Mayové

Říše Mayů se roz­pro­stí­rala na polo­ostrově Yuca­tán na území dneš­ních států Gua­te­mala, Belize, části Mexika a Hondu­rasu. První kul­turní známky se nesou až z doby 7000 před Kris­tem, ale počá­tek mayské kul­tury datu­jeme do období od 2000 (2500) do 1000 před Kris­tem. První měst­ské státy zde vzni­kají na pře­lomu našeho leto­počtu. Další mayské dějiny dělíme do období Kla­sické (Staré) říše (300 před Kris­tem – 900 po Kristu) a Nové (Postkla­sické) říše (10. – 17. století).

Klasická (Stará) říše (4. – 10. století)

Mayská pyramida zvaná El Castillo v Chichén Itzá

Mayská pyra­mida zvaná El Cas­tillo v Chi­chén Itzá

250 – 600 (900) Rané kla­sické období Mayské civi­li­zace pro­bí­halo již od polo­viny 3. sto­letí, končí na konci 6. sto­letí n.l. Pře­ží­vala zde ještě rodová spo­leč­nost (se zbytky otro­kář­ství). Pro­bí­hal umě­lecký a inte­lek­tu­ální roz­voj Mayů, ti uží­vali obráz­ko­vého písma, vzty­čo­vali kamenné desky (stély), ast­ro­no­mové roz­ví­jeli své pokro­čilé mate­ma­tické schop­nosti (počí­tali ve dva­cít­kové sou­stavě), měli doko­nalý přesný kalen­dář. May­ové však neznali železo, v země­děl­ství pou­ží­vali žďá­ření. Pla­tili kaka­o­vými boby.

V 7. sto­letí pro­ží­vala Mayská civi­li­zace svůj vrchol. Exis­tují známky inten­ziv­ního země­děl­ství, pro­pra­co­va­ných zavla­žo­va­cích tech­nik, staví se sil­nice a vodo­vody. Nastává roz­květ měst, řeme­sel i umění a vědy. Od devá­tého sto­letí však v sou­vis­losti se soci­ál­ními nepo­koji a vpádu Tol­téků nastává postupný úpa­dek Mayské společnosti.

Postklasické (Nová) říše (11(9.). – 17(16.). století)

Počát­kem 13. sto­letí May­ové opouš­tějí svoje hlavní město Chi­chén Itzá a zaklá­dají v Maya­pánu nové. Poz­ději však nastalo období čet­ných bojů, občan­ských válek. To vedlo k soci­ál­ním nepo­ko­jům, které vedlo až ke zni­čení Maya­pánu při rol­nic­kém povstání v polo­vině 15. sto­letí. Od té doby Mayská civi­li­zace spěla k úpadku až k pří­chodu Španělů.

May­ové sta­věli stup­ňo­vité pyra­midy, na jejichž vrcholu stál chrám. Sta­věli také paláce šlechty a kněží, sta­di­ony, kde se hráli míčové hry. Znali vodo­vod, sta­věli sil­nice, zdo­bili se zla­tými šperky. Mayskou inte­li­gencí byli kněží, ast­ro­no­mové, mate­ma­tici, písaři, správci, poz­ději i poli­ti­kové. May­ové uctí­vali mnoho bohů (kuku­řice, deště, větru, …), v jejichž čele stál stvo­ři­tel světa Hunab Chu (Itzamna).

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht