Události

Na této stránce můžete najít jed­no­du­chý pře­hled všech udá­lostí, které se zob­ra­zují na úvodní stránce v oblasti Dnes v his­to­rii. Tato stránka si neklade za cíl obsáh­nout všechna důle­žitá data naší či svě­tové his­to­rie, pouze jejich neú­plný výběr. Z důvodu pře­hled­nosti jsou data roz­dě­lena do něko­lika období, některé udá­losti navíc obsa­hují odkaz na pří­slušný člá­nek v učeb­nici či na pří­sluš­nou esej, kde se můžete dočíst širší sou­vis­losti či nao­pak více detailů.

Před rokem 476

27. srpna roku -551 se narodil čínský filozof Konfucius.
12. září roku -490 se udála bitva u Marathonu.
21. září roku -490 porazilo řecké vojsko Peršany v bitvě u Marathonu.
20. září roku -356 se narodil Alexandr Veliký.
1. října roku -331 zvítězil Alexandr Veliký nad perským králem Dareiem v bitvě u Gaugamél.
13. června roku -323 zemřel Alexandr Veliký.
10. března roku -241 proběhla bitva u Aegatských ostrovů, rozhodující bitva první punské války. více
15. října roku -202 se udála bitva u Zamy (byl poražen Hannibal).
23. září roku -63 se narodil Octavianus Augustus, římský císař.
10. ledna roku -49 pravděpodobně Caesar překročil řeku Rubikon na svém tažení na Řím, údajně při tom vyslovil slavný citát "Alea iacta est".
20. března roku -43 se narodil římský básník Publis Ovidius Naso.
24. ledna roku -41 byl zabit římský císař Caligula .
24. prosince roku 0 o půlnoci se podle tradice narodil z lůna Panny Marie Ježíš Kristus (Ježíš Nazaretský).
2. ledna roku 17 zemřel římský básník Ovidius.
15. prosince roku 37 se narodil římský císař Nero.
15. března roku 44 byl zavražděn Gaius Julius Caesar.
13. října roku 54 byl otráven římský císař Claudius svou manželkou Agippinou.
18. července roku 64 propukl velký požár v Římě, údajně založený na rozkaz císaře Nera.
9. června roku 68 spáchal sebevraždu římský císař Nero.
23. června roku 79 zemřel římský císař Vespasianus.
27. ledna roku 98 usedl na římský císařský trůn Traianus.
3. ledna roku 106 se narodil římský politik Marcus Tullius Cicero .
8. srpna roku 117 zemřel významný římský císař Traján (Traianus).
26. dubna roku 121 se narodil římský císař Marcus Aurelius.
25. února roku 138 adoptoval římský císař Hadriánus Antonia Pia, čímž mu zajistil císařský trůn.
10. července roku 138 zemřel výzamný římský císař Hadrián.
17. března roku 180 zemřel římský císař Marcus Aurelius.
27. února roku 274 se narodil budoucí římský císař Konstantin Veliký.
23. února roku 303 začalo pronásledování křesťanů římským císařem Diokleciánem.
11. května roku 330 byla Konstantinopolis oficiálně prohlášena hlavním městem Římské říše.
22. května roku 337 zemřel významný římský císař Konstantin Veliký.
9. srpna roku 378 proběhla bitva u Adrianopole, v níž zvítězili Vizigóti nad Římany.
17. března roku 389 se narodil (sv.) Patrik, irský patron.
17. ledna roku 395 zemřel římský císař Theodosius I.
20. června roku 451 byl zastaven postup Hunů v bitvě u Katalaunských polí.
4. září roku 476 byl ze západořímského císařského trůnu sesazen Romulus Augustus, což považujeme za zánik Západořímské říše.

Od roku 477 až do roku 999

5. února roku 506 vizigótský král Alarich II. vydal zákoník Lex Romana Visigothorum.
27. listopadu roku 511 zemřel Chlodvík, francký král.
4. dubna roku 527 byl Justinián korunován na císaře.
27. prosince roku 537 byla s velkou slávou otevřena byzantská bazilika Hagia Sofia.
13. března roku 565 zemřel Belisarius, byzantinský generál za vlády císaře Justiniána. více
14. listopadu roku 565 zemřel byzantský císař Justinián.
21. listopadu roku 570 se narodil Mohamed, ústřední osoba a prorok muslimského světa.
1. března roku 598 zemřel (svatý) David, mnich a biskup, zakladatel řady klášterů a patron Walesu.
26. května roku 604 zemřel významný světec sv. Augustin.
24. září roku 622 se prorok Mohamed přesunul z Mekky do Medíny (hidžra).
22. října roku 741 zemřel Karel Martel, franský majordomus (správce královského dvora), který zastavil postup Arabů v Evropě.
2. dubna roku 742 se narodil Karel Veliký, franský král a od roku 800 také císař.
25. prosince roku 800 byl korunován Karel Veliký císařem Svaté říše Římské.
26. července roku 811 byl vlákán do léčky a zabit v boji byzantský císař Nikeforos I.
28. ledna roku 814 zemřel Karel Veliký (Charlemagne).
5. července roku 863 přišli na Velkou Moravu slovanští věrozvětové Konstantin (Cyril) a Metoděj. více
14. února roku 869 zemřel (svatý) Cyril (Konstantin).
15. září roku 921 byla na Tětíně zavražděna (sv.) Ludmila. více
28. září roku 935 byl zavražděn kníže (sv.) Václav. více
3. července roku 987 byl Hugo Kapet korunován francouzským králem.
7. února roku 999 zemřel Boleslav II., kníže český.

