Volební slib Ferdinanda I. Habsburského

My, Fer­di­nand, z Božie milosti král český, infant v Hispá­nii, arcikníže rakouské, mar­krabě morav­ský, lucem­bur­ské a slez­ské kníže, a lužický mar­krabě etc. Ozna­mu­jeme tímto lis­tem všem:

Že při­řkli jsme com­pactata mezi sva­tým con­ci­lium Basi­lej­ským a slav­ným krá­lov­stvím Čes­kým a mar­krab­stvím Morav­ským zjed­naná a uči­něná, aby zase v svú pev­nost vst­úpila a při­ve­dena byla a sku­tečně zacho­vána. A to máme zapsati podle všech zápisúv před­kúv našich králúv čes­kých, a držeti a k místu při­vésti; a jestli­žeby kto chtěl proti tomu býti a krá­lov­ství Čes­kému a mar­krab­ství Morav­skému to rušiti, méme jich při tom hájiti a brá­niti proti kaž­dému a před otcem sva­tým pape­žem to jed­nati, aby Čechům a Mora­va­nům to bylo vskutku potvrzeno.

Item při­řkli jsme, aby takový arci­bis­kup byl dán a spů­so­ben byl k kos­telu Praž­skému, kte­rýž by Čechy i Mora­vany při com­pacta­cích zacho­val a držal duchovní i svět­ské, ve všech věcech, což k sobě zaví­rají, i také podle zápi­sův a ujiš­tění císaře Zig­munda slavné paměti i jiných krá­lův čes­kých, a krále Vla­di­slava slavné paměti zápi­sův; a takový arci­bis­kup aby brzy zjed­nán byl, stvr­zen a posvěcen.

Item při­řkli jsme korunu Českú držeti, a zacho­vati, všecky pány, rytíř­stvo, města Praž­ská a jiná města i všecku obec též koruny, při prá­vích, řádích, pri­vi­le­gi­ích, svo­bo­dách, vysa­zení a obda­ro­vání zem­ských, i všech sluš­ných sta­rých i jiných zvyk­lých dob­rých oby­če­jích, zvláště slav­ných pamětí krále Otta­gara, krále Jana, císaře Karla, krále Vác­lava, císaře Zik­munda, krále Albrechta, krále Ladi­slava, krále Jiřího, krále Vla­di­slava, všecky zápisy dané a vyšlé až do Jich Milostí smrti držeti bez odporu a zmatků vše­li­ja­kého a vskutku zacho­vati a obhajovati.

Item při­řkli jsme hradu Karl­štejna, koruny, kle­notů vše­lik­tera­kých zem­ských, i také desk i pri­vi­le­gií nepo­rou­četi ani svě­řo­vati žád­nému bez vůle a rady pánův, rytíř­stva krá­lov­ství Čes­kého i měst Praž­ských, pokudž kteří právo mají. Item při­řkli jsme, že zacho­vati máme řád a zvyk­losti sta­ro­dávní krá­lov­ství Českého.

Item při­řkli jsme žád­ných cizo­zem­cův, duchov­ních ani svět­ských na úřady zem­ské, dvor­ské ani měst­ské a duchovní nesá­zeti než Čechův, ani jimi zámkův

V Praze, dne 15. pro­since léta Páně 1526.

Fer­di­nand I.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht