Postup tvorby nového dějepis.com

Vítám Vás na nově spuš­tě­ném ser­veru dějepis.com. Aktu­álně vidíte výsle­dek něko­li­ka­leté práce – první webové stránky „děje­pis“ byly stvo­řeny již před 15 lety. Pět let nato byly stránky volně zpří­stup­něné na internetu.

Postu­pem času byly tech­nicky vylep­šo­vány, pokud bychom ale hovo­řili o „vel­kých kro­cích“, můžeme jako o prv­ním kroku hovo­řit 2003–2004, kdy byly stránky pře­psány tak, aby nepo­u­ží­valy rámce (fra­mes) a poté 2013, kdy byly stránky pře­psány pro pou­žití v redakč­ním systému.

První impulzy k vytvo­ření nové verze strá­nek dějepis.com při­šly již v roce 2010, po něko­lika prvot­ních kro­cích byly však práce pře­ru­šeny z důvodu mé dvou a půlroční účasti na pra­cov­ním pro­jektu v Rusku. Opě­tovné práce byly zahá­jeny v březnu 2013 (bod 2) a následně podá­ním inze­rátu na part­nery spo­lu­pra­cu­jící na revizi obsahu (bod 3). Stručně lze roz­dě­lit postup tvorby nového ser­veru dějepis.com na násle­du­jící body:

 1. Vybu­do­vání návrhu nové šab­lony a zpro­voz­nění redakč­ního systému
 2. Pře­ve­dení stá­va­jí­cího obsahu do redakč­ního systému
 3. Revize obsahu
  1. Revize všech strá­nek sekce Učeb­nice odbor­níky (stu­denty his­to­rie či vystu­do­va­nými historiky)
  2. Dopl­nění his­to­ric­kých dokumentů
  3. Dopl­nění obra­zo­vého materiálu
  4. Revize odkazů
  5. Revize tes­to­vých otázek
 4. Pří­prava dal­šího obsahu
 5. Spuš­tění (k 1. 9. 2013)

Na revizi obsahu se podí­leli odbor­níci na dané téma – pře­vážně absol­venti či stu­denti his­to­ric­kých oborů filo­zo­fic­kých fakult našich vyso­kých škol. Kon­krétní jména jsou vždy uve­dena v záhlaví článku – jedná se o násle­du­jící his­to­riky či his­to­ričky (seřa­zeno abecedně):

 • Bc. David Barek
 • Petr Beran
 • Bc. Tomáš Čížek
 • PhDr. Hana Gernešová
 • Mgr. Anna Haladová
 • Mgr. Jan Hejtmánek
 • Mgr. Jan Hulín
 • Mar­tin Kohut
 • Bc. Vero­nika Konečná
 • Mgr. Hana Kubešová
 • Mgr. Ondřej Leger
 • Bc. Petr Pravda
 • Bc. Jan Surý
 • Daniel Svi­ták
 • Bc. Marian Velešík
 • Bc. Bro­ni­slav Tomek

Revize všech téměř dvou set strá­nek z naší i svě­tové his­to­rie jistě nebyla jed­no­du­chá. Výše jme­no­vaní spo­lu­pra­cov­níci jim svě­řené stránky pře­četli, opra­vili z pohledu his­to­ric­kého, sty­lis­tic­kého i gra­ma­tic­kého, dopl­nili chy­bě­jící infor­mace či stá­va­jící infor­mace změ­nili tak, aby výsledný text lépe odpo­ví­dal sou­časné děje­pisné látce tak, jak se učí na gymnáziích.

Za nové ikonky děkuji gra­fi­kovi Jakubu Oubrechtovi.

Jak můžete vidět, práce ještě není zcela u konce (obsa­hová revize pro­běhla z více než 80%), dopl­ňo­vání dal­šími mate­ri­ály (obrázky, doku­menty) také tro­chu vázne, další eseje se rov­něž teprve při­pra­vují. Nicméně roz­hodli jsme se Vám tento výsle­dek před­lo­žit již nyní – jed­nak u pří­le­ži­tosti nového škol­ního roku, jed­nak proto, že obsa­hový roz­díl oproti původ­ním strán­kách byl již značný a nechtěli jsme, abyste dále četli stránky obsa­hu­jící kromě někte­rých pří­liš struč­ných infor­mací také nepřes­nosti či chyby.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht