Zopakujte si z raného středověku

 1. Jak se nazývá první před­chůdce stát­ního útvaru na našem území? 
  • Odkud (z jaké země) pochá­zel první panovník?
  • Datujte vznik, trvání a zánik.
  • Z jakého důvodu tento útvar vznikl?
 2. Jak se nazývá první státní zří­zení na našem území a kde se nacházela?
 3. Jak se jme­no­val první his­to­ricky dolo­žený kníže tohoto stát­ního útvaru a jakou dynastii založil?
 4. Jak tam vypa­dalo původní nábo­žen­ství? Uveď včetně problémů.
 5. Jak se jme­no­val druhý panovník? 
  • Kým byl druhý panov­ník dosazen?
  • Jaký měl pří­bu­zen­ský vztah k prv­nímu panovníkovi?
  • Cha­rak­te­ri­zujte jeho vládu.
 6. Koho tento panov­ník pozval do země? 
  • Uveď jména.
  • Kdy a odkud přišli?
  • Z jakého důvodu přišli?
  • Z jakého důvodu je pozval?
  • Jak na to rea­go­val papež?
 7. Jak se nazý­val nej­vý­znam­nější vel­ko­mo­rav­ský panovník? 
  • Jak se dostal k vládě?
  • Cha­rak­te­ri­zujte jeho vládu.
 8. Kam z Vel­ko­mo­rav­ské říše ode­šli žáci věrozvěstů v druhé polo­vině 9. sto­letí a co učinili?
 9. Jak se jme­no­val poslední vel­ko­mo­rav­ský panov­ník a s kým musel bojovat?
 10. Kdy Vel­ko­mo­rav­ská říše zanikla? Jak se jme­no­valo její hlavní město?
© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version