Osvícenství

John Locke (29. 8. 1632 – 28. 10. 1704)

John Locke (29. 8. 1632 – 28. 10. 1704)

Osví­cen­ství je filo­zo­fické, kul­turní, ale také poli­tické a hos­po­dář­ské hnutí osm­nác­tého sto­letí. Vychází z pře­svěd­čení, že člo­věk by se měl řídit spíše vlast­ním rozu­mem nežli vírou (upřed­nost­ňuje víru v lid­ský rozum). Nevidí smysl lid­ského života pouze v posmrtné spáse, jak tomu bylo dříve, ale také v důstoj­ném životě na Zemi.

Osví­cen­ství vzniklo v Ang­lii, Fran­cii a Nizo­zemí a po celé Evropě se postupně roz­ší­řilo pře­vážně ve druhé polo­vině 18. sto­letí. Význam­nými před­sta­vi­teli této doby jsou filo­zo­fové jako napří­klad Ang­li­čan John Locke, který vyslo­vil myš­lenku, že veš­kerá moc nepo­chází od Boha, ale z lidu. Sta­no­vil také při­ro­zená práva člo­věka, mezi něž řadil svo­bodu nábo­žen­ského vyznání či svo­bodu vytvá­ření sou­kro­mého vlast­nic­tví. Z fran­couz­ských před­sta­vi­telů Osví­cen­ství jme­nujme ale­spoň Vol­taire, filo­zofa a ency­klo­pe­distu Denise Dide­rota či fran­couz­ského (naro­zen v Ženevě) mys­li­tele a také ency­klo­pe­distu Jeana Jacka Rousseaua.

Carl von Linné (1707 – 1778) zalo­žil bota­nic­kou a zoo­lo­gic­kou sys­te­ma­tic­kou nomenklaturu

Osví­cen­ství je spjato s pokro­kem v oblasti pří­rod­ních běd. Při zkou­mání se bada­telé a vědci opí­rali o zku­še­nost (empi­rii). Fran­couz­ský che­mik Anto­ine Lavo­i­sier utří­dil che­mické prvky, Švéd Carl Linné polo­žil základy sou­čas­ného způ­sobu dělení rost­linné říše, první gal­va­nický člá­nek sestro­jil Ital Luigi Gal­vani, první elek­tric­kou bate­rii Ital Alessan­dro Volta, zdo­ko­na­lený parní stroj sestro­jil Skot James Watt a první léta­jící stroj (papí­rový hor­ko­vzdušný balón) před­vedli v Paříži bratři Montgolfiérové.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version