Aztékové

Ükázka z aztéckého kalendáře vyobrazeného v knize Codex Borbonicus

Ukázka z aztéc­kého ritu­ál­ního kalen­dáře vyob­ra­ze­ného v knize Codex Borbonicus

Azté­kové žili na území dneš­ního Mexika. Jejich původ je nejistý, někteří vědci se domní­vají, že při­šli ze severní Kali­for­nie. Na území dneš­ního Mexika se pře­stě­ho­vali na počátku dru­hého tisí­ci­letí našeho letopočtu.

Při­bližně v polo­vině 14. sto­letí bylo zalo­ženo město Tenoch­titlan (na území dneš­ního hlav­ního města Mexika). To se stalo stře­dis­kem celé oblasti. Dal­šími důle­ži­tými správ­ními cen­try byla města Tex­coca a Tla­co­pán. Azté­kové byli zpo­čátku velmi bojovní, v pat­nác­tém sto­letí ovlá­dali téměř celé dnešní jižní Mexiko, avšak postu­pem času se usa­dili, věno­vali se obcho­do­vání a řeme­sl­nic­tví a jejich povahy se staly umírněnější.

Bohu­žel právě v této době byli napa­deni Špa­něly. Ztráta bojov­ného ducha Aztéky zahu­bila. Špa­něly při­jmuli jako přá­tele, ti však tou­žili jen po zlatě a Azté­kové je neza­jí­mali. V červ­nové noci roku 1520 však v krvi Aztéků vzpla­nula bojovná minu­lost předků a pod vede­ním bra­tra sesa­ze­ného krále Mon­te­zumy, Cuitla­hu­aca, Azté­kové Špa­něly vyhnali. Ani to však nepo­mohlo nadlouho, do roka byla Aztécká říše, pře­de­vším záslu­hou Her­nanda Cor­téze, dobyta. Sám Cor­téz se zde poz­ději stal mís­to­dr­ži­te­lem a země byla nazý­vána Novým Španělskem.

Aztécký roční kalen­dář zvaný Xiu­h­po­hu­alli obsa­ho­val plných 365 dní

Azté­kové byli země­dělci, pěs­to­vali rýži, bavlnu, banány, z koření pepř a vanilku. Pěs­to­vali též tabák. Aztécká kul­tura sou­vi­sela výlučně s nábo­žen­stvím. Azté­kové uctí­vali bohy, které spo­jo­vali s pro ně nevy­svět­li­tel­nými pří­rod­ními udá­lostmi. Podle jejich myto­lo­gie bohové oži­vo­vali Slunce svou krví, a tak lidé by jej měli násle­do­vat, proto lid­ské oběti byly pro staré aztécké nábo­žen­ství běžné. Azté­kové sta­věli vysoké chrámy, které právě svou ohro­mu­jící veli­kostí musel pře­vy­šo­vat všechny ostatní budovy. Mezi nej­zná­mější aztécké bohy patří beze­sporu Hui­t­zi­lo­po­chtli, bůh války, či Que­t­zal­coatl, Ope­řený had. Azté­kové však kromě nábo­žen­ských sta­veb budo­vali i vodo­vody, mosty, kanály. Pověstné je město, v němž síd­lil Mon­te­zuma. Bylo posta­veno upro­střed veli­kého jezera a obehnáno vyso­kými a pev­nými hradbami z cihel. Vstup byl umož­něn pouze po třech hrá­zích, které byly spo­jeny pada­cími mosty.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version