Od roku 1000 až do roku 1492

9. října roku 1000 se Leif Eriksson, norský mořeplavec a objevitel, vylodil na březích Severní Ameriky (pravděpodobně Newfoundland).
28. prosince roku 1065 bylo vysvěceno Westminsterské opatství v Anglii.
5. ledna roku 1066 zemřel anglický král Eduard Vyznavač (Edward Confessor) .
25. září roku 1066 zvítězil anglický král Harold II. nad norským králem Haraldem Krutým v bitvě u Stamfordského mostu.
25. prosince roku 1066 byl korunován Vilém Dobyvatel králem Anglie.
9. září roku 1087 zemřel na následky zranění v bitvě anglický král Vilém I. Dobyvatel (William The Conqueror).
18. listopadu roku 1095 vyzval papež Urban II. západní křesťany k osvobození Jeruzaléma.
2. února roku 1124 zemřel český kníže Bořivoj II.
19. prosince roku 1154 byl korunován na antlického krále Jindřich II.
11. ledna roku 1158 byl kníže Vladislav II. v Řezně korunován na českého krále.
26. září roku 1181 se narodil (sv.) František z Assisi.
2. října roku 1187 dobyli muslimové pod velením Saladina Jeruzalém.
4. března roku 1193 zemřel známý saracénský vůdce Saladin.
6. dubna roku 1199 zemřel anglický král Richard Lví Srdce.
22. července roku 1209 dorazili vojáci křížové výpravy proti Albigenským k hradbém Béziers, kde zmasakrovali asi 22 tisíc lidí.
25. dubna roku 1214 se narodil francouzský král (sv.) Ludvík IX.
15. června roku 1215 byla v Anglii přijata Magna Charta Libertatum (Velká listina svobod).
3. října roku 1226 zemřel (sv.) František z Assisi.
10. února roku 1258 Mongolové vyplenili Bagdád a povraždili na čtvrt milionu obyvatel.
20. ledna roku 1265 zasedal první anglický parlament v londýnské Westminster Hall.
27. září roku 1271 se narodil český a polský král Václav II.
16. listopadu roku 1272 zemřel anglický král Jindřich III.
26. srpna roku 1278 zemřel český král Přemysl Otakar II. v bitvě na Moravském poli.
6. února roku 1286 byl Filip IV. zvaný Sličný korunován francouzským králem.
6. října roku 1289 se narodil český král z dynastie Přemyslovců Václav III.
17. června roku 1292 se narodil budoucí anglický král Eduard I.
25. března roku 1297 se narodil budoucí první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.
7. února roku 1311 byl Jan Lucemburský korunován českým králem.
13. listopadu roku 1312 se narodil anglický král Eduard III.
19. března roku 1314 byl v Paříži upálen velmistr templářského řádu Jacques de Molay.
29. ledna roku 1327 byl Eduard III. korunován na anglického krále .
1. února roku 1328 zemřel francouzský král Karel IV. z dynastie kapetovců.
11. července roku 1346 byl zvolen římským králem Karel IV.
2. září roku 1347 byl Karel IV. korunován českým králem.
7. dubna roku 1348 byla bulou Karla IV. založena Universita Karlova.
19. září roku 1356 Angličané zvítězili nad Francouzi v bitvě u Poitiers.
21. června roku 1377 zemřel anglický král Eduard III.
29. listopadu roku 1378 zemřel Karel IV., císař římský a král český, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého státu.
30. září roku 1399 abdikoval anglický král Richard II. ve prospěch svého bratrance Jindřicha IV.
28. února roku 1409 se narodila Alžběta Lucemburská, dcera Zikmunda Lucemburského, královna římská, uherská a česká.
6. ledna roku 1412 se narodila Johanka z Arku .
9. dubna roku 1413 byl korunován králem Jindřich V., syn Jindřicha IV.
6. července roku 1415 byl v Kostnici upálen Jan Hus, český reformátor katolické církve.
25. října roku 1415 porazilo anglické vojsko Francouze v bitvě u Azincourtu.
3. června roku 1421 byl zahájen Čáslavský sněm, na kterém byly přijaty Čtyři artikuly pražské a Zikmund nebyl uznán za českého krále.
11. října roku 1424 zemřel u Přibyslavi husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.
4. srpna roku 1427 proběhla bitva u Tachova, v níž husitské oddíly zvítězily nad vojsky čtvrté křížové výpravy.
1. ledna roku 1431 se narodil papež Alexandr VI. - Roderigo Borgia.
29. května roku 1431 byla popravena Johanka z Arku.
31. května roku 1433 byl v Římě korunován na císaře Zikmund Lucemburský.
20. února roku 1437 byl zavražděn skotský král Jakub I. (King James I of Scotland).
3. září roku 1448 obsadil Jiří z Poděbral Prahu.
19. března roku 1452 byl Fridrich III. v Římě korunován císařem Svaté říše římské.
27. dubna roku 1452 byl Jiří z Poděbrad zvolen zemským správcem.
25. května roku 1452 zemřel John Stafford, anglický politik a arcibiskup canterburský.
28. ledna roku 1457 se narodil Jindřich Tudor (vládl jako anglický král Jindřich VII.) .
23. listopadu roku 1457 zemřel Ladislav Pohrobek, český král.
24. ledna roku 1458 byl uherským králem zvolen Matyáš Korvín z rodu Hunyadyů.
2. března roku 1458 byl českým králem zvolen Jiří z Poděbrad.
29. března roku 1461 se udála bitva u Towtonu (válka růží), krvavá bitva s více než 20 000 oběťmi. V bitvě Yorkové (Eduard IV) zvítězili nad Lancastery (Jindřich Beaufort).
3. února roku 1468 zemřel Johannes Gutenberg.
3. května roku 1469 se narodil italský filozof a politik Niccolo Machiavelli.
19. října roku 1469 se oženil Ferdinand II. Aragonský s Isabelou Kastilskou.
22. března roku 1471 zemřel český král Jiří z Poděbrad.
27. května roku 1471 se českým králem stal Vladislav II. Jagellonský.
6. března roku 1475 se narodil italský sochař a malíř Michelangelo Buonarroti.
3. května roku 1481 zemřel turecký sultán Mehmet Dobyvatel, který dobyl Konstantinopoli a definitivně tím ukončil existenci Byzantské říše.
10. listopadu roku 1483 se narodil Martin Luther, německý teolog a reformátor.
22. srpna roku 1485 proběhla bitva na Bosworthském poli, konečná bitva Války růží.
30. října roku 1485 byl korunován anglický král Jindřich VII., zakladatel dynastie Tudorovců.
15. července roku 1490 se český král Vladislav II. Jagellonský stal také králem uherským.
2. ledna roku 1492 byla dobyta poslední maurská pevnost (španělským královstvím).
12. října roku 1492 přistál Kryštof Kolumbus u ostrova San Salvador (jeden z Bahamských ostrovů) ve střední Americe.

