Podpora

Rádi byste pod­po­řili tento ser­ver posky­tu­jící infor­mace o čes­kých i svě­to­vých ději­nách stu­den­tům i široké veřej­nosti bez jakých­ko­liv poplatků? Zde je pár mož­ností, jak je možné pod­poru realizovat:

 • Obsa­hová podpora 
  • Zve­řej­nění vlastní eseje – pro­sím pošlete zprávu zde, v pří­padě delší spo­lu­práce Vám bude zří­zen účet jakožto autora
  • Napsání eseje na nové téma – máme spoustu vol­ných témat, pro­sím vyberte si his­to­rické období a pošlete jej ve zprávě zde
  • Dopl­nění tes­to­vých otá­zek – pro­sím pošlete zprávu zde
  • Upo­zor­nění na chybku v tex­tech – pro­sím pošlete zprávu zde (je-li potřeba vzbu­dit dis­kuzi, můžete tak uči­nit na Fóru)
  • Při­dat his­to­rický doku­ment – pro­sím pošlete zprávu zde
 • Finanční pod­pora
  • Dob­ro­volné pří­spěvky jsou určené pro hra­zení obsa­hové pod­pory výše, při­spět můžete na účet 27–4481780287/0100, VS 1997

Za jakou­ko­liv formu pod­pory Vám pře­dem děkuji.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht