Lidé z německých zemí byli na území Česka již od 13. století

Středověk a české země.

Kolo­ni­zaci méně atrak­tiv­ních částí území zemí koruny české (výše polo­žená území, pohra­niční oblasti) můžeme dělit na kolo­ni­zaci vnitřní, která pro­bí­hala za pomoci stá­va­jí­cích oby­va­tel nížin a na kolo­ni­zaci vnější, kdy bylo potřeba zapo­jit oby­va­tele sou­sed­ních zemí. Z časo­vého pohledu můžeme říci, že vnitřní kolo­ni­zace začala dříve, ale pokra­čo­vala ply­nule i v době, kdy dochá­zelo ke kolo­ni­zaci vnější. Počátek […]

Východořímská říše přežila západořímskou o téměř tisíc let

Antický Řím.

Jak známo, za zánik říše zápa­do­řím­ské pova­žu­jeme rok 476, kdy Odo­akar, půvo­dem Visi­gót (ger­mán), voje­vůdce řím­ské armády, sesa­dil posled­ního (lout­ko­vého) zápa­do­řím­ského císaře Romula Augustula. Výcho­do­řím­ská říše s cen­t­rem v Konn­stan­ti­no­poli ale klidně pře­ží­vala až do roku 1453, kdy byla dobyta a vyple­něna. Byzant­ská říše, již delší dobu sko­mí­ra­jící a postupně ztrá­ce­jící svou někdejší slávu i území, tím padla defi­ni­tivně. Poslední byzant­ský císař, Kon­stan­tin XI. […]

Vilém Dobyvatel

Raný středověk.

14. října 1066 zví­tě­zil osmatři­ce­ti­letý Vilém Doby­va­tel v bitvě u Has­tings, čímž polo­žil základy k nor­man­skému ovlád­nutí Ang­lie. Ang­lii pak vládl ještě dal­ších jed­n­a­dva­cet let. Více se můžete dočíst zde.

Industriae Tuae

Středověk a české země.

V červnu 880 vydal papež Jan VIII. bulu Industriae Tuae, v níž infor­mo­val morav­ského kní­žete Sva­to­pluka o výsledku synody konané v Římě, před kte­rou byl před­vo­lán morav­ský arci­bis­kup Meto­děj. Text buly se můžete dočíst zde.

Divoký odsun

Československo a Česká republika po roce 1946.

Hlavní sna­hou ve vztahu k němec­kým oby­va­te­lům Čes­ko­slo­ven­ska po skon­čení války byla jejich kon­t­rola a urych­lené vysíd­lení. Jak tento divoký odsun téměř bez jakých­ko­liv pra­vi­del pro­bí­hal? Více si můžete pře­číst zde.

Alexandr Veliký

Antické Řecko.

Ale­xandr Veliký (Make­don­ský), nej­ú­spěš­nější voje­vůdce v his­to­rii, se nedo­žil ani 33 let. Více se můžete dozvě­dět zde.

Pyramidy

Staroorientální státy.

V Egyptě dosud exis­tuje asi stovka pyra­mid, z toho nej­zná­mější jsou tři pyra­midy v Gíze (Chu­fu­ova, Rache­fova, Men­kau­re­ova). Více se můžete dočíst zde.

Oppidum

Pravěk.

Oppida byla kelt­ská stře­diska řeme­sel; nej­zná­mější jsou Závist u Prahy (u Zbraslavi) a Stra­do­nice u Berouna. Více se můžete dočíst zde.

Australský svaz

Devatenácté století.

1. ledna 2015 uply­nulo již sto pat­náct let od zalo­žení Aus­tral­ského svazu (1901). Více infor­mací si můžete pře­číst v článku Vytvo­ření Aus­tral­ského svazu.

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version