Od roku 1493 až do roku 1799

4. ledna roku 1493 Kolumbus opustil Nový svět při své první plavbě za oceán .
19. listopadu roku 1493 objevil Kryštof Kolumbus ostrov později nazvaný Portoriko.
20. května roku 1498 přistál Vasco da Gama se svou flotilou v Indii (poblíž Calicutu) a dokázal tak existenci mořské cesty do Indie.
24. února roku 1500 se narodil budoucí císař Svaté říše římské Karel V. (jako král španělský Karel I.).
26. listopadu roku 1504 zemřela Isabela I. Kastilská, španělská královna.
1. července roku 1506 se narodil český a uherský král Ludvík Jagellonský.
11. června roku 1509 se anglický král Jindřich VIII. oženil s Kateřinou Aragonskou.
24. června roku 1509 byl Jindřich VIII. ve Westminsteru korunován anglickým králem.
17. května roku 1510 zemřel italský renesanční malíř Sandro Botticelli.
31. října roku 1517 napsal Martin Luther disputaci 95 tezí, čímž položil základy protestantismu.
10. srpna roku 1519 vyplulo pět lodí pod velením Ferdinanda Magellana na plavbu kolem světa.
30. června roku 1520 byl zavražděn aztécký vládce Montezuma.
3. ledna roku 1521 byl Martin Luther exkomunikován papežem Lvem X. .
16. března roku 1521 došlo k objevení Filipín skupinou španělských mořeplavců pod vedením Portugalce Fernanda Magellana.
27. dubna roku 1521 byl na Filipínách zabit portugalský mořeplavec Fernao Magalhaes.
22. června roku 1527 zemřel Nicoolo Machiavelli, politik a autor knihy Vladař.
26. června roku 1541 byl zavražděn španělský dobyvatel Francisco Pizarro.
8. prosince roku 1542 se narodila skotská královna Marie Stuartovna (Mary Queen of Scots).
16. ledna roku 1547 byl Ivan IV. později zvaný Hrozný korunován na ruského cara.
2. prosince roku 1547 zemřel Fernando Cortéz (též Hernán Cortéz), španělský kolonizátor.
12. června roku 1550 byly založeny Helsinki, hlavní a největší město Finska.
13. prosince roku 1553 se narodil francouzský král Jindřich IV. Navarrský.
21. března roku 1556 byl na hranici zaživa upálen Thomas Cranmer, arcibiskup z Cantenbury.
31. července roku 1556 zemřel (sv.) Ignác z Loyoly, zakladatel řádu Jezuitů.
7. ledna roku 1558 Francie dobyla Calais, poslední anglické kontinentální državy .
15. ledna roku 1559 byla korunována anglická královna Alžběta I.
15. února roku 1564 se narodil italský astronom a matematik Galileo Galilei.
23. dubna roku 1564 se narodil anglický dramatik a herec William Shakespeare.
7. ledna roku 1566 byl Pius V. (Antonio Ghislieri) zvolen papežem .
19. května roku 1568 byla uvězněna Marie Stuartovna (Mary Queen of Scots) anglickou královnou Alžbětou I.
24. srpna roku 1572 proběhla tzv. Bartolomějská noc, masakr francouzských Hugenotů.
9. července roku 1578 se narodil Ferdinand II., císař Svaté říše římské a král uherský a český.
4. dubna roku 1581 pasovala královna Alžběta mořeplavce a piráta Francise Draka na rytíře.
4. října roku 1582 byl zaveden gregoriánský kalendář papežem Řehořem XIII.
18. března roku 1584 zemřel ruský car Ivan IV. zvaný Hrozný.
5. ledna roku 1585 byl Walter Raleigh, anglický mořeplavec, pasován na rytíře .
8. února roku 1587 byla popravena skotská královna Marie Stuartovna.
28. března roku 1592 se narodil světově významný pedagog a biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský.
9. prosince roku 1594 se narodil švédský král Gustav II. Adolf.
31. března roku 1596 se narodil francouzský filozof René Descartes, mj. autor citátu Cogito, ergo sum (Myslím, tedy jsem).
2. srpna roku 1598 byl zavražděn francouzský král Jindřich III.
13. srpna roku 1598 vydal francouzský král Jindřich IV. Navarrský Edikt nantský.
7. prosince roku 1598 se narodil Gian Lorenzo Bernini, italský architekt a sochař.
31. prosince roku 1600 byla založena Východoindická společnost.
25. července roku 1603 byl korunován na anglického krále Jakub I. (jako král skotský již vládl pod jménem Jakub VI.).
10. února roku 1605 předvedl William Shakespeare svojí hru Kupec benátský králi Jakubovi I.
13. července roku 1607 se narodil významný český grafik Václav Hollar.
25. června roku 1608 byl uzavřen Libeňský mír - smlouva mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem.
29. června roku 1613 shořelo v Londýně Shakespearovo divadlo The Globe.
23. dubna roku 1616 zemřel anglický dramatik a herec William Shakespeare.
19. srpna roku 1619 byl českými stavy sesazen z trůnu král Ferdinand II.
6. září roku 1620 odplula loď Mayflower z anglického přístavu Plymouth s cílem osídlit Ameriku (Otci poutníci - Pilgrim fathers).
11. prosince roku 1620 se tzv. Otci poutníci (Pilgrim fathers) vylodili na západním pobřeží Ameriky. více
26. prosince roku 1620 dopluli Otci poutníci na lodi Mayflower do Ameriky (New Plymouth).
15. ledna roku 1622 se narodil francouzský dramatik Molière (vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin).
27. března roku 1625 zemřel anglický, irský a skotský král Jakub I. (VI.).
2. února roku 1626 byl Karel I. korunován anglickým králem.
20. října roku 1632 se narodil Sir Christopher Wren, anglický architekt, který navrhl mj. katedrálu sv. Pavla v Londýně.
6. listopadu roku 1632 zemřel švédský král Gustav II. Adolf v bitvě u Lützenu.
8. ledna roku 1642 zemřel italský astronom a matematik Galileo Galilei .
4. prosince roku 1642 zemřel kardinál Richelieu, de facto vládce Francie za doby krále Ludvíka XIII.
13. prosince roku 1642 objevil Holanďan Abel J. Tasman Nový Zéland.
14. května roku 1643 zemřel francouzský král Ludvík XIII.
14. června roku 1645 porazil Oliver Cromwell královské vojsko v bitvě u Naseby.
24. října roku 1648 byl podepsán Vestfálský mír, kterýžto ukončil Třicetiletou válku.
30. ledna roku 1649 byl popraven anglický král Karel I. .
16. prosince roku 1653 byl Oliver Cromwell jmenován Lordem Protektorem.
23. dubna roku 1661 byl korunován na anglického krále Karel II. z rodu Stuartovců.
2. září roku 1666 začal velký požár v Londýně.
17. února roku 1673 zemřel na jevišti francouzský dramatik Molière (vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin).
3. února roku 1677 se narodil český architekt Jan Blažej Santini Aichel.
28. listopadu roku 1680 zemřel Gian Lorenzo Bernini, italský architekt a sochař.
15. listopadu roku 1684 proběhlo slavnostní otevření zámku ve Versailles francouzským králem Ludvíkem XIV.
6. února roku 1685 zemřel anglický král Karel II.
24. května roku 1685 se narodil fyzik Gabriel Fahrenheit.
13. dubna roku 1695 zemřel Jean de La Fontaine, francouzský spisovatel známý především svými bajkami.
26. března roku 1698 se narodil Václav Prokop Diviš, český teolog, premonstrátský kněz, přírodovědec, známý také jako vynálezce bleskosvodu.
8. března roku 1702 nastoupila na anglický trůn Anna Anglická (z dynastie Stuartovců).
1. května roku 1707 vznikla Velká Británie spojením Anglie a Skotska.
23. října roku 1707 poprvé zasedl parlament Velké Británie (po spojení Anglie a Skotska 1707).
8. prosince roku 1708 se narodil František I. Štěpán Lotrinský, císař Svaté říše římské a manžel Marie Terezie.
11. dubna roku 1713 byl uzavřen tzv. Utrechtský mír (mezi Francií, Anglií a Španělskem), kterým skončila válka o dědictví španělské.
13. května roku 1717 se narodila Marie Terezie, královna uherská, královna česká a arcivévodkyně rakouská.
22. dubna roku 1724 se narodil filozof Immanuel Kant.
2. května roku 1729 se narodila budoucí ruská carevna Kateřina Veliká.
11. února roku 1732 se narodil první prezident Spojených států amerických - George Washingtion.
19. ledna roku 1736 se narodil James Watt, skotský vynálezce.
16. srpna roku 1744 byla zahájena Druhá slezská válka vpádem Prusů na české území.
28. srpna roku 1749 se narodil Johann Wolfgang von Goethe, německý spisovatel, právník, dirigent, ministr a novinář.
17. srpna roku 1753 se narodil Josef Dobrovský, významná osobnost počátků národního obrození.
2. listopadu roku 1755 se ve Vídni narodila Marie Antoinetta, manželka francouzského krále Ludvíka XVI. a dcera Marie Terezie.
6. května roku 1758 se narodil Maxmilián Robespierre, francouzský advokát a politik.
9. února roku 1759 se narodil český nakladatel a spisovatel Václav Matěj Kramerius.
22. března roku 1765 rozhodla londýnská vláda o zavedení kolkovného (tzv. Stamp Act), což se stalo jednou z příčin americké války za nezávislost".
8. října roku 1769 se britský mořeplavec a objevitel James Cook vylodil na březích Nového Zélandu.
20. dubna roku 1770 narazil James Cook na břehy Austrálie.
16. května roku 1770 se oženil budoucí francouzský král Ludvík XVI. s Marií Antoinettou.
5. srpna roku 1772 došlo k prvnímu dělení Polska (části území připadly Rusku, Prusku a Rakousku).
10. května roku 1774 zemřel francouzský král Ludvík XV.
6. prosince roku 1774 byl na popud Marie Terezie vydán Všeobecný školní řád, který mimo jiné zavedl povinnou školní docházku pro děti od 6 do 12 let.
30. května roku 1778 zemřel fracouzský filozof Voltaire (vlastním jménem Fracios Marie Arouet).
3. srpna roku 1778 byla otevřena opera La Scala v italském Miláně.
29. listopadu roku 1780 zemřela Marie Terezie, rakouská královna.
1. listopadu roku 1781 vydal císař Josef II. patent o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
24. července roku 1783 se narodil latinskoamerický revolucionář Simón Bolívar.
3. září roku 1783 konec americké Války o nezávislost - podpis pařížské mírové smlouvy (Treaty of Paris).
17. září roku 1787 byla ve Filadelfii, USA, podepsána první Ústava Spojených států amerických.
4. února roku 1789 byl zvolen první prezident Spojených států amerických - George Washington .
14. července roku 1789 byla v Paříži dobyta Bastila, což se považuje za počátek Velké francouzské revoluce.
23. prosince roku 1790 se narodil francouzský archeolog Jean Francois Champollion, který rozluštil egyptské hieroglyfy.
13. září roku 1791 přijal francouzský král Ludvík XIV. novou ústavu.
5. prosince roku 1791 zemřel Wolfgang Amadeus Mozart, jeden z největších hudebních skladatelů.
21. ledna roku 1793 zemřel pod gilotinou Ludvík XVI., francouzský král.
16. října roku 1793 byla sťata gilotinou Marie Antoinetta, manželka francouzského krále Ludvíka XVI. a dcera Marie Terezie.
5. dubna roku 1794 byl popraven Jacques G. Danton, jedna z klíčových osob začátku Velké francouzské revoluce.
27. července roku 1794 byl popraven Maximilien de Robespierre gilotinou, což znamenalo konec revolučního teroru ve Francii.
3. března roku 1796 se narodil František Veverka, bratranec Václava Veverky, se kterým společně vynalezli ruchadlo.
9. března roku 1796 se konala svatba budoucího francouzského císaře Napoleona s Josefínou de Beauharnais.
4. ledna roku 1797 Napoleon porazil Rakousko v bitvě u Rivoli .
31. ledna roku 1797 se narodil rakouský hudební skladatel Franz Schubert .
4. června roku 1798 zemřel italský spisovatel a diplomat Giacomo Casanova (v Duchcově).
21. července roku 1798 proběhla bitva u Pyramid, v níž Napoleon, i když početně v silné nevýhodě, porazil Mamlúky.
19. července roku 1799 byla nalezena rosettská deska, která významně pomohla v rozluštění egyptských hieroglyfů.
14. prosince roku 1799 zemřel první prezident Spojených států amerických George Washington.

