Evropští panovníci ve 2. polovině 19. století

Pře­hled evrop­ských panov­níků v druhé polo­vině 19. století

Pozn.: Ve Špa­něl­sku vládl v letech 1868–1870 regent F. Serrano y Domín­guez. Ama­deus I. (ze savoj­ské dynastie) vládl jako špa­něl­ský král 1870–73.

Fran­ti­šek Josef I. a Vik­to­rie byli jedi­nými panov­níky, kteří vládli po celou dru­hou polo­vinu deva­te­nác­tého století

Bel­gie (dynastie Sasko-Kobuj­sko-Gothaj­ská):

 1. Leo­pold I. (1831 – 65)
 2. Leo­pold II. (1865 – 1909)

Bul­har­sko (nové auto­nomní knížectví):

 1. Ale­xandr I. Batenber­ský (1879 – 86)
 2. Fer­di­nand I. Kobur­ský (1887 – 1918)

Dán­sko (Oldenbur­gové):

 1. Fre­de­rik VII. (1848 – 63)
 2. Kris­tián IX. (1863 – 1906)

Nizo­zemí (dynastie Oranž­sko – Nassavská):

 1. Vilém III. (1849 – 90)
 2. Vile­mína I. (1890 – 1948)

Por­tu­gal­sko (dynastie (Braganza-)Sasko-Kobursko-Gothajská):

 1. Fer­di­nand II. (1837 – 53)
 2. Petr V. (1853 – 61)
 3. Lud­vík I. (1861 – 89)
 4. Karel I. (1889 – 1908)

Řecko (nové Řecké království):

 1. Ota I. (1832 – 62) (z rodu Wittelsbachů)
 2. Jiří I. (1863 – 1913) (z rodu Glücksburgů)

Sicí­lie (Bour­boni):

 1. Fer­di­nand II. (1830–59)
 2. Fran­ti­šek II. (1859–60)

Srbsko (od 1882 na Osma­nech nezá­vislé království):

 1. Ale­xandr Karad­jor­d­je­vič (1842–58)
 2. Niloš Obre­no­vič (1858–60)
 3. Michal Obre­no­vič (1860–68)
 4. Milan Obre­no­vič (1868–1882 kníže, 1882–89 král)
 5. Ale­xandr Obre­no­vič (1889–1903 král)

Švéd­sko (Ber­nado­t­tové):

 1. Oskar I. (1844–59)
 2. Karel XV. (1859–72)
 3. Oskar II. (1872–1907)

Doporučená literatura

 • Hon­zák, F. – Pečeňka, M. – Stell­ner, F. – Vlč­ková, J.: Evropa v pro­mě­nách sta­letí. Nakla­da­tel­ství Libri, Praha 1997.
 • Čor­nej, P. – Kučera, J. P. – Vaní­ček, V. a kol.: Evropa králů a císařů. Ivo Železný, Praha 1997.
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht