Barbarské říše

V této kapi­tole se budeme krátce věno­vat bar­bar­ským říším, tedy říším exis­tu­jí­cím nedlouho po pádu zápa­do­řím­ské říše, pře­vážně v 6. až 7. sto­letí po Kristu. Tyto státní útvary byly tvo­řeny zejména ger­mán­skými kmeny.

Ostrogótská říše (493 – 555)

 • Medailon Theodorika I. Gótského (ze sbírky Victora Emmanuela III. v Římě )

  Medai­lon The­o­do­rika I. Gót­ského (ze sbírky Vic­tora Emma­nu­ela III. v Římě )

  původní sídla u Čer­ného moře a na Krymu zni­čena Huny, v jejichž pod­dan­ství se poté ocitli

 • ustou­pili do Pano­nie a na Balkán
 • král The­o­do­rich vytvo­řil moc­nou říši, úspěšně dokonce bojo­val s Byzancí, poté se oto­čil na západ a pora­zil Odo­akara (tím ovládl Itá­lii) – Ostro­góti zde vytvo­řili novou říši s cen­t­rem v Ravenně
 • úto­čil na ně byzant­ský císař Jus­ti­nián, stří­davé úspě­chy na obou stranách
 • zlom při­chází po drti­vých poráž­kách Ostro­gótů v bitvách u Busty (552) a u Vesuvu (553), po kte­rých se říše roz­padla a ovládla ji Byzant­ská říše (roku 555 se Byzan­tin­cům vzdala poslední ostro­gót­ská pevnost)

Langobardská říše (568 – 774)

 • původní sídla na dol­ním Labi, v pátém sto­letí posun na jih, pro­šli Čechami a Mora­vou (boje s Heruly a Gepidy)
 • v 6. sto­letí ovládli vět­šinu Itá­lie (pora­zili Byzan­tince), vytvo­řili zde království
 • sply­nuli s míst­ním oby­va­tel­stvem (nazývá se po nich kraj v Itá­lii – Lombardie)
 • roku 774 dobyl říši Lan­go­bardů fran­ský král Karel Veliký

Vizigótská říše (507 – 711)

 • po nájezdu Hunů posun z území dneš­ního Rumun­ska do Řecka a Itálie
 • v roce 410 dobyli Řím
 • pokou­šeli se zalo­žit stát v jiho­zá­padní Fran­cii (s cen­t­rem v Tou­louse – Tolosán­ská říše)
 • pod tla­kem Franků (Chlod­vík) pro­nikli až na Pyre­nej­ský polo­ostrov (tzv. Tole­dán­ská říše – s cen­t­rem v Toledu), od roku 507 mají Vizi­góti državy pouze v Hispá­nii s výjim­kou jihofranc­kého okolí města Narbonne
 • v 8. sto­letí pora­ženi Araby a Berbery

Vandalská říše (429 – 534)

 • postu­po­vali z Jud­ska do oblasti mezi Odrou a Vis­lou, pak na západ do Galie a Hispá­nie (sídlo v Anda­lusii – název od Vandalusie)
 • roku 429 zalo­žili v severní Africe nezá­vislé krá­lov­ství s cen­t­rem v Kar­tágu (dnešní Tunis)
 • měli kon­flikty s Římem (pro­vin­cie Africa), dobyli Sicí­lii a Korsiku
 • za krále Gei­se­ri­cha roku 455 vyple­nili Řím (odtud dnešní význam slova vandalové)
 • jejich říše roz­kvé­tala a pro­spe­ro­vala, oby­va­telé se romanizovali
 • bojo­vali s Byzancí (za císaře Jus­ti­ni­ána byla říše Van­dalů dobyta voje­vůd­cem Beli­sa­rem – 534)

Burgundská říše (443 – 534)

 • z území dneš­ního Dán­ska se pře­su­nuli k Visle a do Pobaltí, dále na západ, po nájezdu Hunů ustou­pili na jih do jiho­vý­chodní Fran­cie (sou­částí Galie)
 • kolem roku 500 byli pora­ženi franc­kým krá­lem Chlod­ví­kem a v mezi­dobí mezi roky 530–534 byla Bur­gund­ská říše Chlod­ví­ko­vými syny při­po­jena k Francké říši

Anglosaská říše

 • v polo­vině 5. sto­letí pří­chod seve­ro­ger­mán­ských kmenů Anglů, Sasů a Jutů na brit­ské ostrovy
 • během 6. sto­letí vzniklo na území původ­ních Keltů sedm ang­lo­sas­kých krá­lov­ství (nej­zná­mější Wes­sex, Mer­cie, Northrumbrie)
 • byla roz­dro­bena do počátku 9. sto­letí; od 8. sto­letí nájezdy nor­ských a dán­ských Vikingů (první zmínka je vypá­lení kláš­tera v Lin­dis­farne roku 793), pokra­čují války s vikingskými nájezd­níky, ang­lo­sas­kou domi­nanci na ost­ro­vech ukon­čila až invaze nor­mand­ského vévody Viléma Doby­va­tele a pře­de­vším klí­čová bitva u Has­tings proti králi Haroldu II. Godwinsso­novi roku 1066
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version