Od roku 1800 až do roku 1913

17. listopadu roku 1800 se poprvé sešel americký Kongres v budově Kapitolu ve Washingtonu, D. C.
16. března roku 1802 byla založena americká vojenská akademie ve West Pointu ve státě New York.
11. prosince roku 1803 se narodil francouzský romantický hudební skladatel Hector Berlioz.
21. března roku 1804 Napoleon vydal nový občanský zákoník.
11. srpna roku 1804 přijmul František II. titul císaře rakouského.
2. prosince roku 1804 se Napoleon korunoval francouzským císařem.
9. května roku 1805 zemřel německý básník Friedrich Schiller.
21. října roku 1805 zvítězilo anglické loďstvo nad francouzským v bitvě u Trafalgaru.
2. prosince roku 1805 proběhla bitva u Slavkova, ve které se střetl Napoleon, car Alexandr I. a císař František I.
6. srpna roku 1806 rezignoval František II. na post císaře Svaté říše římské (čímž tato zanikla) a ponechal si titul císař rakouský.
4. února roku 1808 se narodil Josef Kajetán Tyl.
12. února roku 1809 se narodil Abraham Lincoln, americký prezident.
7. září roku 1812 se udála bitva u Borodina, největší a nejkrvavější bitva Napoleonských válek.
4. května roku 1814 se Napoleon I. uchýlil do exilu na ostrově Elba.
1. dubna roku 1815 se narodil budoucí kancléř Otto von Bismarck.
18. června roku 1815 proběhla bitva u Waterloo, ve které byl definitivně poražen Napoleon.
16. září roku 1817 došlo k údajnému objevu Rukopisu královédvorského (Václav Hanka).
15. dubna roku 1818 bylo založeno Národní muzeum v Praze.
22. února roku 1819 byla podepsána Adamsova-Onísova smlouva, na základě které byla k USA připojena Florida.
24. května roku 1819 se narodila budoucí britská královna Viktorie.
4. února roku 1820 se narodila Božena Němcová.
5. května roku 1821 zemřel bývalý císař Napoleon na ostrově Svatá Helena.
11. listopadu roku 1821 se narodil F. M. Dostojevskij, ruský spisovatel.
30. srpna roku 1823 se vládcem Peru stal Simón Bolívar.
19. dubna roku 1824 zemřel lord George Gordon Byron, anglický romantický básník, který jel pomoci řeckým povstalcům v boji proti turecké nadvládě.
8. února roku 1825 byl John Adams zvolen prezidentem Spojených států amerických.
9. září roku 1828 se narodil ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj.
29. září roku 1829 byl založen Scotland Yard, sídlo a přeneseně útvar londýnské metropolitní policie.
30. července roku 1830 skončila ve Francii Červencová revoluce, během které vystřídal Ludvík Filip na královském trůnu Karla X.
18. srpna roku 1830 se narodil František Josef I., císař rakouský (rakousko-uherský).
17. prosince roku 1830 zemřel latinskoamerický revolucionář Simón Bolívar.
1. srpna roku 1832 byl spuštěn provoz na železniční trati České Budějovice - Linec (poprvé v Čechách).
8. července roku 1838 se narodil hrabě Ferdinand von Zeppelin, vynálezce řiditelné vzducholodi.
23. března roku 1839 první známé použití slova OK [ou kej] jakožto zkratky výrazu oll korrect (vše v pořádku) v novinách Boston Morning Post.
19. listopadu roku 1839 se narodil Emil Škoda, významný český technik a podnikatel, po němž se jmenují Škodovy závody v Plzni i automobilka Škoda Auto.
5. října roku 1842 byla za účasti vrchního sládka Josefa Grolla uvařena první várka plzeňského piva.
25. srpna roku 1845 se narodil budoucí bavorský král Ludvík II., stavitel hradů Neuschwanstein, Linderhof a Herrenchiemsee.
16. června roku 1846 byl zvolen papežem Pius IX.
7. října roku 1847 se narodil český cestovatel Emil Holub.
11. března roku 1848 se konalo ve Svatováclavských lázních lidové shromáždění, kde se projednávaly požadavky pro císaře. více
19. března roku 1848 byl v Pražských novinách zveřejněn návrh Karla Havlíčka Borovského na přejmenování Koňského trhu na Václavské náměstí.
2. června roku 1848 byl zahájen Slovanský sjezd v Praze.
12. srpna roku 1848 zemřel britský vynálezce George Stephenson, konstruktér první parní lokomotivy.
17. října roku 1849 zemřel hudební skladatel Frederic Chopin.
7. března roku 1850 se narodil Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.
2. července roku 1850 zemřel Robert Peel, britský premiér.
18. září roku 1851 vyšlo první číslo deníku The New York Times.
30. března roku 1853 se narodil holandský malíř Vincent van Gogh.
24. dubna roku 1854 se konala svatba rakouského císaře Františka Josefa I. a Alžběty z Wittelsbachu známou pod přezdívkou Sisi.
12. ledna roku 1856 zemřel Ľudovít Štúr, slovenský národní obrozenec.
22. prosince roku 1858 se narodil italský skladatel Giacomo Puccini.
15. května roku 1859 se narodil francouzský fyzik Pierre Curie, nositel Nobelovy ceny za fyziku (1903).
24. listopadu roku 1859 publikoval Charles Darwin svůj spis "O původu druhů".
4. února roku 1861 vznikla Konfederace (jižních) amerických států (v Montgomery ve státě Alabama).
18. února roku 1861 byl Viktor Emmanuel prohlášen italským králem (korunován byl o měsíc později).
18. prosince roku 1863 se narodil František Ferdinand d&Este, následník rakouského císařského trůnu.
30. března roku 1867 Američané koupili od Ruska Aljašku za cenu 7, 2 milionu dolarů.
19. června roku 1867 byl popraven mexický císař Maxmilián Habsburský.
29. února roku 1868 zemřel bavorský král Ludvík I., dědeček Ludvíka II., známého stavitele pohádkových hradů.
2. října roku 1869 se narodil Mahatma Gándhí, indický politik a hlavní osobnost indického hnutí za nezávislost.
8. června roku 1870 zemřel anglický spisovatel Charles Dickens.
18. ledna roku 1871 bylo vyhlášeno Německé císařství ve Versailles u Paříže, císařem se stal pruský král Vilém I.
26. února roku 1871 byla ve Versailles podepsána mírová smlouva, která znamenala konec francouzsko-pruské války.
30. listopadu roku 1874 se narodil Winston Churchill, britský premiér .
19. února roku 1878 patentoval Thomas Alva Edison první fonograf, přístroj pro záznam a přehrání zvuku.
10. dubna roku 1878 se narodil Eduard Štorch, známý český spisovatel a pedagog.
21. prosince roku 1878 se narodil sovětský vůdce a tyran Josif Vissarionovič Stalin (vlastním jménem Džugašvili).
14. března roku 1879 se narodil Albert Einstein.
5. února roku 1881 zemřel skotský historik Thomas Carlyle.
9. února roku 1881 zemřel ruský spisovatel F. M. Dostojevskij.
13. března roku 1881 byl zavražděn ruský car Alexandr II. Nikolajevič.
31. března roku 1881 byla slavnostně uvedena do provozu Eiffelova věž v Paříži.
13. února roku 1883 zemřel Richard Wagner, německý hudební skladatel.
28. května roku 1884 se narodil Edvard Beneš, československý prezident.
29. července roku 1885 se narodil Benito Mussolini, italský fašistický diktátor.
29. ledna roku 1886 patentoval Karl Benz svůj první benzinovým motorem poháněný automobil .
23. března roku 1887 se narodil Josef Čapek, bratr Karla Čapka.
16. dubna roku 1889 se narodil Charlie Chaplin, slavný herec němého filmu.
20. dubna roku 1889 se narodil Adolf Hitler.
9. ledna roku 1890 se narodil Karel Čapek, český spisovatel .
23. ledna roku 1890 byla založena Česká akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění, předchůdce současné Akademie věd České republiky.
18. března roku 1890 rezignoval kníže Otto von Bismarck na svůj úřad německého kancléře.
22. listopadu roku 1890 se narodil Charles de Gaulle, francouzský prezident a generál.
20. prosince roku 1890 se narodil český chemik a vynálezce Jaroslav Heyrovský.
9. května roku 1892 se narodila manželka posledního rakouského císaře Karla, Zita.
23. července roku 1892 se narodil etiopský císař Haile Selassie.
17. dubna roku 1894 se narodil Nikita Sergejevič Chruščov, sovětský prezident a kritik stalinismu.
1. prosince roku 1896 se narodil Georgij Konstantinovič Žukov, sovětský maršál a politik.
10. prosince roku 1896 zemřel švédský chemik a vynálezce dynamitu Alfred Nobel.
3. dubna roku 1897 zemřel hudební skladatel Johannes Brahms.
10. září roku 1898 byla zavražděna rakouská císařovna Alžběta Amálie Evženie Bavorská známá jako Sisi.
1. ledna roku 1901 vznikl Australský svaz.
22. ledna roku 1901 zemřela Viktorie, britská královna.
4. května roku 1904 začalo budování Panamského průplavu, které si objednaly i zaštiťovaly Spojené státy americké.
27. října roku 1904 byla otevřena první linka Newyorské podzemní dráhy.
24. března roku 1905 zemřel významný francouzský spisovatel Jules Verne.
31. srpna roku 1907 byla vytvořena Trojdohoda mezi Francií, Anglií a Ruskem.
22. září roku 1908 získalo Bulharsko nezávislost na Osmanské říši.
3. října roku 1908 anektovalo Rakousko-Uhersko Bosnu a Hercegovinu.
6. dubna roku 1909 vstoupil Američan Robert Peary na severní pól.
21. dubna roku 1910 zemřel americký spisovatel známý pod pseudonymem Mark Twain.
14. dubna roku 1912 narazil Titanic do ledovce a za ca. tři hodiny se potopil.
5. listopadu roku 1912 byl Woodrow Wilson zvolen americkým prezidentem.

