Pár pravidel pro psaní

Jak postupovat při revizi

Při revizi prosím dávejte pozor především na:

  • data – prosím prověřit správnost všech uvedených datumů; označit zeleně tam, kde je ověřeno
  • jména – prosím prověřit správnost uvedených jmen a doplnit křestní jména tam, kde nejsou; označit zeleně tam, kde je ověřeno
  • styl/pravopis – označit červeně tam, kde navrhujete změnu
  • dopisky – pokud něco chybí a domníváte se, že by nemělo – prosím označte červeně

V případě, že narazíte na text, který navrhujete vymazat, prosím pouze jej přeškrtněte, ale nemažte.

Jak postupovat při psaní

Text by měl zůstat na úrovni znalostí středoškolského studenta. Velmi obsáhlé či vědecké práce na tento server prozatím nepatří. V případě nutnosti se lze domluvit na vložení dodatečného textu doplňujícího hlavní osu článků dějepis.com ve formě eseje.

Při psaní volte odstavcovou úpravu – číst dlouhý jednolitý materiál je obtížné a může se stát, že důležité myšlenky se vytratí.
Začněte krátkým úvodem do vybraného tématu, aby měl čtenář představu o tom, kde se nachází a kam jej budete směřovat.
Po úvodu následuje hlavní stať, ve které vlastními slovy popište vybrané téma. Pro ilustraci je možné přidat i citát, náčrtek nebo obrázek, ale není to nutné.
Na konci je možné problematiku shrnout v krátkém závěru.

Pro zlepšení přehlednosti doporučuji v každém odstavci zvýraznit nosná slova tučně.

Převzaté texty

Prosím pozor – v případě, že chcete ve své práci použít texty jiných autorů, dbejte na to, abyste dodrželi následující pravidla:

  • převzatý text musí být jasně označen (např. uvozovkami)
  • v závěru článku musí být uveden zdroj převzatého textu (autor, publikace, případně www stránka)
  • množství převzatého textu nesmí být větší než jedna třetina celkového rozsahu článku

Na co si dát pozor

S ohledem na zkušenosti nabyté po dobu několika let práce s mladšími kolegy si dovoluji na Vás apelovat, abyste si celý text po napsání ještě nejméně jednou přečetli a zkontrolovali jak po stránce věcné, tak po stránce stylistické a gramatické.

Z gramatického hlediska se jeví nejproblematičtější shoda podmětu s přísudkem, proto malá tabulka na vysvětlenou:

mužský rod životný -i muži měli, páni měli
mužský rod neživotný -y hrady měly, stroje měly
ženský rod -y ženy měly, růže měly, písně měly, kosti měly
střední rod -a města měla, moře měla, kuřata měla, stavení měla

Za každou tečkou, čárkou či středníkem se píše mezera – správně je tedy 14. 7. 1789, nikoliv 14.7.1789.

Při psaní závorek postupujeme podle vzoru (text – správně), nikoliv ( text – nesprávně ).

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht