Slovensko a Slovenské národní povstání

 • Slo­ven­sko bylo ozna­čo­váno jako „far­ská republika“
 • byl zde kle­ro­fa­šis­tický režim
 • Slo­ven­sko bylo vazal­ským stá­tem Německa (toto posta­vení potvr­zo­vala i smlouva v Schutzvertrag)
 • zdání samo­stat­nosti, ale sku­teč­nost byla jiná
 • poprvé v ději­nách vznikl národní stát Slo­váků (pre­zi­dent Jozef Tiso, pre­miér Voj­těch Tuka, ministr vni­tra Alex Mach)
 • ústavu mělo podle ital­ského vzoru
 • zpo­čátku „výhody“: poli­tická kari­éra, Ari­zace majetku (zaba­vo­vání majetku Židům)
 • změna nastala roku 1941, kdy Slo­ven­sko vstou­pilo do války proti SSSR na straně Německa 
  • zhor­šení život­ních pod­mí­nek, slov. vojáci často pře­bí­hali do zajetí nebo začí­nali s par­ty­zán­ským bojem
  • padají iluze o samostatnosti
 • roku 1942 byl při­jat zákon o vystě­ho­vání Židů (do kon­cen­t­rač­ních táborů) – 70 000 Židů
 • do Slo­ven­ské vlády byli dosa­zo­váni Němci
 • vzniklo odbo­jové hnutí na Slo­ven­sku
 • v pro­sinci 1943 byla pode­psána tzv. vánoční dohoda – pode­pi­suje ji 5. ÚV KSS (hlavní před­sta­vi­telé: G. Husák, L. Novo­meský, K. Šmidke) a demo­kraté (J. Ursíny, J. Lettrich)
 • vytvá­řejí Slo­ven­skou národní radu (pří­prava ozbro­je­ného povstání a pře­vzetí moci) 
  • pře­sta­vuje poli­tické vedení odboje
  • vojen­ské velení odboje = nespo­ko­jení slo­ven­ští vojáci (J. Golian)
 • pří­prava povstání je spo­jo­vána s postu­pem sovět­ské armády
 • na Slo­ven­sko jsou posí­láni výsad­káři a zbraně ze SSSR (vzni­kají par­ty­zán­ské oddíly)
 • od 25. 8. 1944 par­ty­záni obsa­zují Lip­tov­ský Miku­láš, Martin
 • 29. 8. 1944 Němci začali se sou­hla­sem Slo­ven­ské vlády obsa­zo­vat Slovensko 
  • Golian vyzval armádu k odporu proti Němcům
 • par­ty­záni ovládli střední část Slo­ven­ska (Bán­ská Bys­trica (cen­t­rum povstání), Zvo­len, Brezno), odtud SNR vyhlá­sila pře­vzetí moci
 • povstání vypuklo před­časně bez koor­di­nace se Sovět­skou armádou
 • Památník v Dukelském průsmyku (Duklianskom priesmyku) na slovensko-polské státní hranici

  Památ­ník v Dukel­ském prů­smyku (Dukli­an­skom prie­smyku) na slo­ven­sko-pol­ské státní hranici

  8. 9. 1944 zahá­jena kar­pat­sko-dukel­ská ope­race (boje skon­čily až v říjnu)

 • Němci odzbro­jili dvě výcho­do­slo­ven­ské divize (měly pomoci postupu sovět­ské armády)
 • pomoc ze Spo­je­ného krá­lov­ství – gene­rál Viest
 • 27. 10. 1944 Němci obsa­dili Bán­skou Bystrici 
  • povstalci se stáhli do hor a vedli par­ty­zán­skou válku (J. Golian a R. Viest zajati a popraveni)
  • v povstání bojo­valo i tři tisíce Čechů, Poláci, Francouzi
 • po potla­čení povstání Němci zavedli teror (vypá­leny některé ves­nice, lidé posí­láni do kon­cen­t­rač­ních táborů, apod.)

Význam Slovenského národního povstání

 • morální a poli­tický (uká­zalo se, že vět­šina Slo­váků je proti režimu) – cílem: obnova ČSR
 • vojen­ský (vázalo určité množ­ství němec­kých sil)
 • naru­šilo komu­ni­kační sys­tém Němců
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version