Starověké olympijské hry byly také o hudbě a básních

Sta­ro­věké olym­pij­ské hry zahr­no­valy nejen spor­tovní dis­ci­plíny, ale také hudební a bás­nické sou­těže? Vítě­zové zís­kali neje­nom věnec z oli­vo­vých vět­vi­ček, ale také slávu a čest ve svém městě.

Více se o his­to­rii antic­kého Řecka můžete dočíst zde.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht