Vytvoření Australského svazu

Západní a severní aus­tral­ské pobřeží mapo­vali již během 17. sto­letí nizo­zemští moře­plavci – zemi nazvali Novým Holand­skem. O sto­letí poz­ději mapo­val východní aus­tral­ské pobřeží brit­ský moře­pla­vec James Cook – zemi nazval Nový Jižní Wales. První osada byla zalo­žena 26. ledna 1788 flo­ti­lou nazva­nou First Fleet (první flo­tila).  Osada byla pojme­no­vána Port Jackson.

Port Arthur - jedna z nejznámějších australských věznic

Port Arthur – jedna z nej­zná­měj­ších aus­tral­ských věznic

V roce 1859 na aus­tral­ské pev­nině bylo již něko­lik brit­ských kolo­nií – Nový Jižní Wales, Tasmá­nie (země Van Die­mena), Západní Aus­trá­lie, Jižní Aus­trá­lie, Vic­to­ria a Que­en­sland. Vět­šina ze jme­no­va­ných kolo­nií byla zalo­žena jako tresta­necké kolo­nie – byli sem trans­por­to­váni vězni z brit­ského území. Jed­ním z těchto míst, kde byly vysta­věny tresta­necké věz­nice (dnes pří­stupné jako skan­zen) je napří­klad Port Arthur (Tasmá­nie). Tam byli umís­ťo­váni nej­těžší zlo­činci z Bri­tá­nie i Irska. Místní „sepa­ro­vaná“ věz­nice byla dosta­věna v roce 1855 jakožto první z pro­jektů, kdy vězeň strá­vil 23 hodin osa­mo­cen ve své kobce, aby mohl pře­mýš­let o důsled­cích svých činů.

V osm­de­sá­tých letech deva­te­nác­tého sto­letí začalo růst národní sebe­u­vě­do­mění – vět­šina z oby­va­tel ačko­liv brit­ského původu se již naro­dila v Aus­trá­lii a cítila se být Aus­tra­lany. Vze­stup doznala též aus­tral­ská kul­tura – malba (Hei­del­ber­gova škola), lite­ra­tura (např. Henry Law­son, Banjo Pater­son) i hudba (např. Walt­zing Matilda).

Roku 1889 vyslo­vil přání na vytvo­ření aus­tral­ské národní rady pre­miér Nového Již­ního Walesu Henry Par­kes. Po dal­ších deseti letech dohadů a plá­no­vání byl kon­sti­tuční zákon (Com­monwealth of Aus­tra­lia Con­sti­tu­tion Act) schvá­len brit­ským par­la­men­tem (5. 7. 1900) a pode­psán krá­lov­nou Vik­to­rií. Dne 1. ledna 1901 tedy na základě tohoto zákona vyhlá­silo šest kolo­nií fede­raci nazva­nou Aus­tral­ský svaz s hlav­ním měs­tem Mel­bourne. Prv­ním gene­rál­ním guver­né­rem byl jme­no­ván lord Hopetoun.

Mapa Aus­trá­lie v době vytvo­ření Aus­tral­ského svazu (1901–1911)

První fede­rální volby se usku­teč­nily v březnu 1901 s jas­ným vítě­zem v Pro­tecti­o­nist Party nad Free Trade Party a soci­álně demo­kra­tické Aus­tra­lian Labour Party. Prv­ním pre­mi­é­rem aus­tral­ské fede­race byl tedy jme­no­ván Sir Edmund Bar­ton (Pro­tecti­o­nist Party). Jed­ním z prv­ních zákonů se stal zákon ome­zu­jící imi­graci (cílil pře­de­vším proti neří­zené imi­graci z Číny a Indie).

V roce 1911 byla vyčle­něna část území z Nového Již­ního Walesu nazvaná Aus­tra­lian Capi­tal Terri­tory pro výstavbu nového fede­rál­ního hlav­ního města – Canberry. To se stalo novým hlav­ním měs­tem v roce 1927.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version