Rekonstrukce obsahu serveru dějepis.com

Vítám Vás, zájemce o spo­lu­práci na obsa­hové rekon­strukci ser­veru dějepis.com. Jak uvi­díte, tech­nické změny už z velké části pro­běhly a vět­šina stá­va­jí­cího obsahu starého ser­veru dějepis.com byla pře­ve­dena do nové podoby redakč­ního sys­tému wor­d­press. Nyní je tedy řada na to pro­vět­rat obsah, zba­vit jej chyb a při­dat další detaily a infor­mace tak, aby ser­ver  měl dobrou základnu a pak také vytvá­řet roz­ši­řu­jící články/eseje, kte­rými si pra­vi­delní čte­náři budou moci udr­žet svoji oblí­be­nost a samo­zřejmě též návštěv­nost ser­veru. Revize obsahu už zčásti začala, stav při­dě­lení jed­not­li­vých sekcí a kapi­tol můžete zob­ra­zit na strán­kách https://www.dejepis.com/revize-obsahu/.

Nabí­zím spo­lu­práci v něko­lika oblas­tech dle seznamu níže. Obecně ale platí, že před­nostně je zapo­třebí mít zájem o tuto práci a sou­vi­se­jící nad­šení. Jestli uva­žu­jete o zapo­jení pouze pro finanční odměnu, pro­sím neplýtvejte časem svým ani mým.

Obecně lze říct, že v pří­padě potvr­zení Vašeho zájmu dosta­nete pří­stup na ser­ver dějepis.com s nain­sta­lo­va­ným redakč­ním sys­té­mem a budete pro­vá­dět úpravy dle Vaší role.

Revidující

 • odbor­ník his­to­rie (stu­dent či již vystu­do­vaná vysoká škola se zamě­ře­ním na historii/politologii)
 • domlu­víme se na kapi­tole, jejíž články budete pro­chá­zet a opra­vo­vat / doplňovat
 • opravy se budou zapi­so­vat červeně
 • opravy se týkají především 
  • data – pro­sím pro­vě­řit správ­nost všech uve­de­ných datumů; ozna­čit zeleně tam, kde je ověřeno
  • jména – pro­sím pro­vě­řit správ­nost uve­de­ných jmen a dopl­nit křestní jména tam, kde nejsou; ozna­čit zeleně tam, kde je ověřeno
  • styl/pravopis – ozna­čit čer­veně tam, kde navr­hu­jete změnu
  • dopisky – pokud něco chybí a domní­váte se, že by nemělo – pro­sím označte červeně
 • odměna 50 Kč/opravený člá­nek, není-li sta­no­veno jinak; + 10 Kč za nale­ze­nou chybu
 • v pří­padě dopl­ňo­vání vět­ších celků se odměna řídí podle pra­vi­del v odstavci „při­dá­va­jící“
 • revize tes­to­vých otá­zek a odpovědí 
  • odměna 5 Kč/opravenou otázku + 5 Kč za nale­ze­nou chybu
 • pár pra­vi­del pro psaní je uve­deno na této stránce

Přidávající

 • odbor­ník his­to­rie (stu­dent či již vystu­do­vaná vysoká škola se zamě­ře­ním na historii/politologii)
 • domlu­víme se na kapi­tole, kde budete tvo­řit dopl­ňu­jící články/eseje + kon­krét­ních tématech
 • text zapi­su­jete rov­nou do redakč­ního systému
 • odměna 75 Kč/normostrana
 • text by měl zůstat na úrovni zna­lostí stře­do­škol­ského stu­denta, být čle­něn na odstavce, důle­žité ter­míny vyzna­čeny tučně
 • pár pra­vi­del pro psaní je uve­deno na této stránce

Hledající

 • kdo­ko­liv se zájmem o his­to­rii a ale­spoň čás­teč­nou znalostí
 • jde o dopl­nění his­to­ric­kých doku­mentů či jiných zají­ma­vých zdrojů
 • domlu­víme se pře­dem na tématu
 • odměna 30 Kč/dokument nale­zený na inter­netu, 40 Kč/normostrana pře­psa­ného textu z knihy

Ilustrující

 • kdo­ko­liv se zájmem o his­to­rii a její znalostí
 • jde o dopl­nění obrázků do exis­tu­jí­cích článků
 • domlu­víme se pře­dem na kapi­tole, pro kte­rou budete hle­dat obrázky
 • pri­márně by mělo jít o volně dostupné obrázky, sekun­dárně obrázky, kde můžeme uvést zdroj
 • cílem je ke kaž­dému článku mít ale­spoň jeden obrázek
 • popi­sek obrázku by měl v krát­kosti sdě­lit informaci
 • obrázky pošlete emai­lem spo­lečně s názvem kapi­toly a článku + popis­kem k obrázku + zdro­jem, odkud obrá­zek je
 • odměna 30 Kč/obrázek není-li sta­no­veno jinak

 

Děkuji Vám za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht