Pár pravidel pro psaní

Jak postupovat při revizi

Při revizi pro­sím dávejte pozor pře­de­vším na:

  • data – pro­sím pro­vě­řit správ­nost všech uve­de­ných datumů; ozna­čit zeleně tam, kde je ověřeno
  • jména – pro­sím pro­vě­řit správ­nost uve­de­ných jmen a dopl­nit křestní jména tam, kde nejsou; ozna­čit zeleně tam, kde je ověřeno
  • styl/pravopis – ozna­čit čer­veně tam, kde navr­hu­jete změnu
  • dopisky – pokud něco chybí a domní­váte se, že by nemělo – pro­sím označte čer­veně

V pří­padě, že nara­zíte na text, který navr­hu­jete vyma­zat, pro­sím pouze jej pře­škrt­něte, ale nemažte.

Jak postupovat při psaní

Text by měl zůstat na úrovni zna­lostí stře­do­škol­ského stu­denta. Velmi obsáhlé či vědecké práce na tento ser­ver pro­za­tím nepatří. V pří­padě nut­nosti se lze domlu­vit na vlo­žení doda­teč­ného textu dopl­ňu­jí­cího hlavní osu článků dějepis.com ve formě eseje.

Při psaní volte odstav­co­vou úpravu – číst dlouhý jed­no­litý mate­riál je obtížné a může se stát, že důle­žité myš­lenky se vytratí.
Začněte krát­kým úvo­dem do vybra­ného tématu, aby měl čte­nář před­stavu o tom, kde se nachází a kam jej budete směřovat.
Po úvodu násle­duje hlavní stať, ve které vlast­ními slovy popište vybrané téma. Pro ilu­straci je možné při­dat i citát, náčr­tek nebo obrá­zek, ale není to nutné.
Na konci je možné pro­ble­ma­tiku shr­nout v krát­kém závěru.

Pro zlep­šení pře­hled­nosti dopo­ru­čuji v kaž­dém odstavci zvý­raz­nit nosná slova tučně.

Převzaté texty

Pro­sím pozor – v pří­padě, že chcete ve své práci pou­žít texty jiných autorů, dbejte na to, abyste dodr­želi násle­du­jící pravidla:

  • pře­vzatý text musí být jasně ozna­čen (např. uvozovkami)
  • v závěru článku musí být uve­den zdroj pře­vza­tého textu (autor, pub­li­kace, pří­padně www stránka)
  • množ­ství pře­vza­tého textu nesmí být větší než jedna tře­tina cel­ko­vého roz­sahu článku

Na co si dát pozor

S ohle­dem na zku­še­nosti nabyté po dobu něko­lika let práce s mlad­šími kolegy si dovo­luji na Vás ape­lo­vat, abyste si celý text po napsání ještě nejméně jed­nou pře­četli a zkon­t­ro­lo­vali jak po stránce věcné, tak po stránce sty­lis­tické a gramatické.

Z gra­ma­tic­kého hle­diska se jeví nej­pro­ble­ma­tič­tější shoda pod­mětu s pří­sud­kem, proto malá tabulka na vysvětlenou:

muž­ský rod životný -i muži měli, páni měli
muž­ský rod neživotný -y hrady měly, stroje měly
žen­ský rod -y ženy měly, růže měly, písně měly, kosti měly
střední rod -a města měla, moře měla, kuřata měla, sta­vení měla

Za kaž­dou teč­kou, čár­kou či střed­ní­kem se píše mezera – správně je tedy 14. 7. 1789, niko­liv 14.7.1789.

Při psaní závo­rek postu­pu­jeme podle vzoru (text – správně), niko­liv ( text – nesprávně ).

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht