Kultura raného středověku

V průběhu 6. – 12. století v Evropě působil vliv tří kultur:

 1. islámská kultura
  • Pyrenejský poloostrov s centry v Cordóbě a Seville; vých. středomoří
 1. byzantská a slovanská kultura
  • Cařihrad (dnešní Istanbul) a oblast jihovýchodní, východní a střední Evropy
 1. románská kultura
  •  Oblast dnešní Francie a Německa, část střední Evropy

 

Románská kultura

Název románská kultura má svůj původ ve slově  Roma, tj. Řím.  Románská kultura tak navazuje a napodobuje kulturu starověkého Říma, vznikla v Itálii na počátku 11. století a rozšířila se do Evropy nezasažené jinými kulturami. Románský sloh navazoval na předrománské umění představovaného karolínskou a otonskou renesancí; karolínská renesance se odehrávala na dvoře Karla Velikého (falc v Cáchách, plán kláštera v St. Gallen) a otonská renesance měla centrum v Německu v 10. století a byla více zaměřena na Byzanc (kostel sv. Cyriaka v Gernrode). Samotný románský sloh se datuje do 11. až 12. století, v Českých zemích se rozvíjel až do poloviny 13. století.

Při klášterech a biskupstvích vznikaly školy určené pro šlechtice, budoucí duchovní, církev se stala nositelem vzdělanosti. Univerzálním jazykem vzdělanců byla latina. Při klášterech působila tzv. skriptoria (dílny, kde se opisovaly knihy – nejprve s náboženským tématem, později i antická díla).

 

Knižní iluminace.

 

Písemné památky

 • legendy – vypráví o životě, zázracích a smrti světců; často měly legendy edukační charakter
  • panonské (o životě Konstantina a Metoděje)
  • o sv. Václavovi a sv. Ludmile
 • anály (letopisy, z latinského annus = rok) – chronologické zápisy rok po roce
 • kroniky (12. století) – popisuje historické události v širších souvislostech
  • Kosmova kronika česká
  • Kronika Franků (Řehoř z Tours)
  • Kronika Anglů (Beda Ctihodný)
  • Kronika Nestorova aneb pověst dávných časů
 • eposy – popisují hrdinské činy historických osobností
  • Alexandreida (o Alexandru Makedonském „Velikém“)

Malířství

V malířství  vznikaly iluminace, miniatury, psaly se ozdobné iniciály a tvořily se fresky (nástěnné malby – malovalo se do čerstvé omítky (it. fresco = čerstvý)). Nástěnné malby byly určeny pro prostý lid, který neuměl číst a znovu sloužil jako edukační prostředek (malba ve francouzské kostele St. Savin-sur-Gartempe). V Itálii byl silný vliv byzantského umění a uplatnila se desková malba (Pisa, Lucca).

Zobrazení Krista v mandorle bylo velmi populární.

Románská architektura

V době vzepětí křesťanské ideje (po roce 1000) vznikla stavební horečka související s rozmachem klášterního života. Ze střediska nové kultury (clune = jihofrancouzský klášter) vyšlo, že „svět ze sebe setřásá hadry, aby se oděl bílým hávem kostelů“.

Románská architektura je příznačným uměleckým výrazem doby. Uplatnila půlkruhovou valenou či křížovou klenbu a kopuli (tyto prvky umožnily stabilitu smělých stavebních konstrukcí). Půdorys chrámů bývá ve tvaru kříže, s oltářem, pod nímž je krypta. Střídaly se různé zdobené sloupy či pilíře, okna byla malá, nahoře zakončená půlkruhem.

Sdružené románské okno

Světové památky románského slohu

 • šikmá věž a dóm v Pise
 • chrám ve Florencii
 • chrámy v Pávii, Modeně, Miláně
 • chrám sv. Marka v Benátkách
 • chrámy v jižní Francii
 • chrámy v Německém Porýní (Kolín, Worms, Mohuč, Špír, Trevír)
 • rotunda opatství ve Fontenay

 

České památky románského slohu

 • chrám ve Staré Boleslavi
 • kostel v Doksanech, Milevsku
 • rotunda sv. Jiří na Řípu
 • rotunda sv. Martina na Vyšehradě
 • bazilika sv. Jiří na Pražském hradě
 • rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě (nástěnné malby zachycující rodokmen Přemyslovců

 

Rotunda sv. Jiří na Řípě (rotunda je kaple s kruhovitým půdorysem)

Tvrze či románské hrady měly pevné zdi a masivní věž (zde byl byt rodiny hradního pána a jeho nejbližších sluhů); byly opevněny i k ochraně poddaných v době válek. Z veřejných staveb známe např. mosty (Avignon), radnice však jen výjimečně.

Sochařství

V Itálii se nikdy neopustilo od antických vzorů, příklady románských soch najdeme v katedrále v  Pise (Pisano), ve Francii pak v oblastech Burgundska a Languedocu.

© 1997 - 2022, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version