Od roku 1914 až do roku 1937

8. dubna roku 1914 zemřel Jakub Arbes, český spisovatel a novinář.
7. června roku 1914 byl slavnostně otevřen Panamský průplav.
28. června roku 1914 byl spáchán atentát na následníka rakouského císařského trůnu Františka Ferdinanda d&Este a jeho choť Žofii Chotkovou.
28. července roku 1914 vyhlásilo Rakousko Uhersko válku Srbsku, což znamenalo začátek první svěhtové války.
15. srpna roku 1914 byl po deseti letech budování slavnostně otevřen Panamský průplav.
5. září roku 1914 začala první bitva na Marně, ve které byl zastaven postup německých vojsk směrem na Paříž.
7. května roku 1915 byl potopen civilní parník Lusitania.
25. listopadu roku 1915 oznámil Bedřich Hrozný (později profesor), že se mu podařilo rozluštit chetitský jazyk zapsaný klínovým písmem.
25. listopadu roku 1915 formuloval Albert Einstein svou Obecnou teorii relativity.
21. února roku 1916 začala bitva u Verdunu, která trvala až do 18. prosince.
20. března roku 1916 publikoval Albert Einstein Teorii relativity.
21. listopadu roku 1916 zemřel František Josef I., rakouský císař (na trůně od 1848).
7. listopadu roku 1917 proběhla v Rusku tzv. Velká říjnová socialistická revoluce.
8. ledna roku 1918 přednesl Americký prezident Woodrow Wilson Kongresu svých Čtrnáct bodů.
1. února roku 1918 přijalo Rusko gregoriánský kalendář.
17. července roku 1918 byl popraven ruský car Mikuláš II. Alexandrovič (podle Juliánského kalendáře).
28. října roku 1918 byla vyhlášena samostatná Československá republika.
6. ledna roku 1919 zemřel americký prezident Theodore Roosevelt .
25. ledna roku 1919 byl pařížskou konferencí přijat návrh na založení Společnosti národů, předchůdce OSN.
21. května roku 1921 přeletěl Charles Lindberg Atlantský oceán.
30. prosince roku 1922 byl založen Sovětský svaz.
18. května roku 1923 bylo zahájeno pravidelné vysílání Českého rozhlasu.
29. října roku 1923 vznikla Turecká republika v čele s prezidentem Mustafou Kemalem zvaným Atatürk.
8. listopadu roku 1923 se Adolf Hitler poprvé pokusil převzít moc v Mnichově.
21. ledna roku 1924 zemřel Vladimír Iljič Uljanov (Lenin).
1. dubna roku 1924 byl Adolf Hitler odsouzen za pokus o státní převrat k pěti letům vězení.
7. července roku 1930 zemřel anglický spisovatel Sir Arthur Conan Doyle.
17. října roku 1931 byl Al Capone uznán vinným za daňové podvody.
18. října roku 1931 zemřel americký objevitel a vynálezce Thomas Alva Edison.
12. července roku 1932 zemřel český podnikatel Tomáš Baťa.
30. ledna roku 1933 byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem .
27. února roku 1933 zapálil Marinus van der Lubbe budovu německého Říšského sněmu (Reichstagu).
12. prosince roku 1933 zemřel český politik a premiér Antonín Švehla.
13. ledna roku 1935 proběhlo lidové hlasování (plebiscit) v Sársku, jehož výsledkem bylo připojení k nacistickému Německu.
5. října roku 1936 se narodil bývalý československý a český prezident Václav Havel.
5. dubna roku 1937 byl zahájen provoz letiště Praha-Ruzyně.
26. dubna roku 1937 se stala cílem bomardování baskické město Guernica.
6. května roku 1937 vybuchla německá vzducholoď Hindenburg s šestatřiceti pasažéry na palubě.
28. května roku 1937 byl premiérem Spojeného království jmenován Neville Chamberlain.
14. září roku 1937 zemřel Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident.

