Poslední fáze války (1945)

Od 17. čer­vence do 2. srpna 1945 se konala Postu­pim­ská kon­fe­rence (Potsdam u Ber­lína), na které se sešli zástupci vel­mocí. Byla to poslední kon­fe­rence Velké trojky – jed­na­teli byli J. V. Sta­lin (SSSR), H. Tru­man (USA) a W. Chru­chill (UK), poz­ději nahra­zený novým labou­ris­tic­kým pre­mi­é­rem C. Att­leem (UK).

Hlav­ním téma­tem bylo Německu – nava­zo­valo se na jed­nání v Jaltě. Německo bylo roz­dě­leno na 3 + 1 zónu – stejně roz­dě­len i Ber­lín –  a byla utvo­řena spo­je­necká kon­t­rolní rada. Plán úpl­ného roz­dě­lení Německa byl zamít­nut, Německo mělo být obno­veno jako demo­kra­tický a míru­mi­lovný stát. Byl při­jat pro­gram „čtyř D“:

  • dena­ci­fi­kace (+ potres­tání váleč­ných zlo­činců; SS a Gestapo ozna­čeny za zlo­či­necké organizace)
  • demi­li­ta­ri­zace (ome­zení, odzbrojení)
  • demo­no­po­li­zace (roz­bití mono­polů, která pomohly Hit­le­rovi k moci)
  • demo­kra­ti­zace

Jed­nalo se též o hra­ni­cích Německa a o odsunu němec­kého oby­va­tel­stva z Čes­ko­slo­ven­ska a Polska.

Vznikla rada minis­trů zahra­nič­ních věcí, která měla při­pra­vit mírové smlouvy s pora­že­nými zeměmi. Mírové smlouvy s Itá­lií, Rumun­skem, Bul­har­skem, Fin­skem a Maďar­skem byly pode­psány v Paříži.

Porážka Japonska

Atomový hřib po výbuchu bomby v Nagasaki dosáhl výšky 18 kilometrů

Ato­mový hřib po výbuchu bomby v Naga­saki dosáhl výšky 18 kilometrů

Od oka­mžiku zvratu ve válce zatla­čo­valy Spo­jené státy Japon­sko stále více a více – hovo­říme o tzv. „sko­cích z ost­rova na ost­rov“. 8. srpna 1945, přesně tři měsíce po skon­čení války v Evropě podle dohody vyhlá­sil Sovět­ský svaz válku Japon­sku. O den poz­ději již Rudá armáda ope­ruje na území jižní Číny a v Koreji.

Mezi­tím pro­běhl v USA úspěšný pokus s ato­mo­vou bom­bou (odzkou­šena v Los Ala­mos ve státě Nové Mexiko). Její vývoj v rámci přísně taj­ného pro­jektu s kódo­vým ozna­če­ním Manhat­tan vedl Ame­ri­čan němec­kého původu J. R. Oppe­nhai­mer. Po tomto pokusu byla pozice Spo­je­ných států ještě silnější.

6. srpna 1945 sho­dil bom­bar­dér B‑29 první ato­mo­vou bombu na japon­ské město Hiro­šima. Bomba bývá fami­li­érně ozna­čo­vána jako „Little Boy [1]“. V důsledku této exploze zemřelo asi 200 tisíc lidí + mnoho dal­ších neslo následky až do konce pade­sá­tých let dva­cá­tého sto­letí. O tři dny poz­ději, 9. srpna 1945, byla svr­žena druhá ato­mová bomba na japon­ské město Naga­saki. Její kódové jméno bylo „Fat Man [2]“. Na následky exploze této bomby zemřelo 80 tisíc lidí.

Přesto japon­ští fana­tičtí důstoj­níci (i po těchto kata­stro­fách) odmí­tali kapi­tu­lo­vat. Ochotu kapi­tu­lo­vat ozná­mil japon­ský císař 14. srpna, ale pode­psána byla ještě po dal­ších bojích 2. září 1945 na ame­rické lodi Mis­souri v Tokij­ském zálivu. Kapi­tu­lace Japon­ska zna­me­nala defi­ni­tivní konec druhé svě­tové války.

 


[1] V pře­kladu doslova Malý chlapec

[2] V pře­kladu doslova Tlustý muž

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version