Vytvoření OSN

25. dubna 1945 se v ame­ric­kém San Fran­ciscu konala usta­vu­jící kon­fe­rence Orga­ni­zace spo­je­ných národů (OSN) – Uni­ted Nati­ons (UN). O jeden den poz­ději byla pode­psána Charta OSN. Pode­psalo ji 51 států včetně Československa.

Vlajka OSN

10. ledna 1946 se v Lon­dýně konalo první Valné shro­máž­dění OSN. Hla­vou celé OSN je gene­rální tajem­ník, který je pově­řen říze­ním základ­ního orgánu, kte­rým je Sekre­ta­riát OSN. Prv­ním úřa­du­jí­cím tajem­ní­kem byl sir Gladwyn Jebb, který byl pově­řen dočas­ným vede­ním sekre­ta­ri­átu, dokud nepro­běhne legi­timní volba, která určí prv­ního gene­rál­ního tajem­níka OSN. Ještě téhož roku byl  zvo­len první gene­rální tajem­ník OSN – stal se jím Nor Try­gve Lie.

Pře­hled gene­rál­ních tajem­níků OSN (1946 – 2021)

Gladwyn Jebb (úřa­du­jící 1946)
Try­gve Lie (1946  – 1953)
Dag Ham­mar­skjöld (1954 – 1961)
U Thant (1962 – 1971)
Kurt Wald­heim (1972 – 1981)
Javier Pérez de Cuéllar (1982 – 1991)
Butrus Butrus-Ghálí (1992 – 1996)
Kofi Annan (1997 – 2006)
Pan Ki-mun (2007 – 2017)
Antó­nio Guterres (od 2017)

Kromě Val­ného shro­máž­dění je důle­ži­tým orgá­nem v OSN Rada bez­peč­nosti, která se skládá ze členů stá­lých a nestá­lých. Stá­lými členy jsou: Spo­jené státy, Spo­jené krá­lov­ství, Fran­cie, Čína a Sovět­ský svaz (dnešní Ruská fede­race). Další čle­nové nejsou stálí a jsou voleni Val­ným shro­máž­dě­ním. Stálí čle­nové mají tzv. právo veta – mohou tedy veto­vat jaké­ko­liv roz­hod­nutí Rady. K neschvá­lení roz­hod­nutí Rady stačí, byť je vzne­seno jediné veto. Hlav­ním úko­lem RB OSN je udr­žení svě­to­vého míru, popří­padě pre­ven­tivně zakro­čit, proti nově vznik­lým hrozbám.

Vytvo­řen byl též Mezi­ná­rodní soudní dvůr síd­lící v nizo­zem­ském Haagu, slo­žený z pat­nácti soudců z růz­ných zemí a řešící spory mezi­ná­rod­ního cha­rak­teru v pří­pa­dech vyme­ze­ných Char­tou OSN. Nej­čas­těji se soud zabývá váleč­nými zločiny.

V sou­čas­nosti má OSN 193 členů. Posled­ním při­ja­tým stá­tem byl 14. čer­vence 2011 Jižní Súdán.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version