Košický vládní program

 • Po zkušenosti se západními spojenci z Mnichova 1938 se prezident Beneš během druhé světové války rozhodl orientovat se na východ

  Po zku­še­nosti se západ­ními spo­jenci z Mni­chova 1938 se pre­zi­dent Beneš během druhé svě­tové války roz­hodl zamě­řit poli­tiku Čes­ko­slo­ven­ska na východ

  pro­gra­mový doku­ment, který určo­val zásady budoucí poli­tiky s cílem pře­ko­nat hos­po­dář­ské roz­díly mezi Čes­kem a Slovenskem

 • pode­psán již v březnu 1945 v Moskvě, v plat­nost vyšel na slav­nost­ním zase­dání čs. vlády a SNR 5. dubna 1945 v Koši­cích.
 • opus­tit čecho­slo­va­kis­mus, Češi a Slo­váci = dva národy 
  • dovr­šeno až 1968 (vznik fede­race – ČSSR)
 • obnova hos­po­dář­ství (pomoc orga­ni­zace vzniklé při OSN) 
  • UNRRA (hos­po­dář­ská pomoc zemím po válce)
 • zahra­ničně poli­tická ori­en­tace po válce na SSSR
 • před­stava, že ČSR bude „mos­tem“ mezi Výcho­dem a Západem
 • kon­fis­kace majetku zrádců, Němců a Maďarů
 • potres­tání váleč­ných zločinců 
  • čer­ven 1945 – pre­zi­dent­ské dekrety (K. H. Frank – nej­více souzen)
  • před soud se dostal i Hácha (ztráta rozumu)
 • odsun Němců (zpo­čátku „divoký odsun“) – z ČSR ode­šlo dva a půl mili­onu Němců
 • 24. (28.) 10. 1945 
  • vydány Bene­šovy dekrety o zná­rod­nění klí­čo­vého prů­myslu, bank a pojišťoven
  • na pod­zim bylo vše potvr­zeno pro­za­tím­ním Národ­ním shromážděním
 • v květnu 1946 se konaly první pová­lečné volby – poslední plu­ra­litní volby (České země) 
  • zví­tě­zila Komu­nis­tická strana (KS) – 40% hlasů
  • Národní Soci­a­listé 23%
  • Lidová strana 20%
  • Soci­ální demo­kra­cie 15%
  • na Slo­ven­sku – Demo­kra­tická strana 60% hlasů
 • před­seda vlády: Kle­ment Got­twald (před ním Zde­něk Fierlinger)
 • komu­nisté zís­kali devět minis­ter­stev, soci­ální demo­kraté tři minis­ter­stva, ostatní strany po čtyřech minis­ter­ských křeslech
 • dva nestra­níci (Jan Masa­ryk, Lud­vík Svoboda)
 • pro­gram vlády: „dvou­letka“ (1948 měly být další volby)
 • byla při­jata ústava
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version