Karibská krize

 • Fidel Castro (*1926) proslul kromě jiného svými několikahodinovými projevy

  Fidel Castro (*1926) pro­slul kromě jiného svými něko­li­ka­ho­di­no­vými projevy

  1. ledna 1959 došlo k pře­vratu na Kubě

  • svr­žena „Batis­tova dik­ta­tura“ (od roku 1952, kdy F. Batista pro­vedl vojen­ský puč a zmoc­nil se vlády)
  • nastala Kubán­ská revo­luce, v níž zví­tě­zil Fidel Castro (dříve věz­něn, poté v exilu)
  • spo­lečně s Fide­lem Castrem bojo­val také
   Ernesto „Che“ Gue­vara [Čege­vara] a bratr Raúl Castro
   • Gue­vara následně ode­šel bojo­vat  do Latin­ské Ameriky
    (1967 popra­ven v Bolívii)
 • na Kubě vznikl komu­nis­tický pro­so­vět­ský režim, který pře­žívá dodnes
 • do Ame­riky ode­šla spousta emi­grantů, pře­de­vším z vyš­ších kruhů (pod­ni­ka­telé, obchodníci)
 • ame­rické pod­niky (pře­vážně těžební spo­leč­nosti a cuk­ro­vary) byly zná­rod­něny – to vyvo­lalo neli­bost USA a následné pře­ru­šení diplo­ma­tic­kých styků (leden 1961)
 • kubán­ští emi­granti pod­po­ro­vaní Spo­je­nými státy se vylo­dili v zátoce Playa Giron („zátoka sviní“) s cílem svrh­nout Castra 
  • počí­tali ale s tím, že se k nim Kubánci při­dají a budou bojo­vat proti Castrovi
  • tak se však nestalo a celá invaze byla zničena
  • Kuba následně vydala Ame­rice tisíc zajatců, Ame­rika dala odškod­nění 53 mili­onů dolarů
 • Sovět­ský svaz budo­val na Kubě rampy k odpalu raket, ke Kubě se blíží ruské lodě, ponorky => další nebez­pečí jader­ného kon­fliktu kvůli stá­va­jící blo­kádě ame­ric­kým vojskem
 • krize byla nako­nec zažeh­nána jed­ná­ním mezi ame­ric­kým pre­zi­den­tem Johnem F. Ken­ne­dym a sovět­ským pre­zi­den­tem Niki­tou S. Chruščovem 
  • Sovět­ský svaz se stáhl – demon­to­val rakety, Spo­jené státy musely stáh­nout své rakety z Turecka
  • USA zru­šily námořní blo­kádu ost­rova, zavá­zaly se nepod­nik­nout přímý útok proti Kubě

 

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version