Zakládací listina královského města Uničova

Já Oto­kar, který se zve i Pře­mysl, z boží milosti král český, ozna­mu­jeme všem, že jsme našim milým měš­ťa­nům z Uni­čova svo­bodu krá­lov­skou las­ka­vostí kázali štědře povo­liti a slav­nostně podati v hod­no­věrné lis­tině. Totiž aby byli povinni z kte­ré­ho­koli měs­tiště pla­tit kaž­do­ročně na svá­tek sv. Mar­tina šest denárů a z kte­ré­ho­koli popluží orné půdy čtvrt hřivny stří­bra a tři měřice obilí, totiž jednu žita, dru­hou pše­nice, třetí ovsa. Rov­něž měs­ťa­nům povo­lu­jeme, aby byl svo­bodný les, který dostali k vyká­cení do tři­ceti let, aby kte­rý­koli z nich v něm mohl kácet. Dále při­ka­zu­jeme, aby jim byly zacho­vány svo­bodné a pokojné hra­nice jejich újezdu, jak v lesích, tak v polích i pas­t­vi­nách. Také jim povo­lu­jeme, aby sou­dili podle svých zvyk­lostí všechny viny tak, jak dopo­sud mezi sebou a při  sobě sou­dili, jestliže by to nebyla těžká a velká ch chceme udě­lit v sou­hrnu totéž mag­de­bur­ské právo a tytéž právní zvyk­losti, jejichž uži­va­teli naši měš­ťané v Brun­tálu… K tomu chceme, aby vla­dař­ství neboli rychtu v klidu držel Dětřich a jeho dědici.

Zaklá­dací lis­tina krá­lov­ského města Pře­mysla Otakara I., 1223

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht