Každodenní život starověkých Římanů

V této eseji se poku­sím popsat život sta­ro­vě­kých Římanů očima otroka v patri­cij­ské rodině žijící v Římě.

Jme­nuji se Mar­cus a jsem otrok střed­ního věku ve služ­bách patri­cij­ské rodiny v Římě. Můj život je neu­stá­lým kolo­to­čem povin­ností, ale také pří­le­ži­tostí vidět život z růz­ných per­spek­tiv – jak z pohledu svých pánů, patri­cijů, tak z pohledu ple­bejů a ostat­ních otroků, se kte­rými se stýkám.

Každý den začíná brzy ráno, kdy při­pra­vuji dům na pro­bu­zení mého pána a jeho rodiny. Úklid, pří­prava jídla a péče o zahradu jsou jen některé z mých povin­ností. Patri­ci­jové, jako je můj pán, žijí v pro­stor­ných vilách s nád­her­nými mozai­kami a fres­kami. Jídla jsou bohatá a často zahr­nují různé druhy masa, ovoce a zele­niny, které jsou při­pra­vo­vány s peč­li­vostí a ele­gancí. Moje paní dohlíží na správu domác­nosti a vzdě­lá­vání dětí, zatímco můj pán se věnuje poli­tice a správě svých majetků.

Přes­tože jsem otrok, mám i tak urči­tou míru svo­body a důvěry. Můj pán mi často svě­řuje úkoly mimo dům, což mi umož­ňuje vidět svět mimo naše domácí zdi. Při cestách na trh se setká­vám s ple­beji, běž­nými občany Říma.

Na trhu je život úplně jiný než v domě mého pána. Ple­bejové žijí jed­no­duše a skromně, často ve stís­ně­ných bytech zva­ných insu­lae. Jejich životní styl je mno­hem těžší, pra­cují dlouhé hodiny, aby uži­vili své rodiny. Na trhu se setká­vám s mnoha ple­bej­skými ženami, které pro­dá­vají různé zboží – od potra­vin až po drobné řeme­slné výrobky. Ple­bejové jsou pra­co­vití a přá­tel­ští, ale jejich život je často plný nejis­toty a útrap.

Trh je mís­tem, kde se stře­tává mnoho růz­ných kul­tur a soci­ál­ních vrs­tev. Můžu vidět bohaté patri­cije, kteří si při­chá­zejí kou­pit luxusní zboží, stejně jako chudé ple­beje, kteří si sotva mohou dovo­lit základní potra­viny. Tento kon­trast je neu­stá­lým při­po­me­nu­tím spo­le­čen­ské nerov­nosti, která pro­stu­puje celým Římem.

Jako otrok se často stý­kám s ostat­ními otroky, kteří pra­cují v domác­nosti nebo na poli. Mnozí z nich jsou cizinci, zajatí v bitvách a při­ve­zení do Říma, aby slou­žili. Jejich osudy jsou různé – někteří mají tvrdé pány a trpí, zatímco jiní, jako já, mají rela­tivně dobré pod­mínky. Večer se často setká­váme a sdí­líme své pří­běhy. Někteří sní o svo­bodě, jiní jsou již smí­řeni se svým osudem.

Otroci tvoří páteř řím­ské eko­no­miky. Pra­cu­jeme na polích, v domác­nos­tech, v řeme­sl­ných díl­nách a dokonce i v admi­nis­tra­tivě. Naše práce je nezbytná pro chod spo­leč­nosti, ale často jsme vní­máni jen jako maje­tek bez práv. Přesto se mezi námi rodí přá­tel­ství a soli­da­rita, které nám pomá­hají pře­ko­ná­vat kaž­do­denní útrapy.

Odí­vání je dal­ším aspek­tem, který výrazně odli­šuje různé soci­ální vrstvy ve sta­ro­vě­kém Římě. Patri­ci­jové nosí luxusní tuniky z jemné vlny nebo lnu, často zdo­bené pur­pu­ro­vými pruhy, což sym­bo­li­zuje jejich vysoký sta­tus. Ženy z patri­cij­ských rodin oblé­kají stoly a pal­lia, peč­livě aran­žo­vané a často dopl­něné dra­ho­cen­nými šperky. Na druhé straně ple­bejci nosí jed­no­dušší tuniky, které jsou prak­tické a odolné. Otroci v patri­cij­ských domác­nos­tech, jako jsem já, nosí oděvy, které jsou sice jed­no­dušší, ale stále repre­zen­ta­tivní a udr­žo­vané, aby odrá­žely důstoj­nost a pres­tiž rodiny, které slouží. Na dru­hou stranu jiní otroci mají oděvy skromné a často ošun­tělé, navr­ženy pouze pro práci a odol­nost. Na trhu vidím pes­trou smě­sici těchto oděvů, která odráží soci­ální roz­vrstvení města.

Život v Římě je plný kon­trastů. Jako otrok v patri­cij­ské rodině mám mož­nost vidět luxus a bohat­ství, stejně jako chu­dobu a boj o pře­žití ple­bejů. Každý den mi při­po­míná slo­ži­tost a nespra­ve­dl­nost řím­ské spo­leč­nosti. Přesto, i v tomto nehos­tin­ném pro­středí, nachá­zíme malé radosti a lid­ské vztahy, které nám pomá­hají vydržet.

Auto­rem této eseje je Lukáš Beneš. Zve­řej­něno se svo­le­ním autora.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht