Změny ve společnosti po první světové válce

Spo­jené státy Ame­rické se staly nej­sil­nější prů­mys­lo­vou i finanční vel­mocí. Vlast­nily polo­vinu zásob zlata, Evropa jim dlu­žila 10 mili­ard dolarů. V roce 1920 však ve vol­bách vyhrála repub­li­kán­ská strana, když pre­zi­den­tem se stal Warren Gama­liel Har­ding, který však zemřel v roce 1923. Nový pre­zi­den­tem se stal více­pre­zi­dent Cal­vin Coo­li­dge. Byla znovu nastou­pena poli­tika iso­la­ci­o­nis­mus a pro­tek­ci­o­nis­mus (ztráta zájmu o pro­blémy jiných zemí a ochrana vlast­ních zájmů). USA nevstou­pily, ač její vznik samy ini­ci­o­valy, do Spo­leč­nosti národů. Poli­tické zájmy smě­řo­valy mimo Evropu. Od polo­viny dva­cá­tých let se zájem o Evropu obno­vil (zasa­ho­vá­ním do politiky).

Ku klux klan pou­ží­val hesla jako Ame­rica for whi­tes (Ame­rika pro bílé) nebo Ame­rica first (Ame­rika první)

Na počátku 20. let v USA vzrostla neza­měst­na­nost. Pro­je­vo­valy se názory proti při­stě­ho­va­lec­tví a záro­veň snahy na jejich záchranu. V již­ních stá­tech znovu nabyla na síle tajná orga­ni­zace Ku–Klux–Klan, která byla nepřá­tel­sky nala­děná k při­stě­ho­val­cům a Afro­a­me­ri­ča­nům. Tato orga­ni­zace zís­kala po první svě­tové válce na Jihu USA mnoho pří­z­nivců a dochá­zelo k lyn­čo­vání čer­noš­ského oby­va­tel­stva. Jako reakce na ros­toucí raso­vou nená­vist vznikl Výbor pro mezi­ra­sové vztahy, který se jí sna­žil čelit.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version