Baroko, manýrismus

Koncem 16. století se v Itálii zrodil nový umělecký sloh zvaný baroko. Ten se začal postupně šířit po Evropě, aby v druhé polovině 17. století převzal vládu nad dřívější renesancí. Původní význam slova baroko měl pejorativní nádech – portugalské slovo barocco či španělské barueco znamená nepravidelně tvarovanou perlu (verrueca). Termín baroko jako označení uměleckého slohu se začal užívat až později v 18. století.

Baroko bylo politicky spojeno s procesem protireformace a s budováním panovnického absolutismu ve většině Evropy. Střet katolicismu a protestantismu se odehrál během třicetileté války a katolicismus byl upevňován právě barokním uměním.

Typickými znaky baroka je okázalost, velkolepost, bohatství forem, dramatičnost, pohyb a energie. Důraz se dává na kontrasty, hru světel a stínů. V baroku rozlišujeme radikální baroko a klasicizující baroko. Můžeme pozorovat témata jako například zázračná zjevení, blaženost či mučednické smrti svatých. Baroko je posledním nejrozšířenějším uměleckým stylem celé Evropy.

Baroko vyjadřuje citovost, povznesenost k Bohu, směřování na věčnost.

Palác španělského krále, Escorial.

Palác španělského krále, Escorial.

Architektura

V architektuře baroko dělíme na dvě linie. První je klasicizující baroko, které navazuje na renesanci a později přechází do klasicismu (na konci 18. stol.). Druhou linií je dynamické baroko, které vyjadřuje pohyb, deformaci přímých linií, odpoutává se od renesance a antiky (např. Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze).

Půdorysem staveb byla elipsa nebo průniky elips. Častým architektonickým prvkem baroka je také kopule. Barokní stavby bývají masivní, monumentální a symetrické. Průčelí bylo zdobeno pilíři, polosloupy (pilastry), sochami v nadživotní velikosti (andílci, atlanti podpírající balkóny a okna). Byl hojně využíván mramor (zejména na italské půdě) a napodobeniny mramoru, časté bylo zlacení a štukatérská výzdoba. Ačkoliv nejčastějšími stavbami byly stavby církevní, budovány byly také zámky, paláce a ostatní světské stavby.

Mezi Evropské barokní stavitele řadíme především Itala Gianlorenza Berniniho, kterého můžeme považovat za duchovního otce radikálního barokní stylu. Bernini vytvořil kolonádu před bazilikou sv. Petra ve Vatikáně. Četné barokní stavby se nacházejí též ve Drážďanech, v Berlíně, v Ruském Petrohradě a též v Londýně (katedrála sv. Pavla, kterou po velkém požáru Londýna znovu postavil Christopher Wren.) Tato katedrála měla veliké štěstí, protože ještě před požárem Wren připravoval její rekonstrukci, a proto měl po požáru k dispozici dostatek materiálů na její znovupostavení.

Mezi nejznámější barokní stavitele u nás patří otec a syn Dientzenhoferové – otec Kryštof (chrám sv. Mikuláše na Malé Straně) a syn Kilián Ignác (dostavba chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, přestavba kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, Michnův letohrádek později zvaný Vila Amerika, kostel sv. Mikuláše v Karlových Varech a mnohé další) či Jan Blažej Santini-Aichel (poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory).

Dalším známým barokním stavitelem na našem území byl Carlo Lurago, který začal stavět Klementinum a v neposlední řadě rovněž Giovanni Santini (barokní gotika). Z českých architektů jmenujme například Františka Maximiliána Kaňku, který dokončoval Klementinum a Černínský palác. V Rakousku Fischer z Erlachu, architekt zámku Schönbrunn a kostelu sv. Karla Boromejského ve Vídni.

Na našem území se nachází velké množství barokních památek, jiné byly barokizovány. Jmenujme například:

  • Giovanni Maria Filippi – kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi
  • Giovanni Santini – kostel sv. Jana Nepomuckého v Zelené hoře
  • Carlo Lurago – kostel sv. Ignáce a sv. Františka Xaverského s jezuitskou kolejí v Březnici
  • Andrea Spezza – Valdštejnský palác v Praze
  • Kryštof a Kilián Ingnác Dientzenhoferové – chrám sv. Mikuláše v Praze
Monumentální výzdoba kostela, Litva.

Monumentální výzdoba kostela, Litva.

Malířství

Barokní malířství se odvíjí od díla italského mistra Caravaggia, který ukončil éru slunné renesance svými často ponurými a naturalistickými obrazy s náboženskou tématikou. Ve tvorbě dalších barokních malířů se také hojně vyskytují církevní a biblické motivy, objevují se však také stylizované krajiny či lovecké scény. Z dalších předních malířů jmenujme alespoň slavného Rembrandta van Rijna (Klanění pastýřů), Petra Pavla Rubense (Nanebevzetí Panny Marie) či Diega Velásqueze (Las Meninas).

V barokním malířství byly nejčastěji zastoupeny fresky (nástěnné malby) a v obrazech technika šerosvitu (hra světel a barev). Náměty se vybíraly většinou z náboženství nebo z mytologie, malovaly se též portréty či krajinomalby; postavy vyjadřují duševní hnutí, city a rozporuplnost doby.

Představitelé českého barokního malířství jsou Karel Škréta (oltářní obrazy a portréty), Václav Hollar (rytiny – pohledy na Prahu), Petr Brandl (oltářní obrazy – v Manětíně, chrámu sv. Víta, Kuksu…), Jan Kupecký (světoznámý portrétista), Václav Vavřinec Reiner (autor fresek) a Norbert Grund (krajinomalba). Ve světě mezi nejslavnější barokní malíře patří Velasquez (Šp., zpodobňoval královskou rodinu Filipa II.), Murillo, Tizian, Tintoretto, Rubens, Rembrandt a Velmelr van Delft.

Dvorní dámy od Diega Velázqueze.

Dvorní dámy od Diega Velázqueze.

Rembrandtův autoportét.

Rembrandtův autoportét.

Hudba

V hudbě převládla melodie podporovaná harmonií, dříve vedoucí lidský hlas (polyfonie) ustupoval k harmonii s instrumentální složkou. Mezi nejznámější barokní hudebníky patří zejména italský skladatel Claudio Monteverdi (1567 – 1643), který reprezentuje výše popisovaný přechod.

Literatura

V literatuře se setkáváme s okrasným jazykem plným metafor, bohatých adjektiv a obsahových oklik; v ději pak sledujeme napětí, boj, pohyb, dramatické zápletky, kontrast a překvapení, „hororové scény“, hluboká citová pohnutí a smysl pro nadpřirozené síly. (např. anglický básník John Milton – Ráj ztracený, Ráj získaný.)

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht