Úvod do poválečného období

Druhá svě­tová válka po sobě  zane­chala svět roz­dě­lený na dva mocen­ské bloky – západní a východní (tzv. bipo­lární uspo­řá­dání). V kaž­dém z nich pře­va­žo­vala zcela jiná ide­o­lo­gie – na západě demo­kra­cie a na východě komu­nis­mus. Úpa­dek po druhé svě­tové válce zazna­me­naly ide­o­lo­gie naci­o­na­lis­tické a nacis­tické. Nao­pak posí­len byl vliv levi­cově ori­en­to­va­ných ide­o­lo­gií a poli­tic­kých stran. Levi­cové ten­dence se obje­vily nejen na území, které bylo osvo­bo­zeno sovět­skými voj­sky, ale také v západní Evropě. Levi­cové vlády rea­li­zu­jící četné soci­ální reformy a zná­rod­ňo­vání vel­kých pod­niků nastou­pily ve Fran­cii, Itá­lii i Spo­je­ném království.

Ve střední a východní Evropě byl, vli­vem špat­ného hos­po­dář­ského stavu pová­lečné doby, posí­len vliv komu­nis­tic­kých stran, nabí­ze­jí­cích výcho­disko ve formě vlády lidu. Vývoj začal pomalu smě­řo­vat k při­po­jení těchto zemí do sovět­ského bloku a Západ s tím nic neu­dě­lal. Komu­nis­mus byl navíc defor­mo­ván sta­li­nis­mem a s tím sou­vi­se­jí­cími prin­cipy tota­litní dik­ta­tury. Tako­váto forma komu­nismu (sta­li­nismu) byla uplat­něna v prů­běhu druhé polo­viny čty­ři­cá­tých a první polo­viny pade­sá­tých let zeměmi, jako napří­klad Čes­ko­slo­ven­sko, Pol­sko, Maďar­sko, aj. Ačko­liv pro­kla­mo­vala vládu lidu, de facto byla jedi­nou vlád­noucí stra­nou strana komunistická.

Na Západě zau­jaly nej­sil­nější eko­no­mic­kou i poli­tic­kou pozici Spo­jené státy ame­rické, které pře­vzaly roli hlav­ního tvůrce svě­tové poli­tiky. V podobné pozici jsou dodnes.

Rozdělení Německa po 2. sv. v.

Roz­dě­lení Německa po 2. sv. v.

Od 17. čer­vence do 2. srpna 1945 se konala anti­fa­šis­tická kon­fe­rence v Postu­pimi u Ber­lína, kde byla při­jata dohoda o pová­leč­ném uspo­řá­dání Evropy a zvláště Německa. Za Spo­jené státy ame­rické byl pří­to­men pre­zi­dent Harry S. Tru­man, za Spo­jené krá­lov­ství pre­miér Cle­ment Att­lee a za Sovět­ský svaz sám J. V. Sta­lin. Německo mělo být výhle­dově spo­jeno v jeden celek, do té doby však bude spra­vo­váno ve čtyřech oku­pač­ních zónách – ame­rické, brit­ské, fran­couz­ské a sovět­ské. Dohod­nuty byly repa­race, které Německo mělo za škody, způ­so­bené svojí agresí, pla­tit. Dále bylo roz­hod­nuto o pro­ve­dení odsunu němec­kého oby­va­tel­stva z Čes­ko­slo­ven­ska, Maďar­ska a Pol­ska. Pro­jed­nány byly také způ­soby potres­tání váleč­ných zlo­činců. Výsledky kon­fe­rence měla sle­do­vat nově usta­vená Rada minis­trů zahra­nič­ních věcí slo­žená ze zástupců Číny, Fran­cie, Sovět­ského svazu, Spo­je­ných států a Spo­je­ného krá­lov­ství. Za úkol měla také sesta­vit koneč­nou míro­vou smlouvu s Němec­kem a dal­šími pora­že­nými mocnostmi.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version