Stěhování národů

Stě­ho­vá­ním národů chá­peme migraci vel­kých kmenů, ke kte­rým dochá­zelo od konce čtvr­tého sto­letí při­bližně do konce sto­letí sedmého.

V rámci pro­cesu stě­ho­vání národů roz­li­šu­jeme dvě základní etapy:

 1. ger­mán­ská etapa (4. – 6. století) 
  • pra­pů­vodní vlast Ger­mánů – Pobaltí, Skandinávie
  • kmeny Vizi­gótů, Ostro­gótů, Van­dalů, Lan­go­bardů, Franků, Ala­manů, Bur­gundů, Durynků, Sasů, Jutů, Anglů, aj.
 1. slo­van­ská etapa (6. – 7. století) 
  • původní pra­vlast ve východní Evropě
  • kmeny roz­dě­lu­jeme na: 
   • východní (Rusové, Bělo­ru­sové, Ukrajinci)
   • západní (Poláci, pobalt­ští Slo­vané, Lužičtí Srbové, polabští Slo­vané, Češi, Slováci)
   • jižní (Slo­vinci, Srbové, Chor­vati, Bul­haři, Makedonci)

Příčiny stěhování národů

Hunové vtrhli do Evropy roku 375, čímž zapříčinili počátek stěhování národů

Hunové vtrhli do Evropy roku 375, čímž zapří­či­nili počá­tek stě­ho­vání národů

Bez­pro­střední pří­či­nou pro počá­tek pro­cesu stě­ho­vání národů se stal pře­sun stře­do­asij­ského kmene Hunů, kteří se kolem roku 375 pře­mís­tili do oblasti sever­ního Čer­no­moří a do roku 395 vyple­nili Bal­kán. V této oblasti však nara­zili na kmen Gótů (Ostro­góti, Vizi­góti), kteří se stáhli smě­rem na Bal­kán­ský polo­ostrov a do Kar­pat­ské kot­liny a roz­hý­bali tím další a další kmeny.

Dru­hou etapu, stě­ho­vání slo­van­ských kmenů, začal kmen Avarů, který pochází z podobné oblasti jako Hunové. Avaři se na dlou­hou dobu stali postra­chem všech evrop­ských národů a zni­čeni byli až teprve Kar­lem Velikým.

Pří­či­nou ke stě­ho­vání národů byl také jistě pře­chod k země­děl­skému způ­sobu života, což vedlo ke zvy­šo­vání počtu oby­va­tel­stva a tedy ke zvý­šené potřebě obdě­lá­vané půdy. Tento pře­sun ovliv­nil, jak již bylo řečeno, také konečný pád říše zápa­do­řím­ské. Další úspě­chy v bojích s Římany při­nesly také zvy­šo­vání vlivu a pres­tiže vítězů, což moti­vo­valo další a další.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht