Úvod do středověku v českých zemích

Od počátků říše vznik­nuvší (nejen) na území dnešní Moravy, přes vládu rodu Pře­mys­lovců, slavné období vlády lucem­bur­ského krále Karla IV. až po husit­ské hnutí a vládu Jiřího z Poděbrad – to vše se směle pokouší pojmout tato kapi­tola, během níž české země něko­li­krát pro­ží­vají jak svůj vze­stup, tak pozvolné i náhlé krize. Působí na ně různé vlivy – Byzant­skou říší počí­naje a Sva­tou říší řím­skou (poz­ději s pří­dom­kem „národa němec­kého“) konče.

Boři­voj, první his­to­ricky dolo­žený český kníže

Během popi­so­va­ného období se utvá­řel český stát, na jehož exis­tenci jsme měli v prů­běhu následné téměř čtyř­setleté habsbur­ské nad­vlády (1526 – 1918) téměř zapo­me­nout. Během tohoto období byla zaklá­dána města, budo­vány statky, žďá­řeny lesy, bojo­vány války, vedena diplo­ma­tická jed­nání, to vše s jedi­ným cílem – vybu­do­vat a udr­žet samo­statné krá­lov­ství české. Z čes­kého trůnu (zpo­čátku kní­že­cího stolce) se o to zaslou­žili mnozí krá­lové i kní­žata, každý svým způ­so­bem zasáhl do čes­kých dějin (vět­šina i do dějin ostat­ních národů) a každý svým způ­so­bem zasáhl také do utvá­ření čes­kých zemí. Je třeba při­znat, že to mnohdy nebylo vůbec snadné – už kvůli tomu, že jsme nej­zá­pad­něj­ším slo­van­ským náro­dem hovo­ří­cím východ­ním jazy­kem, kul­turně i poli­ticky jsme však po vět­šinu své exis­tence nále­želi spíše k západu. Ve stře­do­věku bylo jedi­nou výjim­kou krátké období za vlády kní­žete Ras­ti­slava (období, kdy k nám při­šel Kon­stan­tin s Meto­dě­jem). Jinak jsme při­jí­mali křes­ťan­ství západní s cen­t­rem v Římě. Také jsme byli důle­ži­tou sou­částí Řím­ské říše (český král byl kur­fiř­tem s prá­vem volit krále římského).

Územní roz­sah čes­kých zemí zůstá­val v jádru téměř shodný se sou­čas­ným úze­mím České repub­liky – s tím, že v růz­ných dobách k němu pat­řila různá území – jme­nujme napří­klad Klad­sko, které se řadilo k čes­kým zemím od 10. sto­letí do polo­viny sto­letí osm­nác­tého, Slez­sko (14. – 18. sto­letí), Lužice (od 14. sto­letí do 1815), či území při­po­jená pouze na kratší období (Horní a Dolní Rakousy 1251 – 1276, Falc 1353 – 1373, Bra­ni­bor­sko 1373 – 1415, apod.).

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version