.

Čl. 16

V oblasti zahra­nič­ních hos­po­dář­ských vztahů patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky:

a) sta­no­vit zásady zahra­niční obchodní politiky,
b) záko­no­dár­ství o úpravě vztahů vzni­ka­jí­cích při pro­vá­dění zahra­nič­ního obchodu,
c) koor­di­no­vat hos­po­dář­skou spo­lu­práci se zahra­ni­čím, pře­de­vším se soci­a­lis­tic­kými státy,
d) sta­no­vit zásady orga­ni­zace zahra­ničně obchodní činnosti,
e) sta­no­vit základní eko­no­mické nástroje s výjim­kou dodat­ko­vých nástrojů.

Čl. 17

V oblasti prů­myslu patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky:

a) sta­no­vit zásady prů­mys­lové poli­tiky, zejména na základě tech­nicko-eko­no­mic­kých kon­cepcí repub­lik v odvět­vích a obo­rech s vyso­kou inte­grační funkcí v čes­ko­slo­ven­ské ekonomice,
b) vytvá­řet pod­mínky pro zapo­jení národ­ních eko­no­mik a jejich hos­po­dář­ských orga­ni­zací do mezi­ná­rodní prů­mys­lové koo­pe­race, spe­ci­a­li­zace a výzkumu,
c) koor­di­no­vat úkoly vyplý­va­jící z potřeb obra­ny­schop­nosti země.

Čl. 18

V oblasti země­děl­ství a výživy patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky:

a) sta­no­vit zásady země­děl­ské poli­tiky a poli­tiky výživy lidu,
b) koor­di­no­vat státní inter­venční poli­tiku v země­děl­ství a výživě,
c) záko­no­dár­ství ve věcech vete­ri­nární a rost­li­no­lé­kař­ské péče, ochrany půd­ního fondu a jakosti země­děl­ských a potra­vi­nář­ských výrobků, vyža­du­jící jed­notný postup v celé Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republice.

Čl. 19

V oblasti dopravy patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky:

a) záko­no­dár­ství ve věcech želez­niční, letecké, námořní, vni­t­ro­zem­ské vodní dopravy a sil­niční dopravy a doprav­ních cest,
b) sta­no­vení jed­not­ných pra­vi­del doprav­ního a pře­prav­ního pro­vozu a stát­ních norem pro tech­nic­kou způ­so­bi­lost doprav­ních pro­středků a zaří­zení a doprav­ních cest,
c) sta­no­vení zásad dopravní poli­tiky a vypra­co­vání kon­cepce roz­voje dopravní soustavy.

Čl. 20

V oblasti pošt a tele­ko­mu­ni­kací patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky:

a) záko­no­dár­ství ve věcech pošt a telekomunikací,
b) sta­no­vení jed­not­ných pra­vi­del poš­tov­ního a tele­ko­mu­ni­kač­ního provozu,
c) vypra­co­vání kon­cepce roz­voje sou­stavy pošt a telekomunikací.

Čl. 21

(1) V Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­lice se usku­teč­ňuje jed­notná vědecká, tech­nická a inves­tiční poli­tika v základ­ních otázkách.

(2) V oblasti vědecké, tech­nické a inves­tiční poli­tiky patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky:

a) vypra­co­vat kon­cepci roz­voje vědy a tech­niky a sta­no­vit způ­sob financování,
b) roz­ví­jet mezi­ná­rodní spo­lu­práci včetně licenční politiky,
c) roz­ho­do­vat o inves­ti­cích celo­stát­ního významu, finan­co­va­ných ze stát­ního roz­počtu federace.

Čl. 22

V oblasti práce, mezd a soci­ální poli­tiky patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky sta­no­vit jed­notné zásady:

a) pra­cov­ně­práv­ních vztahů,
b) mzdové poli­tiky a regu­lace mzdo­vého vývoje,
c) důcho­do­vého a nemo­cen­ského zabezpečení,
d) soci­ální politiky.

Čl. 23

V oblasti soci­álně eko­no­mic­kých infor­mací patří do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické republiky:

a) sta­no­vit meto­diku jed­notné sou­stavy soci­álně eko­no­mic­kých infor­mací, potřeb­ných pro posu­zo­vání roz­voje fede­race a pro plnění povin­ností vyplý­va­jí­cích z mezi­ná­rod­ních závazků,
b) určo­vat roz­sah infor­mací potřeb­ných pro sle­do­vání vývoje hos­po­dář­ství, životní úrovně a vývoje společnosti,
c) sta­no­vit způ­sob a lhůty pro posky­to­vání soci­álně eko­no­mic­kých infor­mací, jakož i zásady pro­vě­řo­vání jejich správnosti,
d) posky­to­vat soci­álně eko­no­mické infor­mace mezi­ná­rod­ním organizacím.

Čl. 24

(1) Soci­a­lis­tické pod­niky vyví­její hos­po­dář­skou čin­nost v Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­lice na území obou repub­lik za pod­mí­nek v nich platných.

(2) Do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky patří:

a) úprava zři­zo­vání, práv­ních poměrů a způ­sobů řízení hos­po­dář­ských organizací,
b) zásady úpravy druž­stev­ního a drob­ného podnikání,
c) úprava hos­po­dář­ských vztahů mezi soci­a­lis­tic­kými organizacemi,
d) úprava ochrany výroby a obchodu, jakož i zájmů spo­tře­bi­telů, zejména úprava prů­mys­lo­vých práv, nor­ma­li­zace, stát­ního zku­šeb­nic­tví a státní inspekce,
e) zásady ochrany a vyu­žití nerost­ného bohatství.

Čl. 25

Orgány Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky, na které pre­si­dent Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky pře­nesl sjed­ná­vání někte­rých mezi­ná­rod­ních smluv, postu­pují při sjed­ná­vání těchto smluv, upra­vu­jí­cích mezi­ná­rodní spo­lu­práci v oblas­tech spo­lečné působ­nosti, ve spo­lu­práci s orgány obou repub­lik; spo­lu­pra­cu­jící s nimi též při zastu­po­vání Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky v mezi­ná­rod­ních orga­ni­za­cích, půso­bí­cích v uve­de­ných oblastech.

Čl. 26

V Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­lice platí jed­notné zásady právní úpravy mat­rik, občan­ských prů­kazů, evi­dence oby­va­tel­stva a pobytu cizinců; zásady sta­noví zákon Fede­rál­ního shromáždění.

Čl. 27

(1) Do působ­nosti Čes­ko­slo­ven­ské soci­a­lis­tické repub­liky patří upra­vo­vat posta­vení, opráv­nění a ostatní poměry ozbro­je­ných bez­peč­nost­ních sborů.

(2) Roz­dě­lení působ­nosti mezi Čes­ko­slo­ven­skou soci­a­lis­tic­kou repub­li­kou a oběma repub­li­kami ve věcech vnitř­ního pořádku a bez­peč­nosti upra­vuje zákon Fede­rál­ního shromáždění.

Čl. 28

Roz­dě­lení působ­nosti mezi Čes­ko­slo­ven­skou soci­a­lis­tic­kou repub­li­kou a oběma repub­li­kami ve věcech tisku a jiných infor­mač­ních pro­středků sta­noví zákon Fede­rál­ního shromáždění.

 

 

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht