Zopakujte si z raného středověku

Středověk a české země.

Jak se nazývá první před­chůdce stát­ního útvaru na našem území?  Odkud (z jaké země) pochá­zel první panov­ník? Datujte vznik, trvání a zánik. Z jakého důvodu tento útvar vznikl? Jak se nazývá první státní zří­zení na našem území a kde se nachá­zela? Jak se jme­no­val první his­to­ricky dolo­žený kníže tohoto stát­ního útvaru a jakou dynastii zalo­žil? Jak tam vypa­dalo původní […]

Zopakujte si z pravěku

Pravěk.

Jak se jme­no­val první známý kmen (včetně etnika), který osíd­lil naše území a jak bys ho cha­rak­te­ri­zo­val? Jaký kmen při­šel na naše území kolem pře­lomu leto­počtu?  Jak se nazý­valy kmeny a jejich vůdce? Uveďte jejich cha­rak­te­ris­tiku. Jaký kmen při­šel na naše území v 5. sto­letí?  Kde původně žili? Uveďte jejich cha­rak­te­ris­tiku. Kdo je vojen­sky ohrožoval?

© 1997 - 2024, Václav Němec
Všechna práva vyhrazena
Design: StudioSCHNEIDER & Jakub Oubrecht
Exit mobile version