Úvod do druhé světové války

Druhá svě­tová válka je jistě dosud nej­větší kon­flikt, který vypuk­nul na Zemi po dobu, kte­rou popi­sují tyto dějiny. Je také nej­větší jed­not­li­vou udá­lostí v celé lid­ské his­to­rii a tomu odpo­vídá i roz­sah a množ­ství dostupné lite­ra­tury. Exis­tuje nepře­berné množ­ství mate­ri­álů k tomuto tématu v nesčetně mnoha jazy­cích celého světa. Za druhé svě­tové války při­šlo o život více než pade­sát mili­onů lidí, stovky mili­onů bylo zra­něno a bylo poni­čeno nebo úplně zni­čeno tisíce měst, měs­te­ček a ves­nic včetně nej­vět­ších cen­ter lid­ské civilizace.

Ptáme-li se po pří­čině vzniku druhé svě­tové války, nemů­žeme na prv­ním místě vyne­chat válku před­chá­ze­jící – první svě­to­vou. Nepro­hrálo-li by Německo první svě­to­vou válku, nedo­stalo by se do tak sví­zelné hos­po­dář­ské situ­ace, nemu­selo by nést poko­řu­jící důsledky a pod­mínky ply­noucí z mírové smlouvy po ukon­čení první svě­tové války, a nacis­mus by byl stále pouze na okraji poli­tic­kého spek­tra a lid­ské spo­leč­nosti tak, jak je tomu dnes. Hle­dáme-li tedy pří­činu vzniku druhé svě­tové války, je třeba hle­dat ještě před rokem 1914. Pono­říme-li se však do již exis­tu­jí­cích stu­dií týka­jící se tohoto hle­dání, zjis­tíme, že mnoho růz­ných his­to­riků v prů­běhu celé druhé polo­viny dva­cá­tého sto­letí napsalo velké množ­ství statí, z nichž však jed­no­značné závěry neply­nou. Byla to rozpí­na­vost a velké ambice Německa stát se svě­to­vou vel­mocí, jež vedlo již k roz­pou­tání první svě­tové války? Či je nutné dívat se na celou situ­aci před první svě­to­vou vál­kou jako na celek, neu­dr­ži­telný stav, který nemohl vyús­tit v nic jiného než ve válečný kon­flikt? Odpo­vě­dět si tedy nej­spíš budeme muset sami – každý podle toho, co a kolik toho víme, či jak to celé vnímáme.

Účastníci války

Osa

  • Německo, Itá­lie, Japon­sko, Rumun­sko, Maďar­sko, Bul­har­sko, Fran­cie s cen­t­rem ve Vichy, Fin­sko, Chor­vat­sko, Thaj­sko, Slo­ven­sko, San Marino aj.
  • pod­po­ro­vána Špa­něl­skem, které se však do války ote­vřeně neza­po­jilo, nicméně posí­lalo dob­ro­vol­níky na pomoc Hitlerovi

Spojenci

  • Spo­jené krá­lov­ství, Fran­cie, Sovět­ský svaz, Čes­ko­slo­ven­sko, Pol­sko, Nor­sko, Dán­sko, Grón­sko, Svo­b­nodná Fran­cie, Řecko, Jugo­slá­vie, Nizo­zemí, Belgie
  • Čína, Indie, Nepál, Bolívie
  • Jižní Afrika, Etiopie
  • Spo­jené státy Ame­rické, Kanada, Bel­gické Kongo, Panama, Kosta­rika, Domi­ni­kán­ská repub­lika, Sal­va­dor, Haiti, Hondu­ras, Nikaragua
  • Kuba, Mexiko, Brazílie
  • Aus­trá­lie, Nový Zéland, Fili­píny, Kolum­bie, aj.
  • po spo­jencké oku­paci či v prů­běhu bojů se na jejich stranu při­dali další státy, které byly na straně Osy nebo s ní sym­pa­ti­zo­valy:  Irák, Írán, Itá­lie, Bul­har­sko, Rumun­sko, Maďar­sko, Finsko
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht