Starověké Athény

Atény byly domo­vem něko­lika význam­ných filo­zo­fic­kých škol? Tyto filo­zo­fické školy zahr­no­valy nej­slav­nější Pla­tó­novu Aka­de­mii a Aris­to­te­lovo Lyceum. Právě zde se roz­ví­jela filo­zo­fie, věda a poli­tika, a jejich vliv pře­tr­vává dodnes.

Více se o his­to­rii antic­kého Řecka můžete dočíst zde.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht