Druhá republika

Dru­hou repub­li­kou ozna­ču­jeme období od kon­fe­rence v Mni­chově 29. září 1938 do 14. – 15. března 1939. Není bez zají­ma­vosti, že již necelý měsíc po Mni­chovu, 21. října 1938, Hit­ler vydal taj­nou směr­nici o likvi­daci Rest–Tschechei (zbytku Česka).

Důsledky Mnichova

 • ztráta oby­va­tel­stva (zhruba 5 000 000 – z toho 1 250 000 Čechů)
 • ztráty eko­no­mické (prů­mysl sklář­ský, tex­tilní, papí­ren­ský; černé uhlí (tře­tina), 99% hně­dého uhlí)
 • naru­šení komu­ni­kač­ního sys­tému (želez­nice)
 • ztráty hor a pev­ností i s výzbrojí (po vzoru Magi­no­tovy linie)
 • pohra­ničí roz­dě­leno do pěti pásem, sta­no­veny ter­míny pře­dání Něm­cům (do 10. 10. 1938)
 • poža­davky:
  • Pol­sko (zís­kalo Těšín­sko, Oravu a Spiš)
  • Maďar­sko (zís­kalo jih Slo­ven­ska až ke Koši­cím, jih Pod­kar­pat­ské Ukrajiny)
 • územní ztráty potvr­zeny Vídeň­skou arbit­ráží (2. 11. 1938) – Ribbentrop
 • nové hra­nice ústně slí­bil garan­to­vat západ i Německo
Po abdikaci Edvarda Beneše byl prezidentem ČSR zvolen Emil Hácha

Po abdi­kaci Edvarda Beneše byl pre­zi­den­tem ČSR zvo­len Emil Hácha

 • 5. 10. 1938 abdi­ko­val Edvard Beneš, ode­šel do emi­grace (Ang­lie, USA)
 • 30. 11. 1938 zvo­len pre­zi­den­tem JUDr. Emil Hácha (před­seda nej­vyš­šího správ­ního soudu) – jediný kandidát
 • v čele vlády agrár­ník Rudolf Beran

stá­to­právní změny:

 • 6. 10. vyhlá­šena auto­no­mie Slo­ven­ska, poz­ději i Pod­kar­pat­ské Rusi
 • => Česko – Slo­ven­ská republika
 • změny v sys­tému poli­tic­kých stran 
  • naru­šení demokracie
  • strana NJ (národní jednoty) 
   • vládní strana (vůdčí osob­nost: R. Beran)
   • spo­jení agrár­níci, lidovci, národní sjed­no­cení, pra­vice národ­ních socialistů
  • národní strana práce 
   • „opo­zice“ (vůdčí osob­nost: Ant. Hampl)
   • spo­jení soci­ální demo­kra­cie a národ­ních socialistů
  • komu­nis­tická strana pře­šla do ile­ga­lity (zaká­zána)
 • zave­dena cenzura
 • XII. 1938 – vydán zmoc­ňo­vací zákon 
  • ome­zení pra­vo­moci par­la­mentu ve pro­spěch vlády a prezidenta
  • vláda a pre­zi­dent mohou při­jí­mat, měnit a rušit zákony (včetně ústavy)
 • zahra­niční poli­tika vedena sna­hou zalí­bit se Německu a tím se zachránit
 • ČSR vystou­pilo ze SN, vypo­vě­dělo staré spo­je­necké smlouvy, sní­žilo stav armády, vydá­valo pro­ti­ži­dov­ské zákony
 • od začátku roku 1939 bylo již jasné, že Čes­ko­slo­ven­sko nic nezachrání

Hodnocení „druhé republiky“

 • roz­po­ru­plné
 • dochází k úpadku demo­kra­cie, k faši­zaci, pro­ně­mecké politice
 • snaha pře­žít, udr­žet se
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version