Od roku 1938 až do roku 1945

12. března roku 1938 Adolf Hitler provedl Anschluss Rakouska (připojení k Německé říši). více
10. října roku 1938 byl hraniční termín pro uvolnění pohraničních území Československa Německu, Polsku a Maďarsku podle Mnichovské dohody .
9. listopadu roku 1938 se v noci odehrála tzv. Křišťálová noc, během které proběhl pogrom proti Židům v Němcku a Rakousku.
14. března roku 1939 se rozpadla Československá republika a byl ustanoven Slovenský stát.
15. března roku 1939 začala okupace Čech a Moravy nacistickým Německem.
23. srpna roku 1939 byl podepsán pakt Ribbentrop - Molotov - pakt o neútočení mezi nacistickým Německem a komunistickým SSSR.
1. září roku 1939 bylo napadeno Polsko vojskem nacistického Německa, což znamenalo začátek druhé světové války.
26. října roku 1939 Jozef Tiso se stal prezidentem Slovenské republiky.
10. května roku 1940 se stal Winston Churchill premiérem Velké Británie.
27. září roku 1940 podepsalo Německo, Itálie a Japonsko tzv. „Pakt tří“, který byl nasměrován proti Spojenému království a Spojeným státům. více
14. srpna roku 1941 byla podepsána Atlantická charta států proti nacistickému Německu.
7. srpna roku 1942 začala bitva o Guadalcanal, jedna z nejdůležitějších bitev druhé světové války v Tichomoří. více
4. listopadu roku 1942 skončila druhá bitva u El Alameinu, ve které zvítězili Britové (Bernard Montgomery) nad Němci (Erwin Rommel). více
31. ledna roku 1943 polní maršál Friedrich von Paulus se svou německou šestou armádou kapituloval u Stalingdradu . více
9. února roku 1943 skončila vítězstvím Spojenců námořní bitva u Guadalcanalu, jedna z největších námořních bitev mezi Japonskem a Amerikou.
4. července roku 1943 začala bitva u Kurska, největší tanková bitva druhé světové války.
8. září roku 1943 byl popraven český spisovatel a novinář Julius Fučík, známý především svým prosovětským působením v KSČ.
6. června roku 1944 byl den D - začátek operace Overlord (vylodění spojeneckých vojsk v Normandii).
20. července roku 1944 byl proveden pokus o atentát na Adolfa Hitlera kufříkovou bombou plukovníka von Stauffenberga.
14. října roku 1944 spáchal sebevraždu polní maršál Erwin Rommel, známý jako "liška pouště".

Od roku 1946

10. ledna roku 1946 se v Londýně konalo první Valné shromáždění OSN (Organizace spojených národů). více
12. března roku 1947 vyhlásil americký prezident Truman tzv. Trumanovu doktrínu. Zdůraznil v ní nutnost čelit agresi, kterou vyvíjely komunistické režimy na svobodné občany. více
5. června roku 1947 byl vyhlášen Plán evropské obnovy známý spíše jako Marshallův plán, plán pomoci Spojených států válkou poničené Evropě. více
15. srpna roku 1947 byla vyhlášena nezávislost Indie na Velké Británii. více
30. ledna roku 1948 zemřel Mahatma Gándhí, indický politik a hlavní osobnost indického hnutí za nezávislost. více
24. března roku 1948 poprvé v Československu pokusně vysílala televize (na území Prahy).
14. května roku 1948 byl vyhlášen Židovský stát Izrael. více
5. ledna roku 1949 založilo Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Sovětský svaz tzv. Radu vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), nástroj pro centrální ovládání ekonomiky socialistických států Sovětským svazem. více
12. května roku 1949 odvolal Sovětský svaz blokádu Berlína.
29. srpna roku 1949 provedl svůj první test atomové bomby Sovětský svaz (RDS-1 nebo Joe-1) v Semipalatinsku v Kazachstánu.
1. října roku 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika vedená Komunistickou stranou Číny, premiérem byl až do roku 1976 Čou En-laj. více
26. ledna roku 1950 se Indie stala samostatnou republikou a vstoupila v platnost nová ústava. více
27. června roku 1950 byla popravena Milada Horáková, česká politička a doktorka práv. více
11. září roku 1951 projel československo-západoněmeckými hranicemi v Aši tzv. vlak svobody - jednalo se o jeden z největších útěků na Západ.
3. prosince roku 1952 byl po vykonstruovaném procesu popraven Rudolf Slánský, komunistický politik a funkcionář.
14. ledna roku 1953 se prezidentem Jugoslávie stal Josip Broz Tito.
5. března roku 1953 zemřel sovětský vůdce a tyran Josif Vissarionovič Stalin (vlastním jménem Džugašvili).
1. června roku 1953 došlo k měnové reformě v Československu.
8. června roku 1953 bylo dosaženo příměří mezi Severní a Jižní Koreou v Pchanmundžomu, čímž skončila Korejská válka. více
18. dubna roku 1955 zemřel Albert Einstein, slavný fyzik a zakladatel teorie relativity.
19. září roku 1956 zemřel český literární historik profesor Albert Pražák.
3. listopadu roku 1957 byl vyslán první pes do vesmíru - stala se jím ruská fenka Lajka, která letěla v satelitu Sputnik 2.
25. ledna roku 1959 oznámil papež Jan XXIII. úmysl svolat Druhý vatikánský koncil.
16. února roku 1959 se Fidel Castro stal premiérem na Kubě.
12. dubna roku 1961 odstartoval Jurij Gagarin v raketě Vostok do vesmíru.
6. března roku 1965 došlo k vylodění amerických jednotek v Jižním Vietnamu (Da Nang), čímž USA začaly pozemní válku proti Severnímu (komunistickému) Vietnamu. více
5. června roku 1967 začala šestidenní arabsko-izraelská válka.
10. června roku 1967 skončila šestidenní arabsko-izraelská válka.
20. srpna roku 1968 začala pozdě v noci invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.
21. srpna roku 1968 začala brzo v noci invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.
16. ledna roku 1969 se upálil student Jan Palach na protest proti sovětské okupaci.
26. dubna roku 1986 vybouchl jaderný reaktor v elektrárně v Černobylu.
29. prosince roku 1989 byl Václav Havel zvolen československým prezidentem.
31. prosince roku 1992 byl posledním dnem společného Česko-slovenského státního útvaru.
12. března roku 1999 vstoupila ČR do Severoatlantické aliance (NATO).
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version